14 Şubat 2023 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 32104

YÖNETMELİK

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 31/12/2022 tarihli ve 32060 beşinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “yetmişi” ibaresi “ellisi” şeklinde, aynı fıkranın (c) bendi ile aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde, beşinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “birinden” ibaresi “beşinden” şeklinde değiştirilmiştir.

“c) Asgari yüzde otuzu;

1) BIST 30, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10 ve BIST Katılım 30 endekslerindeki paylarda,

2) BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda,”

“(2) Birinci fıkranın (b) bendinin (2) numaralı alt bendine fon portföyünün yüzde onbeşinden fazla yatırım yapılamaz. Birinci fıkranın (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen paylara fon portföyünün yüzde onundan az olmamak üzere 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)’nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında anılan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma payları aracılığıyla yatırım yapılır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 14 üncü maddede belirtilen portföy sınırlamalarına bu maddenin yayımı tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde uyum sağlanması zorunludur.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.