16 Ocak 2023 Pazartesi gün ve 32075 mükerrer sayılı Resmi Gazete internetten bilgisayarıma düştü. Tam 475 sahifelik muhtelif düzenlemeler vardı. Öğlen oldu­ğunda gözlerim kan çanağı gibi olmuş gazeteyi inceliyor­dum. Yeğenlerimden biri geldi de ben de kendime geldim. Bu yaşta bu kadarı da fazla diye düşündüm. Gele­lim yazı konumuza.

Gazetede yayımlanan düzenlemeleri tek tek belirtmek istemiyorum. En çok ilgimi çeken düzenleme Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı­nın Yayımlanması başlıklı düzenleme idi. Bu düzenleme 20.12.2022 tarih ve …(01/13755) sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu kararı ile gündeme alınmış, karar verilmiş ve mükerrer resmi gaze­tede yayımlanmıştır.

Karar, 01.01.2023 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yani 16.Ocak.2023’te yürürlüğe girmiştir. İşletmelerin hazırlan­ması için bir yıllık bir süre bırakıldığı görülmektedir. İste­yen işletmeler KUMİ (Küçük ve Mikro İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı’nı) hemen uygulayabilirler.

KÜMİ Standartları, TFRS veya BOBİ FRS uygulamayan iş­letmeler tarafından ve Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 64 ile 88’inci madde hü­kümlerine tabi gerçek ve tüzel kişi tacirler ta­rafından zorunlu olarak uygulanacaktır.

Uygulama şartları:

1. KÜMİ Standartları, bağımsız denetime tabi olmayan gerçek ve tüzel kişi tacirler tarafın­dan aşağıdaki finansal tablolarda uygulanması zorunludur.

Cumhurbaşkanı ka­rarı ile yürürlüğe konu­lan Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlen­mesine Dair Karar kap­samı dışında, diğer mevzuat uyarınca bağımsız denetime tabi olarak hazırlanan finansal tablolarda,

Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu kurum, kurul veya kuruluşlarca talep edilen de­netimden geçmiş veya Kamu Gözetimi, Muhasebe ve De­netim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan standartlara atıf yapılarak hazırlanması istenen finansal tablolarda uygulanır.

2. KGK, diğer kurum ve kuruluşların görüşlerini de ala­rak, TTK uyarınca hazırlanan finansal tablolar için değişik işletme büyüklükleri, sektörler ve işlemlere yönelik olarak KÜMİ kararı ve eki KÜMİ FRS’nin uygulanmasını zorunlu tutmaya yetkilidir. KGK tarafından bir belirleme yapılın­caya kadar, kararın 4’üncü maddesinin (1) fıkrasında ve yine yazımızın (1) fıkrası ve (a) ve (b) bentleri kapsamına girmeyen küçük ve mikro işletmeler, bu karar ve eki KÜMİ FRS’yi, eğer isterlerse TTK’na uygun olarak hazırlayabilir ve uygulayabilirler.

3. Bu karar kapsamına giren gerçek ve tüzel kişi tacirler birinci fıkraya göre hazırlayacakları finansal tabloları ister­lerse TFRS veya BOBİ FRS ye uygun olarak hazırlayabilirler.

Yani isteyen işletme bir üst seviyedeki tabloları kullana­bilecektir.

Küçük ve Mikro İşletme Nedir?

Küçük İşletme:

Aşağıdaki 3 ölçütten en az ikisine uyan yani sahip olan gerçek ve tüzel kişiler küçük işletme olarak değerlendirilir.

Aktif toplamı 3,5 milyon TL: ve üstü

Yıllık net satış hasılatı 7 milyon TL. ve üstü

Ortalama çalışan sayısı 10 ve üstü olan firmalar Küçük işletme sayılır, diğer bir ifade ile bu 3 ölçütün ikisine uyan firmalar küçük işletmedirler.

Mikro İşletme:

Küçük işletme bölümünde belirtilen ölçütleri sağlaya­mayan gerçek ve tüzel kişi tacirler bu karar uyarınca mikro işletme olarak değerlendirilir.

Hangi finansal tablolar esas alınacaktır:

Aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı hesaplanırken vergi mevzuatı çerçevesinde hazırlanan ve vergi dairele­rine sunulan finansal tablolar esas alınır.

Bağımsız Denetime tabi şirketlerin belirlenmesine dair karar uyarınca bağımsız denetim kapsamından çıkan ger­çek ve tüzel kişi tacirler, KÜMİ kapsamında olup olmadık­larını değerlendirirken bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarını dikkate alacaktır.

Ortalama Çalışan Sayısının Hesaplanması:

Ortalama çalışan sayısının hesabında 30.11.2022 tarih ve 32029 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bağımsız De­netime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine dair karar esas ola­rak alınacaktır.

Yazımızın başında belirttiğimiz gibi KÜMİ Standartları 2023 ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde kulla­nılacaktır.

Hayırlı olsun diyorum.

EkoHaber | Cevdet AKÇAKOCA