Matrahı 5.000 üzeri olan İSKİ faturası BA bildirimine tabi midir?

Ba formunda bildirilecek. e-Fatura olarak düzenlenmişse bildirilmeyecek
 


BA -BS BİLDİRİMİNE İLİŞKİN ÖZELLİKLİ BAZI DURUMLAR

KİRA DEKONTU

Kira dekontu; e-dekont değil ise ba formuna yazılacaktır. Kira ödemeleri karşılığında e-Dekont düzenlenmişse bunlar Ba bildirimine dahil edilmeyecektir.

Vergi mükellefi olmayan gerçek kişilere ödenen kiraların brütü Ba formuna dahil edilir. 


İTHALATLAR

Ba bildirim haddinin üzerinde olup e-Belge olarak düzenlenmeyen ithalatlar, Kağıt ortamında düzenlenmiş gider pusulası ile yapılan alımlar da Ba formunda bildirilmelidir.


BOŞ BEYAN

Ba veya Bs bildirimleri boş da olsa verilmeyecektir.

Boş olmasına rağmen verilen Ba ve Bs bildirimleri için herhangi bir ceza uygulanmamaktadır.


SADECE İŞLEM OLAN BİLDİRİM VERİLECEKTİR

Ba veya Bs bildirim formlarından birinde bildirime konu edilecek belge olmasına rağmen diğerinde bildirime konu belge olmaması durumunda sadece bildirime konu belge olan Ba veya Bs formunun verilmesi yeterli olacaktır.


SİGORTA KOMİSYON GİDER BELGESİ

Ana sigorta firmaları tarafından sigorta acentelerine kağıt ortamında düzenlenen e-Sigortra gider belgeleri Ba bildirimine konu edilecektir. E-Sigorta komisyon gider belgeleri ise Ba bildirimine dahil edilmeyecektir.


SİGORTA POLİÇELERİ

E-Poliçe olarak düzenlenmiş sigorta poliçeleri Ba bildirimine konu edilmeyecektir.


SONRADAN BEYANA TABİ BELGE ÇIKMASI DURUMU

Bildirime konu belge olmadığı için verilmeyen Ba ve Bs formlarının birinde veya her ikisinde de  bildirilmesi gereken belge olduğu yasal bildirim süresi geçtikten sonra fark edilirse bunlar için usulsüzlük cezası kesilecektir.


NOTER MAKBUZLARI BA FORMUNDA BİLDİRİLECEK Mİ?

Noter makbuzlarının Ba bildirimim haddini geçmesi durumunda Ba formunda bildirilecektir.


Yazar Kasa Fişi İle Yakıt Tutarı Aylık 5.000 TL’yi Geçerse Beyan Edilecek Mi?

Nakliye işi yapanların aldıkları veya işletmede kullanılan araçlara yazar kasa fişi ile yapılan ve ay içinde 5.000 TL’yi aşan yakıt alımları  Ba-Bs Formunda bildirilecektir. 


1- 2023/Ocak ayına ait olup 2023 Şubat ayında Ba ve Bs bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak tüm alış ve/veya satışları belirtilen haddin altında kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin, ilgili dönem Form Ba ve/veya Form Bs bildirimlerini vermelerine gerek bulunmamaktadır.  Uygulama 543 no.lu VUK Tebliği ile yürürlüğe girmiştir.

2- 7338 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile 1/1/2022 tarihinden itibaren elde edilen kazançlar için dördüncü geçici vergilendirme dönemi beyannamesi verilmeyecektir.
 

Yeni uygulama; 2023/Ocak ayına ait olup 2023 Şubat ayında verilecek Ba, Bs bildirimleri ile başlayacaktır. 

Uygulama ile ilgili 543 no.lu VUK Tebliği’nin yayımlandığı Resmi Gazete;

3 Aralık 2022 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 32032
TEBLİĞ
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 396)’NDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 543)
 
MADDE 1- 4/2/2010 tarihli ve 27483 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396)’nde yer alan “149” ibaresinden sonra gelmek üzere “, 170/A” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2- Aynı Tebliğin “1-KAPSAM” başlıklı bölümünün 1.2.7. numaralı bendinden sonra gelmek üzere aşağıda yer alan 1.2.8. numaralı bent eklenmiştir.
“1.2.8. Gelir İdaresi Başkanlığı, Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmesi gereken mal ve/veya hizmet alış/satışlarına ilişkin bilgileri, ilgili kurumlardan elektronik ortamda temin ettiği takdirde, resmi internet sitesinde (www.gib.gov.tr) yayımlayacağı duyuru ile bu bilgilerin bildirimlere dâhil edilme zorunluluğunu kaldırmaya yetkilidir.”
MADDE 3- Aynı Tebliğin “3-BİLDİRİMLERİN VERİLME ŞEKLİ VE DOLDURULMASI” başlıklı bölümünün 3.2.4. numaralı bendi örnekleriyle birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“3.2.4. Bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak tüm alış ve/veya satışları belirtilen haddin altında kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin, ilgili dönem Form Ba ve/veya Form Bs bildirimlerini vermelerine gerek bulunmamaktadır.
Örnek 2. Form Ba ve Form Bs bildirimi verme yükümlülüğü bulunan C firmasına, 2023/Şubat döneminde D firması tarafından elektronik ortamda düzenlenen 4 adet belge tutarı toplamı KDV hariç 4.000 TL, kâğıt ortamda düzenlenen 3 adet belge tutarı toplamı ise KDV hariç 2.500 TL’dir. Ayrıca, C firmasınca aynı dönemde E firmasına elektronik ortamda düzenlenen 2 adet belge tutarı toplamı KDV hariç 6.000 TL’dir. İlgili ayda C firmasının bildirimlere konu başka bir alım-satımı olmamıştır.
Bu durumda, C firmasının 2023/Şubat dönemi Form Ba bildiriminde, D firmasınca elektronik ortamda ve kâğıt ortamında düzenlenen belgelerin KDV hariç toplam tutarı olan (4.000+2.500) 6.500 TL’nin Tebliğde belirtilen haddi geçtiği göz önünde bulundurulduğunda, sadece kâğıt ortamında düzenlenen 3 adet belge tutarı toplamı olan KDV hariç 2.500 TL’nin bildirime dâhil edilmesi, elektronik ortamda düzenlenen belgelerin ise bildirime dâhil edilmemesi gerekmektedir.
Diğer taraftan, C firmasının, E firmasına 2023/Şubat döneminde yaptığı satışlara ilişkin düzenlenen belgelerin tamamının elektronik ortamda düzenlenmesi nedeniyle, Form Bs bildirimini vermesine gerek bulunmamaktadır.”
MADDE 4- Bu Tebliğ, yayımlandığı tarihi takip eden bildirim dönemine ilişkin olarak verilecek bildirim formlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.