Buna göre, Bakanlık tarafından yollanan yazı gereğince söz konusu ödemelerde KDV tevkifatını yapılmasının gerekip gerekmediği konusunda açıklamalar yapılmıştır. Buna göre, KDV Genel Uygulama Tebliği’nin Avukatlık Ücretleri başlıklı (I/B-4) bölümünde, “Mahkemelerce hükmolunan avukatlık ücretlerinin davayı kazananlara ödenmesi KDV’nin konusuna girmez. Ancak bu paralardan sözleşmeleri gereği ücret karşılığı çalışanlar dışında kalan avukatlara intikal eden kısım, serbest meslek kazancı kapsamında vergiye tabi olur. Avukatlar aldıkları bu para için davayı kazanan serbest meslek makbuzu düzenler ve makbuzda alınan tutar üzerinden KDV hesaplayıp ayrıca gösterirler.

Mahkeme kararından “ KDV hariç” şeklinde bir ifadenin yer almaması halinde, vekalet ücretinin KDV dahil olduğu kabul edilir ve iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle hesaplanan KDV, düzenlenen serbest meslek makbuzunda gösterilir.”

Öte yandan, söz konusu KDV Genel Uygulama Tebliği’nin Diğer Hizmetler başlıklı (I/C-2.1.3.2.13.) bölümünde ise; “ bazı kamu kurumlarına, bankalara KDV mükellefleri tarafından 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar ……………………………………………… ifa edilen ve tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında (Sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen ve faturası SGK Kurumuna düzenlenen sağlık hizmetleri hariç) söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.” Hükmü mevcuttur.

Ayrıca, Tevkifat uygulamasında Sınır başlıklı (I/C-2.1.3.4.1) bölümünde ise, “Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 2.000,00 TL’yi aşmadığı durumlarda, hesaplanan KDV tevkifatı söz konusu değildir. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tümü üzerinden 5/10 tevkifat tatbik edilir. Belirlenen tutarı aşan işlemlerde ise KDV tevkifatı mecburiyetinden kaçınmak amacıyla bedelin parçalara bölünmesi halinde, aynı işleme ait bedellerin toplamı üzerinden 2.000,00 TL’lik sınırın geçilmesi durumda tevkifat yapılacaktır.” Esas itibari ile burada bedelin parçalara bölünmesi mümkün değildir.

“Sonuç olarak,

  1. Serbest meslek erbabı avukatların yapmnış oldukları hizmet karşılığında mahkemelerce hükmolunan karşı taraf vekalet ücreti üzerinden KDV hesaplanması,
  2. Avukatlık vekalet ücretlerine ilişkin serbest meslek erbabı avukatların düzenledikleri belgelerde KDV dahil bedelin Tebliğin (I/C-2.1.3.4.1.) bölümünde belirlenen sınırı aşması halinde Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümü kapsamında (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir. “ şeklinde açıklamalar yapılmıştır.

Dr. Mustafa Alpaslan