Bilindiği üzere, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun;

  • Değişik 287 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, "üç komiser görevlendirilmesi durumunda komiserlerden birinin, mahkemenin bulunduğu ilde faaliyet göstermek şartıyla Kurumumuz tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetçiler arasından seçileceği";
  • Değişik 290 ıncı maddesinde ise "Kurumumuz tarafından, komiser olarak görevlendirilebilecek yetkilendirilmiş bağımsız denetçilerin liste hâlinde bilirkişilik bölge kurullarına bildirileceği"

hüküm altına alınmıştır.

Bununla birlikte, İcra ve İflas Kanunu hükümleri uyarınca görevlendirilecek konkordato komiserinin nitelikleri Adalet Bakanlığı tarafından 30/01/2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik” ile belirlenmiş ve bilirkişilik bölge kurulu tarafından oluşturulacak listeye kaydolmak üzere yapılacak başvuruya ilişkin hususlar, 12/10/2023 tarihinde Adalet Bakanlığı'nın resmi internet adresinde yayımlanan “Konkordato Komiserliği Başvuru Usul ve Esasları” ile kamuoyuna duyurulmuştur.

Bu kapsamda, Kurumumuz tarafından yetkilendirilerek bağımsız denetim resmi siciline kaydedilen ve ilgili mevzuat uyarınca konkordato komiser listelerinde yer almak isteyen bağımsız denetçilerden, Adalet Bakanlığı resmi internet adresinde yer alan “Konkordato Komiserliği Başvuru Usul ve Esasları”nda belirtilen şartları haiz olanların, “Eğitim Yetkilendirme Bilgi Giriş Sistemi” (EYBİS) üzerinden 10 Kasım 2023 tarihine kadar Kurumumuza başvuruda bulunması gerekmektedir. Başvurular sadece elektronik sistem (EYBİS) üzerinden yapılacak olup şahsen, posta yoluyla veya vekaleten yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Kurumumuza başvuruda bulunabilmek için ilgili mevzuatta belirtilen diğer şartlar saklı kalmak kaydıyla en az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip olunması (mesleki tecrübe süresinde bağımsız denetim resmi siciline kayıt tarihi dikkate alınacaktır) ve bağımsız denetim resmi sicilinde faal durumda bulunulması gerekmektedir. Kurumumuza yapılan başvuru Adalet Bakanlığı’na yapılması gereken genel başvuru yerine geçmemekte, kişilerin ilgili bakanlığa ayrıca başvuruda bulunması gerekmektedir.

Bu itibarla, ilgili mevzuat uyarınca konkordato komiser listelerinde yer almak üzere 10 Kasım 2023 tarihine kadar Kurumumuza başvuruda bulunan bağımsız denetçiler Adalet Bakanlığı’na (bilirkişilik bölge kurulları) bildirilecektir. Söz konusu bildirilen kişilerin gerekli şartları haiz olup olmadıkları ilgili kurullar tarafından değerlendirilecektir.

Bağımsız denetçilere ilanen duyurulur.

Başvuru yapmak için tıklayınız.