Bu yıl, 30 Haziran 2024 tarihine kadar verilecek olan ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirim formu (bildirim formu), kapsama giren tüm kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 2023 hesap dönemi için doldurulacaktır.

Kapsamdan kastedilen; raporlanan hesap dönemi olan 1/1/2023 - 31/12/2023 hesap döneminden veya 2023 yılı içinde biten özel hesap döneminden bir önceki hesap dönemine ilişkin konsolide grup gelirinin 750 milyon Avro veya nihai ana işletmenin/vekil işletmenin bulunduğu ülke idaresi tarafından yerel para birimi cinsinden belirlenen eşiğin üzerinde olmasıdır. Dolayısıyla bildirim formu, çok uluslu işletmeler grubunun raporlanan hesap döneminden bir önceki hesap dönemine ilişkin konsolide grup gelirinin yukarıda belirtilen eşiğin üzerinde bulunması şartıyla her yıl mutlaka doldurulacaktır.

Bildirim formunun doldurulması ve sisteme yüklenmesi hususunda aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür:

  • Bildirim formu; nihai ana işletme, vekil işletme, grup adına hangi işletmenin raporlama yapacağı, raporlanan hesap dönemi vb. bilgileri içeren bir form olduğundan istenilen bu bilgilerin İnternet Vergi Dairesi üzerinden her yıl yeni bir bildirim formu ile İdareye verilmesi gerekmektedir.
  • Çok uluslu işletme grubunun nihai ana işletmesi/vekil işletmesi Türkiye’de bulunuyorsa, bildirim formu nihai ana işletme/vekil işletme tarafından verilecektir.
  • Çok uluslu işletme grubunun nihai ana işletmesi/vekil işletmesi Türkiye’de bulunmadığında, bildirim formu çok uluslu işletmeler grubunun Türkiye’de bulunan işletmesi (birden fazla işletme bulunması durumunda işletmelerden biri) tarafından verilecektir.
  • Çok uluslu işletme grubunun nihai ana işletmesi/vekil işletmesinin Türkiye’de bulunmadığı ve ülkemiz ile nihai ana işletmenin/vekil işletmenin bulunduğu ülke arasında “Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması”nın veya ülke bazlı raporların değişimine ilişkin iki taraflı anlaşmaların yürürlükte olduğu durumlarda dahi, bildirim formu çok uluslu işletmeler grubunun Türkiye’de bulunan işletmesi tarafından verilecektir.
  • Bildirim formu bu yıl 30 Haziran 2024 tarihine kadar verildikten sonra verilen bildirim formunda hata veya eksiklik bulunduğunun işletmenizce tespit edilmesi halinde, bildirim formu, verilme süresinin bitimini takip eden ayın sonuna kadar yani 31 Temmuz 2024 tarihine kadar yeniden düzenlenerek gönderilmek suretiyle düzeltme yapılabilecektir.
  • Bildirim formunun doldurulması hakkındaki açıklamalarımız için İnternet Vergi Dairesini kullanabilirsiniz.

 

ÜLKE BAZLI RAPORLAMAYA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

 

İLGİLİ OLDUĞU HESAP DÖNEMİ

 

KAPSAM

 

SON TARİH

Takvim yılı

1/1/2023-31/12/2023

1/1/2022-31/12/2022 dönemi konsolide grup gelirinin 750 milyon Avro ve üzerinde olması şartı

30 Haziran 2024

2023 yılı içinde biten özel hesap dönemi

2022 yılı içinde biten özel hesap döneminde konsolide grup gelirinin 750 milyon Avro ve üzerinde olması şartı

30 Haziran 2024