29 Aralık 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 32058

YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından:

ELEKTRONİK TİCARET ARACI HİZMET SAĞLAYICI VE ELEKTRONİK

TİCARET HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, etkin ve adil rekabet ortamının tesis edilmesini ve elektronik ticaretin gelişiminin sağlanmasını teminen elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların faaliyet ve denetimleri ile bunlar arasındaki ticari ilişkilerin düzenlenmesine yönelik usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların yükümlülüklerini, elektronik ticarette haksız ticari uygulamaları, hukuka aykırı içeriği, aracılık sözleşmesini, elektronik ticaret lisansını ve elektronik ticaretle ilgili diğer hususları kapsar.

(2) 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu, 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunuyla kuruluş ve faaliyetleri düzenlenen ve bu kanunlara göre yetkilendirilerek münhasıran yetkilendirildikleri konularda faaliyet gösterenler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde tanımlananlar ile bunların verdiği yetki dâhilinde münhasıran şans ve bahis oyunları alanında faaliyet gösterenler bu Yönetmeliğin uygulanmasında elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı veya elektronik ticaret hizmet sağlayıcı kabul edilmez.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 23/10/2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 9 uncu, 11 inci, 13 üncü, ek 2 nci ve ek 4 üncü maddeleri ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 446 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alıcı: Elektronik ticarete konu mal veya hizmeti satın alan ya da satın alma amacıyla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,

b) Aracılık hizmeti: Elektronik ticaret pazar yerinde elektronik ticaret işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve siparişin teslimi amacıyla elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı tarafından elektronik ticaret hizmet sağlayıcı veya alıcıya sunulan her türlü hizmeti,

c) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

ç) Dâhili iletişim sistemi: Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarla elektronik ticaret pazar yerindeki her türlü iletişimini kolay ve ücretsiz sağlamak üzere oluşturduğu sistemi,

d) Ekonomik bütünlük: Bir kişinin, bir ticaret şirketinin doğrudan veya dolaylı olarak paylarının en az yüzde yirmi beşine ya da oy haklarının çoğunluğuna veya onu yönetebilecek kararları alabilecek payına sahip olmasını, şirket sözleşmesi uyarınca yönetim organında karar alabilecek çoğunluğu oluşturan sayıda üyeyi seçme hakkını haiz olmasını, kendi oy haklarının yanında bir sözleşmeye dayanarak tek başına veya diğer pay sahipleriyle birlikte oy haklarının çoğunluğunu oluşturmasını, bir ticaret şirketini sözleşmeye bağlı olarak hâkimiyeti altında bulundurmasını veya bu hâllere bağlı olarak bu kişiyle bağlantılı tüm ticaret şirketleri ve bu kişiye ait işletmeler arasındaki ilişkiyi ya da pay sahibi olup olmadıklarına bakılmaksızın birden fazla ticaret şirketinin aynı kişi veya kişiler tarafından yönetilmesini,

e) Elektronik ticaret: Fizikî olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda gerçekleştirilen çevrim içi iktisadî ve ticari her türlü faaliyeti,

f) Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı (ETAHS): Elektronik ticaret pazar yerinde elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların mal veya hizmetlerinin teminine yönelik sözleşme yapılmasına ya da sipariş verilmesine imkân sağlayan aracı hizmet sağlayıcıyı,

1) Orta ölçekli ETAHS: Bir takvim yılındaki net işlem hacmi on milyar Türk lirasının üzerinde olan ETAHS’leri,

2) Büyük ölçekli ETAHS: Bir takvim yılındaki net işlem hacmi otuz milyar Türk lirasının ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı yüz bin adedin üzerinde olan ve orta ölçekli ETAHS’ler için bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri de haiz ETAHS’leri,

