14.2.2023 tarih ve 32104 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6791 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Kararın 1 inci maddesi uyarınca; tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık paylarına ilişkin olarak dağıtılmış kâr payı sayılan tutarlar üzerinden 14.02.2023 tarihinden itibaren %0 oranında tevkifat yapılacaktır.

17.11.2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7256 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na 17.11.2020 tarihinden itibaren eklenen 3 üncü fıkra düzenlemesi uyarınca;

Tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetlerini veya ortaklık paylarını,

i) Sermaye azaltımı yoluyla itfa etmeleri hâlinde iktisap bedeli ile hisse senetlerinin veya ortaklık paylarının itibari değeri arasındaki fark tutar sermaye azaltımına ilişkin kararın ticaret sicilinde tescil edildiği tarih,    

ii) İktisap bedelinin altında bir bedel karşılığında elden çıkarmaları hâlinde iktisap bedeli ile elden çıkarma bedeli arasındaki fark tutar elden çıkarma tarihi,

iii) İktisap ettikleri tarihten itibaren iki tam yıl içerisinde, sermaye azaltımı yoluyla itfa etmemeleri veya elden çıkarmamaları hâlinde, iktisap bedeli ile hisse senetlerinin veya ortaklık paylarının itibari değeri arasındaki fark tutar iktisap tarihinden itibaren iki tam yıllık sürenin son günü,

Itibarıyla dağıtılmış kâr payı sayılmasına ve bu tutarlar üzerinden %15 oranında vergi tevkifatı yapılmasına ilişkin düzenlemede bulunulmuş, konuyla ilgili açıklamalarımıza ise 14.11.2020/206 sayılı Sirkülerimizde yer verilmişti.

Sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık paylarına ilişkin açıklamalara ise 25.5.2021 tarih ve 31491 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 18) de yapılmış; konuyla ilgili açıklamalarımıza ise 25.05.2021/110 sayılı Sirkülerimizde yer verilmiştir.

14.2.2023 tarih ve 32104 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6791 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Kararın 1 inci maddesi uyarınca; Tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık paylarına ilişkin olarak dağıtılmış kâr payı sayılan tutarlar üzerinden %0 oranında tevkifat yapılacaktır.

Karar yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla...