Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğünün 18.10.2022 tarih ve E-38418978-125[6-2021/30]-476079 sayılı özelgesinde;

Kredi kartı ile yapılan satış tutarların vadesinden önce ilgili bankadan tahsil edilmesi karşılığında ödenen komisyon bedellerinin finansman gider kısıtlamasına tabi olup olmayacağı hususunda görüşü talep edilmektedir.

Kurumlar Vergisi Kanununun 11’inci maddesinin 1/i bendinde;

Yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’luk kısmı kanunen kabul edilmeyen gider olarak kabul edilmiştir.

Buna göre, kredi kartı ile satışlara ilişkin tutarların vadesinden önce tahsil edilebilmesi için bankalara ödenen komisyon bedelleri, yabancı kaynakların kullanımına bağlı olarak ödenen bir finansman gideri mahiyetinde olmadığından finansman gider kısıtlamasına tabi tutulması söz konusu değildir.

Açıklamalarına yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.