Ocak-2023 dönemi beyannamelerinden başlamak üzere BA BS bildirimlerinde değişiklik

543 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile bildirim verme yükümlülüğü bulunan fakat tüm alış ve/veya satışları belirlenen haddin altında (KDV hariç 5.000.-TL) kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin, ilgili dönem Form BA ve/veya Form BS bildirimi boş da olsa verilmeyecektir.

Bazı yükümlülükler devam

Uygulamaya karşın, bazı BA BS yükümlülükleri ise devam etmekte olup, Bunlar;

  • 5000TL’yi geçen Kira Ödemeleri (Brüt)
  • 5000TL’yi geçen Kâğıt Fatura Alımları
  • 5000TL’yi geçen Sigorta Poliçeleri 
  • 5000TL’yi geçen Gider Pusulası (Kâğıt ortamında düzenlenen)
  • İthalat Alımları
  • Noter Satış Sözleşmeleri

Bildirimlerinin yapılması gerekmektedir.

Süresinde verilmeyen Beyannameler için 2023 yılı özel usulsüzlük cezası 7.500-TL

Bilindiği üzere, 2023 yılı itibariyle BA BS formlarının belirlenen süreler içinde vermeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükelleflere 7.500.-TL özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Süresinde verilen bildirimler için 10 güne kadar düzeltmede özel usulsüzlük cezası uygulanmaz.

Süresinde bildirim verilmiş olması şartıyla, 10 gün içerisinde yapılan düzeltme beyannameleri için özel usulsüzlük cezası uygulanmaz.

Düzeltmenin 10. günü takip eden 15. güne kadar verilmesi halinde özel usulsüzlük 1/5 oranında uygulanır.

Yine süresinde bildirim verilmiş olması şartı ile 10. günden sonra 15 gün içinde düzeltme beyannamesi verilmesi halinde ceza 1/5 oranında (2023 yılı için 7.500/5=1.500.TL) uygulanır.

Endişeler burada başlıyor

Her ne kadar BA BS bildirimlerinin bazı yükümlülükleri içermemesi halinde boş da olsa verilmeyeceği uygulamaya alınsa da ileride oluşabilecek düzeltme bildirimleri mükellefleri endişeye sevk etmekte, Şöyle ki;

Süresinde verilmeyen fakat sonradan bildirimi gereken bir BA BS formu için,

2023 yılı itibari ile 7.500-TL özel usulsüzlük cezası karşı karşıya kalabilir, fakat mükellef süresinde boş da olsa bildirim yapmış olsa idi, 10. gün için düzeltmede ceza ile karşılaşmayacak, 10.günden itibaren 15 gün için de vermiş olması halinde ise (7.500/5) 1.500-TL özel usulsüzlük cezası ile karşılaşacaktı.

Beyannamelerin boş da olsa gönderimine sistem izin veriyor.

Her ne kadar beyanname düzenleme programında (BDP) BA BS bildirimleri için gerekli güncelleme yapılmış “… beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.” kutucuğu kaldırılmış olsa da, sistem beyannamenin boş da olsa 0 (Sıfır) -TL olarak gönderimine izin vermektedir.

İleride oluşabilecek usulsüzlük cezası ihtimali boş da olsa beyanname vermeye sevk etmekte

Yukarıda belirtilen sebepler neticesinde ileride doğabilecek düzeltme bildirimleri için mükellefler boş da olsa BA BS bildirimi yapmaya devam ettirmekte olup, aslında Ocak 2023 dönemi birlikte boş bildirimlerin bildirilmeyeceği çeşitli endişeler ile uygulamaya konulamamasına neden olmaktadır.  

Düzeltme beyannameleri için de değişiklik gerekmektedir.

Mükelleflerin yukarıda sayılan haller haricinde BA BS bildirimlerinin boş olması karşında bildirim yapmaması halinde düzeltme durumları için özel usulsüzlük cezasına ilişkinde bir değişiklik yapılması daha doğru sonuç verecektir, aksi halde BA BS bildirimleri boş da olsa verilmeye devam edecek gibi görünüyor.

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- 543 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği

- https://archive.ismmmo.org.tr/docs/mobil_mali_rehber/2023/19_20.pdf

(*) Bu yazı bilgilendirme amacıyla yazılmıştır. Tereddüt ettiğiniz konularda uzman bir kişiden profesyonel görüş ve destek almanızı önerir, işbu bilgilendirme yazısı dayanak gösterilerek yapılacak işlemler nihayetinde doğacak zararlardan sorumluk kabul edilmeyeceğini beyan ederim.

Ali Deniz İnan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı