SAYI : 2023/2

TARİH : 13.02.2023

DEPREMİN TİCARİ VE MALİ HAYATA YÖNELİK TAHRİBATINI AZALTMAK İÇİN ALINMASI GEREKEN ACİL ÖNLEMLER

TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu depremin ticari ve mali hayata yönelik tahribatını azaltmaya katkı sunacak yasal ve idari düzenlemelerin hayata geçirilmesine yönelik öneriler çalışması hazırlayarak ilgili kamu kurumlarına ilettiklerini açıkladı.

TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, tarafından yapılan açıklama şöyle;

Yaşanan deprem felaketi tutulması ve muhafaza edilmesi gereken kanuni defter ve belgelerin zayi olmasına neden oldu. Deprem nedeniyle kaybolan defter ve belgeler için zayi belgesi alınması süreci kalıcı olarak kolaylaştınlmalıdır. Tabii afete uğrayan yerlerde bulunan mükellefin il veya ilçe idare kurullarından defter ve belgelerinin zayi olduğuna ilişkin olarak alacağı belge de yetkili mahkemeden alınmış belge hükmünde olması kalıcı hale getirilerek uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili olması sağlanmalıdır.

Deprem bölgesindeki Mali Müşavirlerin gerek deprem bölgesindeki gerekse deprem bölgesi dışında olan mükellefleri için mücbir sebep tanımlaması yapılması gerekmektedir. SMMM ve YMM’lerin müşterilerinin gerek kanuni defterleri ve belgeleri ve gerekse vergisel yükümlülükleri yerine getirilmesinde kullanılan mali mühürleri tamamen zayi olmuştur. Bu nedenle mücbir sebep ilan edilen 10 ilde faaliyet gösteren Mali Müşavirlerin söz konusu iller dışında yer alan müşterileri için de mücbir sebep halinin kabul edilmesi gerekiyor. Bu çerçevede gerekli idari düzenlemeler yapılmalıdır.

Merkezleri deprem bölgesi dışında olmakla birlikte fiili üretim ve iş merkezleri ile muhasebesel işlemleri deprem bölgesindeki illerde yürütülen işletmeler için de mücbir sebep tanımlanmalıdır.

Deprem felaketi nedeniyle defter ve belgeleri zayi olan mükelleflerin alış/satış belgelerinin tetkiki mümkün olmadığı için deprem bölgesindeki mükelleflerle bağlantılı olarak karşıt inceleme zorunluluğu kaldırılmalıdır.

Deprem bölgesindeki mükellefler için YMM Tasdik Raporu tanzim zorunluluğu ya kaldırılmalı ya da raporların teslim süreleri uzatılmalıdır.

Deprem felaketi nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına yapılan bağış ve yardımların tamamı vergiye tabi kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilmelidir.

Deprem nedeniyle zayi olan belge ve kanuni defterlerin elektronik nüshaları ilgili kamu idaresi olan Gelir İdaresi Başkanlığından yazılı talep halinde birer örnekleri alınabilmelidir.

Belgelerin zayi olduğu durumlarda, Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sisteminde yer alan veriler, kayıtlar belge yerine geçmelidir.

Deprem bölgesindeki mükellefler için e-İmza ve Mali Mühürler ilgili kuruluşlar tarafından ücretsiz olarak oluşturulup verilmelidir.

Depremden etkilenen illerdeki mükelleflerin yatırım teşvik belgesi kapatma işlemlerinin sürelerinin uzatılması ve bu kapsamda, ilgililerce tevsik edilmesi gereken bilgi ve belgelerin ibrazında gereken kolaylıklar sağlanmalıdır.

10 il dışındaki diğer yakın illerde de artçı depremlerin etkileri devam etmekte ve bu iller için de beyan ve bildirim süreleri makul bir süre için uzatılmalıdır.

Depremde zayi olan bina, demirbaş ve malların bedellerinin takdirinde Takdir Komisyonları yerine kolaylaştırılmış yeni metodlar hayata geçirilmelidir.

Deprem bölgesinde pek çok vatandaşımız, işletmelerimiz ve muhtelif serbest meslek mensupları evlerini, işyerlerini tüm varlıkları ile birlikte kaybettiler. Pek çoğunun hayatı sıfırdan yeniden başlamak zorunda kalacaklar bu nedenle deprem bölgesindeki mükellefler için uygun koşullu cansuyu kredileri bir an önce hayata geçirilmelidir.

Bu zor günlerinde, hayata tekrar tutunmaları ve ülkemize katma değer yaratmaya devam edebilmeleri için gerek kamu bankaları gerekse özel bankalar ve diğer finans kuruluşları tarafından en az 3 yıl süre geri ödemesiz ve en az 10 yıl vadeli ve faizsiz veya çok düşük faizli ihtiyaç ve işletme kredilerinin cansuyu kredileri olarak verilmesi sağlanmalıdır.

Deprem bölgesinin yeniden inşasına yönelik olarak yapılacak yapıların oluşturulmasında arsa temini ve konut veya işyeri teslimlerine önemli vergisel kolaylıklar sağlanmalıdır. Bölgenin yeniden inşası ve hızlı bir şekilde hayatın normale dönmesi için, yüksek güvenlikli binaların inşası için uygun arsaların temini ve bu arsalar üzerine güvenli yapıların inşası ve kullanıma sunulması için KDV, Harç ve Damga Vergisi İstisnaları hayata geçirilmesinde yarar görülmektedir.

Yasal ve idari düzenlemelerin hayata geçirilmesi depremin ticari ve mali hayata yönelik tahribatını azaltmaya katkı sunacaktır.

TÜRMOB