3) Çok büyük ölçekli ETAHS: Bir takvim yılındaki net işlem hacmi altmış milyar Türk lirasının ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı yüz bin adedin üzerinde olan ve orta ve büyük ölçekli ETAHS’ler için bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri de haiz ETAHS’leri,

g) Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS): ETHS ve ETAHS’lerin kayıt altına alınması, elektronik ticaret verilerinin toplanması, bu verilerin işlenerek istatistiki bilgilerin üretilmesi amacıyla Bakanlık tarafından oluşturulan ve Kanun kapsamında kayıt ve bildirim yapılabilmesine imkân sağlayan bilgi sistemini,

ğ) Elektronik ticaret hacmi: ETAHS ve ETHS’lerin net işlem hacimleri toplamını,

h) Elektronik ticaret hizmet sağlayıcı (ETHS): Elektronik ticaret pazar yerinde ya da kendine ait elektronik ticaret ortamında mal veya hizmetlerinin teminine yönelik sözleşme yapan ya da sipariş alan hizmet sağlayıcıyı,

1) Orta ölçekli ETHS: Bir takvim yılındaki net işlem hacmi on milyar Türk lirasının ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı on milyon adedin üzerinde olan ETHS’leri,

2) Büyük ölçekli ETHS: Bir takvim yılındaki net işlem hacmi otuz milyar Türk lirasının ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı on milyon adedin üzerinde olan ve orta ölçekli ETHS’ler için bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri de haiz ETHS’leri,

3) Çok büyük ölçekli ETHS: Bir takvim yılındaki net işlem hacmi altmış milyar Türk lirasının ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı on milyon adedin üzerinde olan ve orta ve büyük ölçekli ETHS’ler için bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri de haiz ETHS’leri,

ı) Elektronik ticaret ortamı: Elektronik ticaret faaliyetinde bulunulan internet sitesi, mobil site veya mobil uygulama gibi platformları,

i) Elektronik ticaret pazar yeri: ETAHS’nin aracılık hizmetini sunduğu elektronik ticaret ortamını,

j) Kanun: 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu,

k) Kayıtlı elektronik posta (KEP): Elektronik iletilerin gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini,

l) Merkez adresi: Tacir için ticaret siciline tescilli adresi, esnaf ve sanatkâr için esnaf siciline tescilli iş yeri adresini, sabit iş yeri olmayanlar ile tacir veya esnaf ve sanatkâr olmayanlar için ise yerleşim yeri adresini,

m) Merkezî Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) numarası: MERSİS tarafından verilen özel algoritma ile üretilmiş tekil numarayı,

n) Meslek odası: 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununa tabi odaları,

o) Net işlem hacmi: İptal ve iadeler hariç olmak üzere, ETAHS için aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret pazar yerleri, ETHS için ise elektronik ticaret pazar yeri niteliğini haiz olmayan kendine ait elektronik ticaret ortamları üzerinden belirli bir dönemde yapılan sözleşme ve verilen siparişler için düzenlenmesi gereken nihai fatura veya fatura yerine geçen belge değerleri toplamını,

ö) Onaylanmış elektronik iletişim adresi: ETHS tarafından ETAHS’ye beyan edilen ve ETAHS tarafından doğrulanan telefon numarası ve elektronik posta adresini,

p) Toplam satış hasılatı: ETAHS veya ETHS’nin elektronik ticaret ve elektronik ticaret dışındaki satışlarından elde ettiği hasılatlar toplamını,

r) Uygulama programlama arayüzü: Farklı yazılımların birbirleri üzerinde tanımlanmış servisleri kullanabilmesi ve aralarında veri alışverişi yapabilmesi için belirli koşul ve kurallar çerçevesinde oluşturulmuş arayüzü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Bilgi Verme ve Sipariş

ETHS’nin bilgi verme yükümlülüğü

MADDE 5- (1) ETHS, kendine ait elektronik ticaret ortamının ana sayfasında doğrudan ulaşılabilecek şekilde “iletişim” başlığı altında aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak bulundurur:

a) Tacir için ticaret unvanı, MERSİS numarası ve merkez adresi; esnaf ve sanatkâr için adı ve soyadı, vergi kimlik numarası ve merkez adresi.

b) KEP adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası ve varsa işletme adı ile tescilli markası.

c) Mensubu olduğu meslek odası, meslekle ilgili davranış kuralları ve bunlara elektronik olarak ne şekilde ulaşılabileceğine ilişkin bilgiler.

(2) Elektronik ticaret pazar yerinde satış yapan ve tacir veya esnaf ve sanatkâr olan ETHS, ETAHS tarafından kendine tahsis edilen alanda aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak bulundurur:

a) Ticaret unvanı, işletme adı veya tescilli marka bilgilerinden en az biri.

b) KEP adresi.

c) Esnaf ve sanatkâr için vergi kimlik numarası, tacirler için MERSİS numarası.

(3) Elektronik ticaret pazar yerinde satış yapan ve tacir veya esnaf ve sanatkâr olmayan ETHS, ETAHS tarafından kendine tahsis edilen alanda ad, soyad ve merkez adresinin bulunduğu il bilgisine yer verir.

(4) Elektronik ticaret pazar yerinde satış yapan ETHS, merkez adresini, elektronik posta adresini ve telefon numarasını ETAHS’ye bildirmekle yükümlüdür.

(5) ETHS, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirtilen bilgilerdeki değişikliklere ilişkin güncellemeleri yaparak buna ilişkin bildirimi değişikliğin gerçekleştiği tarihi izleyen günün sonuna kadar dâhili iletişim sistemi üzerinden ETAHS’ye iletmekle yükümlüdür.

(6) Elektronik ticaret pazar yerinde satış yapan ETHS, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında düzenlemesi gereken belgelere, ETAHS tarafından oluşturulan alan aracılığıyla alıcının erişebilmesini sağlar.

ETAHS’nin bilgi verme ve doğrulama yükümlülüğü

MADDE 6- (1) ETAHS, elektronik ticaret pazar yerinin ana sayfasında doğrudan ulaşılabilecek şekilde “iletişim” başlığı altında aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak bulundurur:

a) Tacir için ticaret unvanı, MERSİS numarası ve merkez adresi; esnaf ve sanatkâr için adı ve soyadı, vergi kimlik numarası ve merkez adresi.

b) KEP adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası ve varsa işletme adı ile tescilli markası.

c) Mensubu olduğu meslek odası, meslekle ilgili davranış kuralları ve bunlara elektronik olarak ne şekilde ulaşılabileceğine ilişkin bilgiler.

(2) ETAHS, elektronik ticaret pazar yerinde faaliyet gösteren ETHS’ye ilişkin 5 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan bilgilerin, kendisine tahsis edilen alanda gösterilebilmesi ve güncellenebilmesi için gerekli teknik imkânları sağlar.

(3) ETAHS, 5 inci maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen ETHS’ye ait tanıtıcı bilgileri, ilgili kurumların erişime açık elektronik sistemlerinden, bunun mümkün olmaması halinde ise ETHS’den temin ettiği belgeler üzerinden doğrular. Tanıtıcı bilgilerini doğrulamadığı ETHS’ye aracılık hizmeti sunamaz. ETAHS, aracılık hizmeti sunduğu ETHS’nin tanıtıcı bilgilerinin güncelliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu amaçla her takvim yılının ilk üç ayı içinde ETHS’nin tanıtıcı bilgilerinin doğruluğunu kontrol eder. Bu bilgilerin güncel olmadığını tespit etmesi durumunda ETHS’ye dâhili iletişim sistemi üzerinden bildirimde bulunur ve en fazla üç iş günü süre vererek bilgilerin güncellenmesini sağlar. Verilen süre içinde tanıtıcı bilgilerini güncellemeyen ETHS’ye bu bilgileri güncelleyene kadar yalnızca mevcut siparişlere ilişkin aracılık hizmeti sunabilir.

(4) ETAHS, onaylanmış elektronik iletişim adresinin ve üçüncü fıkraya göre doğruladığı merkez adresinin kendisinde bulunduğuna ilişkin bilgiye ETHS’ye tahsis ettiği alanda yer verir.

(5) ETAHS, kamu kurum ve kuruluşlarının kendisiyle doğrudan iletişim kurmasına imkân sağlayacak en az bir gerçek veya tüzel kişiyi irtibat noktası olarak belirler ve bu kişinin iletişim bilgilerini ETBİS üzerinden Bakanlığa bildirir.

İşlem rehberi

MADDE 7- (1) ETAHS ve kendine ait elektronik ortamda satış yapan ETHS, elektronik ticaret ortamının ana sayfasında doğrudan ulaşılabilecek şekilde “işlem rehberi” başlığı altında aşağıdaki bilgileri güncel olarak bulundurur:

a) Sözleşmenin kurulabilmesi için mal ve hizmetin seçilmesi, teslimat ve ödeme bilgilerinin girilmesi ile siparişin onaylanması gibi gerekli aşamaları gösterir şekilde teknik adımlar.

b) Sözleşmenin elektronik ortamda saklanıp saklanmayacağı ile bu sözleşmeye alıcının daha sonra aynı ortamda erişiminin mümkün olup olmayacağı ve bu erişimin ne kadar süreyle sağlanacağına ilişkin bilgi.

c) Alıcının siparişi vermeden önce veri girişindeki hatalarını belirleyebilmesi ve düzeltebilmesi amacıyla özet sipariş formu ile geri al gibi teknik araçların sunulacağına ilişkin bilgi.

ç) Alıcıyla arasında uyuşmazlık çıkması halinde varsa alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmaları.

Siparişe ilişkin yükümlülükler

MADDE 8- (1) ETAHS ve kendine ait elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren ETHS;

a) İkinci el malların ayrı kategoride satışa sunulmasını,

b) Siparişin onaylanması aşamasında ve ödeme bilgilerinin girilmesinden önce, vergi ve teslimat masrafları da dâhil olmak üzere alıcının ödeyeceği toplam bedelin ve sözleşmenin diğer şartlarının alıcı tarafından açıkça görülmesini,

c) Mal veya hizmetin toplam bedeli, fiyatın hesaplanma usulü ve teslimat masrafları önceden belirlenemiyorsa buna ilişkin ek masrafların ödenebileceği bilgisini,

ç) Alıcının siparişi onaylamasından önce veri girişindeki hatalarını belirleyebilmesi ve düzeltebilmesi amacıyla özet sipariş formu ile geri al gibi teknik araçları,

d) Sözleşme hükümlerinin, alıcı tarafından yeniden görülebilmesi, basılı bir şekilde kullanılabilmesi ve saklanabilmesi amacıyla söz konusu hususların alıcıya fiziki veya elektronik ortamda temin edilmesini,

sağlar.

Siparişin teyidi

MADDE 9- (1) ETAHS ve kendine ait elektronik ortamda faaliyette bulunan ETHS siparişi aldığını, işlemin yapıldığı elektronik ticaret ortamı üzerinden ve ayrıca elektronik posta, kısa mesaj veya telefon araması gibi araçlardan en az biriyle gecikmeksizin alıcıya bildirir.

(2) Sipariş ve siparişin alındığının teyidi, tarafların söz konusu beyanlara erişiminin mümkün olduğu anda gerçekleşmiş sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hukuka Aykırı İçerik ve Haksız Ticari Uygulamalar

Hukuka aykırı içerik

MADDE 10- (1) Diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça ETAHS, ETHS tarafından sunulan içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı hususlardan sorumlu değildir.

(2) ETAHS, ETHS tarafından sunulan içeriğin hukuka aykırı olduğundan haberdar olması hâlinde, bu içeriği kırk sekiz saati geçmemek üzere gecikmeksizin yayımdan kaldırarak hukuka aykırı hususu ETHS’ye ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gerekçesiyle bildirir.

(3) Hukuka aykırı içeriğin 24 üncü madde çerçevesinde hazırlanan mevzuata uygunluk raporu kapsamında ETAHS tarafından tespit edilmesi veya yargı mercilerinin hukuka aykırı içeriğe ilişkin kararının ETAHS’ye bildirilmesi gibi durumların yanı sıra Bakanlığın ya da görev alanlarına giren konularda diğer kamu kurum ve kuruluşlarının hukuka aykırı içerik bildiriminde bulunması durumunda ETAHS’nin hukuka aykırı içerikten haberdar olduğu kabul edilir.

