"Hizmet alanlar tarafından servis eleman­larına bırakılan bahşişler hediye niteliğinde olduğundan gelir vergisinin konusuna gir­memektedir.

Bahşişin fatura bedeline yansıtılması ve­ya diğer şekillerde toplanan bahşişlerin iş­verence belirlenen kriterlere göre işçilere dağıtılması durumunda, ücretin bir unsuru olarak değerlendirilen bu ödemelerin ücret matrahına eklenerek tevkif suretiyle vergi­lendirilmesi gerekmektedir.

İşletme tarafından fiş/fatura düzenlenmek suretiyle hizmet bedeline ilave olarak tahsil edilen bahşiş bedelleri hizmetin matrahı­na dahil bir unsur olarak kabul edilmekte ve KDV’ye tabi tutulmaktadır.”

ifadelerine yer verilmiş ve çözüm olarak: “Bahşiş gelirlerinin; işverenlerce ayrı açılan bir banka hesabında takip edilmesi, fatura/ fiş bedelinin %10’undan fazla olmaması, çalı­şan başına aylık brüt asgari ücreti aşmaması, bahşiş gelirlerinden %10 tevkifat yapılmak suretiyle çalışanlara aktarılması kaydıyla bu gelirlerin ayrıca ücret matrahına dahil edil­memesi.” önerilmiş.

Neden yanlış?

Öncelikle ifade etmek gerekir ki burada mevcut bir sorun çözülmeye çalışılıyor.

Ancak konuya yaklaşım ve yapılan öneri bizce aşağıdaki sebeplerle hatalı.

1-Önerinin giriş cümlesinde de ifade edildi­ği üzere bahşişler hediye niteliğinde oldu­ğundan gelir vergisinin konusuna girmemek­tedir.

2-Gelir vergisinin konusuna girmeyen bir ödemeden gelir vergisi stopajı alınmaya çalışılması teknik olarak mümkün veya doğ­ru değildir. İstisna görünümlü vergileme an­lamına gelir.

3-Asgari ücretin brüt tutarı aşıldığında üc­ret olarak vergilemek doğru değildir.

4-Elden alındığında tek kuruşunu vergile­yemediğiniz bir geliri, sırf kartla tahsil edildi veya şirket kayıtlarında izlenebiliyor diye vergilemeye çalışmak hukuken doğru değildir.

Durum tespiti

1-Müşteriden servis bedeli adı altında hiz­met bedelinin bir unsuru olarak alınan bir tutar bahşiş değildir.

2-Bahşişin dağılımında denetimi, kontrolü ve dağılım esasları çalışanlar tarafından yapılmalıdır.

3-Çalışanların mutlaka bir ücretleri olmalı, tamamen bahşişlere dayalı bir sistem ol­mamalıdır.

4-Bahşiş kutusu gibi, ayrı hesaplarda izlen­meli, işletmenin gelir gider hesapları ile ilişkilendirilmemelidir.

Önerim

Kartla hesap ödenirken müşteri kendi ser­best iradesiyle bahşişi hesaba kendisi ekle­meli ve bahşiş tutarı fişte (ve veya faturada) ayrıca gösterilmeli, bu tutar üzerinden KDV hesaplanmamalı ve doğrudan, ayrı bir ban­ka hesabında muhafaza edilmeli, bu hesap­tan doğrudan çalışanların hesaplarına akta­rılmalıdır.

Yurt dışında çok yaygın olan bu uygulama­yı bizim bankacılık sistemimiz haydi hay­di ve çok kolayca yapabilir. POS cihazları ve ödeme kaydedici cihazlarda da bu tanımla­manın yapılmasının çok da zaman almayaca­ğını düşünüyorum.

Dünya | Zeki GÜNDÜZ