29 Kasım 2023 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 32384

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:

ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 6/12/2018 tarihli ve 30617 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“k) e-Devlet Kapısı: e-Devlet hizmetlerinin son kullanıcıya farklı erişim kanallarından tek noktadan bütünleşik olarak sunulduğu ortak elektronik platformu,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) 5 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında kalan gerçek veya tüzel kişiler, e-Devlet Kapısı vasıtasıyla UETS üzerinden iki aşamalı kimlik doğrulama yöntemi ile elektronik tebligat adresi almak için başvuru yapabilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11- (1) Muhatap, elektronik tebligat adresine; güvenli elektronik imzasını kullanarak veya e-Devlet Kapısı üzerinden kimlik doğrulaması yaparak ya da PTT tarafından verilen şifre ile birlikte tercihine göre SMS veya elektronik posta yoluyla gönderilen tek kullanımlık doğrulama kodunu kullanarak erişir.”

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.