Malum olduğu üzere 6 Şubat 2023 tarihinde merkezi Kahramanmaraş ilinde meydana gelen deprem nedeni ile Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, K. Maraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Ş. Urfa illerinde mücbir sebep durumu ilan edilmiş olup, bu iller deprem tarihi itibariyle mükellefiyet kaydı olan gerçek ve tüzel kişilerin bu mükellefiyetleri sebebiyle vergi kanunları uygulaması açısından 6 Şubat 2023 ila 31.07.2023 (bu tarih dahil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiş, mücbir neden halinin başladığı tarihten mücbir neden halinin sona ereceği tarihe kadar verilmesi icap eden beyanname ve bildirimlerin verilme müddeti 15.08.2023 Salı günü sonuna kadar, bu beyannamelere ve bildirimlere dayalı tahakkuk eden vergilerin ödeme müddetleri ise 31.08.2023 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmış bulunmaktadır.

Depremin şiddetinin ve büyüklüğünün yarattığı etkiler sebebi ile mükelleflere ait beyanname ve bildirimlerin  verilmesi ve tahakkuk edecek vergilerin ödenmesi hakkında problemlerin ortaya çıkacağı durumlar gözetilerek Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından verilen bir olur ile mücbir sebep ilan edilen yerler dışındaki vergi kaydı bulunan mükelleflerin, ilan edilen mücbir sebep hali kapsamında olan 3568 sayılı Yasa’ya göre meslek mensuplarıyla arasında deprem tarihi itibarıyla Aracılık ve Sorumluluk sözleşmesi bulunması durumunda bu mükelleflerin mücbir sebep hali kapsamında değerlendirilmesi uygun görülmüştür.

Buna göre, bu kapsamdaki mükellefler için sadece mücbir sebep halinin başladığı 06.02.2023 tarihinden mücbir sebep halinin sona ereceği 31.07.2023 (butarih dahil) tarihine kadar verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süresinin 15.08.2023 Salı günü sonuna kadar, bu beyannamelere ve bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin ise 31.08.2023 Perşembe günü sonuna kadar uzatılması uygun bulunmuştur. Sosyal güvenlik mevzuatı gereğince sigortalıların mücbir sebep dönemine ilişkin prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin muh ve Prim hizmet beyannamesi ile bildirmesinin mecburi olması durumunda, bu beyannamelerin yalnızca vergi kesintilerine ilişkin bölümünün beyan ve ödeme süreleri uzatma içerisindedir.

Öte yandan, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre verilmesi gereken beyannameler ile bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden özel tüketim vergisi ve 492 sayılı Harçlar Kanunun gereğince işlem yapılmadan ödenmesi gereken harçlar mücbir sebep kapsamında değerlendirilmeyecektir. Bu kapsamdaki mükelleflerden Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre beyanname vermesi gerekenlerin, bu beyannamelerini kanuni süresinde vermesi ve bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden özel tüketim vergisini kanuni süresinde ödemesi gerektiği hususunda bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, 2023 yılı 1. Geçici vergi dönemlerine ilişkin geçici vergi beyannameleri verilmeyecektir. [1]

--------------

[1] Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 14.02.2023 tarihli yazıları

HukukiHaber | Dr. Mustafa ALPASLAN