05.12.2022

Değerli Üyemiz,

Ba, Bs Formlarının bildirimini düzenleyen VUK 396 Sıra Nolu Genel Tebliğin de 03/12/2022 tarih ve 32032 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 543 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği ile değişiklik yapılmıştır.

Bildirimlerin verilme şekli ve doldurulması konusunda yapılan değişiklik ile;

Bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak tüm alış ve/veya satışları belirlenen haddin altında (KDV HARİÇ 5.000.-TL) kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin, ilgili dönem Form Ba ve/veya Form Bs bildirimi BOŞ DA OLSA VERİLMEYECEKTİR.


ELEKTRONİK BELGELER:

VUK Göre Düzenlenen Elektronik Belgeler: (VUK 509 Sıra Nolu Gn.Tb.)

e-Fatura

e-Arşiv Fatura e-İrsaliye

e-Müstahsil Makbuzu

e-Serbest Meslek Makbuzu

e-Gider Pusulası

e-Bilet

e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi

e-Sigorta Poliçesi

e-Döviz Alım-Satım Belgesi e-Dekont

Elektronik belge olarak düzenlenen belgeler Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dahil edilmeyecektir. Alışları ve Satışlarının tamamı e- belge (e-fatura ve e-arşiv fatura v.b) ile olan mükellefler boşta olsa Ba, Bs formu VERMEYECEKLER.

Bir kişi veya kurumdan yapılan mal ve/veya hizmet alış tutarları ile bir kişi veya kuruma yapılan mal ve/veya hizmet satış tutarlarına ilişkin KDV hariç 5.000.- TL tutarındaki haddin belirlenmesinde, elektronik olarak ve kâğıt ortamında düzenlenen tüm belgeler birlikte değerlendirilecektir. Söz konusu haddin aşılması halinde sadece kâğıt ortamında düzenlenen belgeler bildirimlere dahil edilecektir.

Örnek: Form Ba ve Form Bs bildirimi verme yükümlülüğü bulunan C firmasına, 2023/Şubat döneminde D firması tarafından elektronik ortamda düzenlenen 4 adet belge tutarı toplamı KDV hariç 4.000 TL, kâğıt ortamda düzenlenen 3 adet belge tutarı toplamı ise KDV hariç 2.500 TL’dir. Ayrıca, C firmasınca aynı dönemde E firmasına elektronik ortamda düzenlenen 2 adet belge tutarı toplamı KDV hariç 6.000 TL’dir. İlgili ayda C firmasının bildirimlere konu başka bir alım-satımı olmamıştır.

Bu durumda, C firmasının 2023/Şubat dönemi Form Ba bildiriminde, D firmasınca elektronik ortamda ve kâğıt ortamında düzenlenen belgelerin KDV hariç toplam tutarı olan (4.000+2.500) 6.500 TL’nin Tebliğde belirtilen haddi geçtiği göz önünde bulundurulduğunda, sadece kâğıt ortamında düzenlenen 3 adet belge tutarı toplamı olan KDV hariç 2.500 TL’nin bildirime dâhil edilmesi, elektronik ortamda düzenlenen belgelerin ise bildirime dâhil edilmemesi gerekmektedir.

Yeni uygulama; OCAK / 2023 Dönemi için ŞUBAT / 2023 verilecek bildirimler den itibaren başlayacaktır.

Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Saygılarımla,

Erol DEMİREL

Başkan