MADDE 17- Aynı Tebliğe 38’inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Belge Kapsamında İşlem Görmüş Ürün Bünyesinde Kullanılan İthal Eşyasına İlişkin Hak ve Yükümlülüklerin Devri

MADDE 38/A- (1) Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün, başka bir belgenin ithalat bö­lümünde belirtilen eşya arasında yer alması şartıyla süresi geçerli belge sahibi firma bu ürün bünyesinde kullanılan ithal eşyasına iliş­kin hak ve yükümlülüklerini Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen usul ve esaslara göre söz konusu rejimden yararlanma ko­şullarını taşıyan başka bir belge sahibi firmaya devredebilir.

(2) Hak ve yükümlülüklerin Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen usul ve esaslara göre başka bir belge sahibine devredildi­ğinin ve devre konu işlem görmüş ürün bünyesinde kullanılan ithal eşyası için verilmesi gereken teminatın devralan firma tarafından üstlenildiğinin tevsiki kaydıyla, devreden belge sahibi firmanın bel­gesi Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde kapatılabilir.

(3) Devreden firmanın, belge süresi içerisinde dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki işlem görmüş ürün bünyesinde kullanılan ithal eşyasına ilişkin hak ve yükümlülüklerin Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen usul ve esaslara göre başka bir belge sahibine devredildiğini ve devredilen ürünün bünyesinde kullanılan ithal eşyası için verilmesi gereken teminatın devralan firma tarafın­dan üstlenildiğini tevsik eden belgeler ile birlikte ilgili gümrük idare­sine başvurması durumunda, devredilen ürünün bünyesinde kullanılan ithal eşyası için alınan teminat, ilgili gümrük idaresince devreden firmaya iade edilebilir.

(4) Devir durumunda varsa ödenmesi gereken telafi edici verginin ödenmemesi veya eksik ihracat gerçekleştirilmesi halinde, tüm mali ve hukuki sorumluluk devralan firmaya geçer.

(5) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) bu madde kapsamında kı­sıtlama getirmeye yetkilidir.”

Yapılan hatalı işlem ve ihracatlarda epey ağır cezai hükümler geti­rilmiştir. Gümrük vergileri en az iki katına kadar artırılmakta ve indi­rimli teminat oranı da iki katına kadar artırılabilmektedir. Böyle bir durumda Revize başvuruları kabul edilmemektedir.

Bakanlık denetim birimleri her zaman firmayı ve tesislerini incele­yebilme hakkına sahiptir.

Dahilde işleme izni almak için gerekli bilgi ve belgeleri de kısaca belirtirsek, şunlardır:

1. Eşyanın bedelsiz gönderilme amacı ve süresini kapsayan gön­derici firma ile alıcı firma arasında varsa imzalanmış sözleşme veya gönderici firma yazısı aslı ve tercümesi

2. İhraç ürünleri ile ilgili hammadde sarfiyat tablosu (ek9)

3. İhraç mamulün üretimi ile ilgili kapasite raporu (Ticaret ve sa­nayi odasınca tasdikli ve özellikle ihraç mamul kapasite raporunda bulunmalıdır, kapasite raporu düzenlenmeyen hallerde ise ilgili ku­rumdan alınan belge aslı veya kurumca tasdikli örneği olmalıdır)

4. Yan sanayici kullanılması halinde yan sanayiciye ait odaca tasdikli kapasite raporu ve yan sanayici ile yapılan taraflarca imzalı protokol

5. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi aslı, tasdikli örneği (kuruluş, unvan değişikliği ve mevcut duruma ait her bir ticaret sicil gazetesi)

6. Adına üretim yapılan yurtdışında bir yabancı firmadan etiket ithal ediliyorsa, adet olarak belirtilen etiketin, yabancı firmanın bilgisi dahilinde ithal edilerek fason üretim yapıldığına dair sözleşme.

Dahilde işleme belgesi ile üretim yapıp ihracat yapacak firma­ların yazımızda bahsi geçen 2006/12 sayılı tebliği dikkatle inceleme­leri gerekir. Herhangi bir anlaşmazlık halinde uzmanlarla iş birliği yapılarak tebliğin bir daha incelenmesi gerekir. Tebliğde ihracatın belgeye uygun olmaması veya hatalı ihracat yapılması halinde ağır cezalar bulunmasına rağmen ayrıca da böyle hataların nasıl giderile­ceği konusunda da açıklamalar bulunmaktadır.

Devlet ve otoriteler sanayici ve ihracatçıyı cezalandırma peşinde değildirler. Hatalı durumlarda uzmanlarla işbirliği yapmanın önemini bir defa daha hatırlatmak isterim.

EkoHaber | Cevdet AKÇAKOCA