Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından düzenlenen en önemli etkinlik olan 111. Uluslararası Çalışma Konferansı 5-16 Haziran 2023 tarihleri arasında Cenevre’de gerçekleştirildi. Konferansın bu yılki temasında emeğin korunması, sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomilere adil geçiş ve kaliteli mesleki eğitimler gibi konular vardı. Ayrıca, diğer önemli kararların yanı sıra 111.Uluslararası Çalışma Konferansı’nda yeni çıraklık standardı da kabul edildi.

Uluslararası çalışma standartları ve ILO’nun genel politikaları her yıl toplanan Uluslararası Çalışma Konferansı tarafından belirleniyor. Emeğin uluslararası parlamentosu olarak anılan Konferans, toplumsal gündemin ve çalışma yaşamına ilişkin temel sorunların tartışıldığı bir forum konumundadır. Konferansa dünya genelinde 187 ILO üyesi devletten işçi, işveren ve hükümet temsilcileri katılıyor.

Bu da ILO’nun temel yapıtaşı üçlü diyaloğun çok önemli bir yansıması.

Bakanın mesajı

Türkiye’yi bu yıl, hükümet adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışanlar adına Türkiye İşçi Sendikaları Kondererasyonu (TÜRK-İŞ) ve işverenler adına da Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil etti. Ayrıca, memur sendikalarından temsilciler de konferansa katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konferansa bir video mesaj gönderdi. Bakan Işıkhan, mesajında küresel işgücünü etkileyen sorunların çözülmesi, çalışanların haklarının geliştirilmesi ile sosyal adalet ve herkes için düzgün çalışma koşullarının temin edilmesinde ILO’nun rolünün daha da önem kazandığı bir dönemin içinde bulunduklarına dikkati çekerek, Türkiye’nin “Sosyal Adalet için Küresel Koalisyon” girişimine büyük önem verdiğini ifade etti.

Güvencesiz çalıştırma

Türkiye İşçi Delegesi ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 6 Haziran 2023 günü konferansa hitap etti. Atalay, yüzyılın felaketi olarak adlandırılan, elli binden fazla insanımızın hayatını kaybettiği ve yüz binden fazla insanımızın da yaralandığı depremi gündeme getirdi ve yardım için bölgeye koşan işçilere, uluslararası kuruluşlara ve arama kurtarma ekiplerine teşekkürlerini iletti.

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, konuşmasında ücretli kesim tüm dünyada ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde işsizlik, kayıt dışı, yoksulluk ve sendikasızlaştırma politikalarına karşı mücadele ettiğinin altını çizdi. Gelir adaletsizliği, eşitsizlikler ve güvencesiz çalıştırma dünyanın her yerinde arttığı bu günlerde taşeronlaşma ve ölümlü iş kazaları gibi çok sayıda sorunun çözüm beklediğini ifade etti. Küresel bir sorun olan enflasyon nedeniyle ücret artışlarının çok kısa sürede eridiğini, gelişen teknolojilerin ortaya çıkardığı yeni çalışma biçimlerinin çalışanlar açısından yeni sorunlara yol açtığını hatırlattı.

Atalay, ayrıca özellikle küçük işletmelerde sendikalaşma nedeniyle işten çıkarmalar ve sendika karşıtı faaliyetlerin devam ettiğini, bazı çokuluslu şirketlerin gelişmekte olan ülkelerdeki sendikal haklara saygıyı göstermediklerini ve yaygınlaşan adaletsizliğin önüne geçilebilmesi için daha güçlü sendikal mücadeleye ihtiyaç olduğunu gündeme aldı.

Sosyal diyalog

İşveren Delegasyonu Başkanı ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, konferanstaki hitabında karşı karşıya olduğumuz küresel zorlukların çalışma dünyası üzerindeki önemli etkilerine dikkat çekti. Aynı zamanda, sosyal diyaloğun bu sürecin temel taşı olduğunu belirterek insan odaklı bir çalışma modeli ile kapsayıcı ve sürdürülebilir faaliyetler yürüttüklerinin de altını çizdi. Gerek ulusal gerekse küresel düzeyde kurulan güçlü sosyal diyalogun çalışma hayatında yaşanan zorluklarla mücadele açısından taşıdığı önemin bilincinde olduklarını vurguladı. TİSK Başkanı Akkol, konferans çalışmalarının daha iyi bir geleceğe katkıda bulunması dileğiyle konuşmasına son verdi.

Konferans, kaliteli çıraklık eğitimine ilişkin yeni bir tavsiye kararının kabul edilmesiyle sona erdi. Söz konusu standart, çıraklığın net bir tanımını yapıyor, çırakların hakları ve korunması da dâhil olmak üzere kaliteli çıraklık için hedeflenen standartları belirliyor. Bu bakımdan, yeni işgücü standardının, hızla değişen işgücü piyasalarında “her yaştan insanın beceri kazanması, yeniden beceri kazanması ve sürekli beceri kazanması için fırsatları” desteklemeyi amaçladığı görülüyor.

Milliyet | Cem KILIÇ