2022 yılında sigortalı çalıştırmaya başladık, mevcutta 17 sigortalı istihdam ediyoruz ama şimdiye kadar işgücü çalışma çizelgesi düzenlemedik, işgücü çizelgesi düzenleme yükümlülüğümüz var mı? Bu çizelgeyi düzenlenmediğimiz için bir cezayla karşılaşır mıyız?

4904 sayılı Türkiye İş Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunda;
İŞKUR tarafından kamu ve özel kesim işyerlerinden iş ve işgücü konularında bilgi istenildiğinde, belirtilen süre içinde bilgi verilmesinin zorunlu olduğuna yer verilmiş,

İşgücü piyasasının izlenmesi için gerekli olan istatistiksel bilgileri İŞKUR tarafından belirlenen süre içerisinde ibraz etmeyenlere 3.000 TL idari para cezası uygulanacağı öngörülmüştür. (Her yıl güncellenmesi nedeniyle bu tutar 2022 yılı itibariyle 8.030 TL olmuştur.)

İŞKUR web sitesinde işgücü çalışma çizelgelerinin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın sonuna kadar elektronik ortamda gönderilmesi gerektiği açıklanmış, ancak çalışan sayısına göre aylık işgücü çalışma çizelgesi vermekle yükümlü tutulan işverenlerle ilgili bir ayrıntıya yer verilmemiştir.

Uygulamada aylık işgücü çalışma çizelgesinin verilmesine ilişkin yükümlülük, özel sektör işyerlerinde aynı il içinde 10 ve üzeri sigortalı çalıştıran işverenlere münhasıran yürütülmekle birlikte, özellikle engelli istihdam etmekle yükümlü tutulan aynı il sınırları içinde 50 ve üzeri sigortalı çalıştıran işverenlerle, 50 sigortalı çalıştırması muhtemel olan (40 ve üzerinde sigortalı çalıştıran) işverenler nezdinde iş gücü çalışma çizelgelerinin takibine daha çok ağırlık verilmektedir.

4904 sayılı Kanunun 21/1-i bendinde işgücü piyasasının izlenmesi için gerekli olan istatistiksel bilgileri İŞKUR tarafından belirlenen süre içerisinde ibraz etmeyenlere idari para cezası uygulanacağı öngörülmüştür. Uygulamada ise İşkur il müdürlükleri ve hizmet birimlerinin, muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile yapılan bildirimlerdeki çalışan sayılarını dikkate alarak, işgücü çalışma çizelgesini göndermemiş işverenlerden bu çizelgeleri bir yazı ile istedikleri, söz konusu çizelgelerin tebligatta belirtilen süre içinde verilmemesi halinde idari para cezası uyguladıkları görülmektedir.

Bu bakımdan genel kuralın işgücü çalışma çizelgelerinin takip eden ayın sonuna kadar verilmesi olduğu dikkate alınarak 10 ve üzeri sigortalı istihdam eden işverenlerin çizelgelerini süresi içinde vermeye özen göstermeleri; çizelgelerini İŞKUR’a göndermemiş işverenlerden il müdürlükleri veya hizmet birimlerince çizelgelerin istenildiği durumlarda ise tebligatta belirtilen süre içinde ve elektronik ortamda İŞKUR’a göndermeyi ihmal etmemeleri gerekiyor.

Hal böyle olmakla birlikte, çalışan bilgilerine muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde yer alan verilerle ulaşılabiliyor olması nedeniyle, aylık işgücü çalışma çizelgelerinin işverenlerden istenilmeyerek muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki veriler ışığında ve gelişen yazılımlar çerçevesinde hazırlanmasının artık mümkün olduğu dikkate alınarak bu yönde yapılacak küçük bir değişiklik, sahadaki büyük bir iş yükünü ortadan kaldıracaktır.

KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANİŞÇİLER, GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİNDEN TAM SÜRELİ ÇALIŞAN İŞÇİLER GİBİ FAYDALANIR

Bir firmada her haftanın pazartesi ve salı günleri çalışıyorum. Çalışmadığım çarşamba ve pazar günlerinde istirahat raporu aldığımda rapor parası alabilir miyim, ne yapmam gerekir? Karar okuru

5510 sayılı Kanunun 4/a kapsamında belirtilen hizmet akdine tabi çalışan sigortalılar (eski adıyla SSKlı sigortalılar) ile aynı Kanunun 5. maddesinde belirtilen ve hastalık sigortasına tabi olan sigortalıların hastalıkları sebebiyle geçici iş göremezliğe uğramaları halinde, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta prim günlerinin bulunması şartıyla geçici iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için rapor parası olarak da bilinen geçici iş göremezlik ödeneği ödenmektedir.

İstirahatli olan sigortalılar için rapor parası ödemelerinde aranılan bu şart günlük veya maktu ücret karşılığı çalışanlar yönünden aynı olduğu gibi kısmi süreli çalışanlar yönünden de aynıdır.
Bu bakımdan kısmi süreli çalışan sigortalılar da istirahat raporunun düzenlendiği tarihten önceki son bir yıl içinde adlarına en az 90 gün kısa vadeli sigorta kolu primi bildirilmiş ise 3 gün veya üzerinde raporlu olmaları halinde, raporlu oldukları sürelerin çalışma günlerine rastlayıp rastlamadığına bakılmaksızın geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanabilmektedir.

Rapor parasının ödenebilmesi için sigortalının istirahat süresi içinde çalışmadığına dair bildirimin işverenince yapılması yeterli olup, sigortalının SGK’ya herhangi bir başvuru yapması söz konusu değildir.

Öte yandan geçici iş göremezlik ödeneklerinin prim borçlarından mahsuplaşılması hususunda SGK ile protokol imzalanmış işyerlerinde kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların kısmi süreli çalıştıkları süreler dışında istirahatli oldukları süreler için prim borçlarına mahsup edilen rapor paralarının işverenlerince sigortalılara iade edilmesi gerekir.

Karar | Eyüp Sabri Demirci