Elektronik ticarette haksız ticari uygulamalar

MADDE 11- (1) Elektronik ticarette haksız ticari uygulamada bulunulamaz. ETAHS’nin, aracılık hizmeti sunduğu ETHS’nin ticari faaliyetlerini önemli ölçüde bozan, makul karar verme yeteneğini azaltan veya belirli bir kararı almaya zorlayarak normal şartlarda taraf olmayacağı bir ticari ilişkinin tarafı olmasına sebep olan uygulamalarının haksız olduğu kabul edilir.

(2) Aşağıda belirtilenler her durumda haksız ticari uygulama sayılır:

a) Mal veya hizmet satışı karşılığında ETHS’ye yapılması gereken ödemenin en geç, ürün satış bedelinin ETAHS’nin tasarrufuna girdiği ve siparişin alıcıya ulaştığı tarihten itibaren beş iş günü içinde bedelin tamamını içerecek şekilde yapılmaması.

b) ETAHS tarafından satış fiyatında tek taraflı değişiklik yapılması dâhil olmak üzere, ETHS’nin kampanyalı mal veya hizmet satışına zorlanması.

c) ETHS ile olan ticari ilişkinin koşullarının, yazılı şekilde veya elektronik ortamda yapılan aracılık sözleşmesiyle belirlenmemesi, bu sözleşmenin açık ve anlaşılır olmaması veya bu sözleşmenin sonradan ETHS tarafından erişilebilecek şekilde dâhili iletişim sisteminde saklanmaması.

ç) ETHS’nin aleyhine olacak şekilde aracılık sözleşmesi hükümlerinde geçmişe yönelik veya tek taraflı değişiklik yapılması ya da buna imkân sağlayan herhangi bir hükme aracılık sözleşmesinde yer verilmesi.

d) Herhangi bir hizmet verilmediği veya verilen hizmetin türü ve hizmet bedelinin tutar ya da oranı aracılık sözleşmesinde belirtilmediği hâlde ETHS’den bedel alınması.

e) Aracılık sözleşmesinde herhangi bir nesnel ölçüte yer verilmediği hâlde ya da kamu kurumlarına veya adli mercilere başvuruda bulunulduğu gerekçesiyle ETHS’nin sıralama ya da tavsiye sisteminde geriye düşürülmesi, ETHS’ye sunulan hizmetin kısıtlanması, askıya alınması veya sonlandırılması.

f) ETAHS tarafından ETHS’nin önceden onayı alınmaksızın, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda belirtilen sürelerin üzerinde cayma hakkı süreleri belirlenmesi.

g) ETAHS tarafından ETHS’lere, kendi ürün ve faaliyetleri hakkında gerçek dışı veya yanıltıcı açıklama ve bildirimde bulunulması.

(3) İkinci fıkranın (a) bendinin uygulanmasında, ETAHS’nin ekonomik bütünlük içinde bulunduğu ödeme hizmeti sağlayıcısına yapılan ödemeler ETAHS’ye yapılmış kabul edilir.

(4) İkinci fıkranın (a) bendinin uygulanmasında;

a) ETAHS’nin, aracılık hizmetinden kaynaklanan muaccel alacaklarını ya da adli veya idari merci kararlarına istinaden ETHS adına yaptığı ödeme tutarlarını mahsup ederek ETHS’ye ödeme yapması durumunda ürün satış bedelinin tamamının ödendiği,

b) Taksitli satışlarda yalnızca vadesi gelen taksitin ödenmesi durumunda ilgili taksit tutarının eksiksiz ödendiği,

c) ETAHS’nin ödeme hizmeti sağlayıcısıyla yaptığı üye iş yeri anlaşmasındaki bloke süresinden önce ürün satış bedelini maliyetini üstlenmek suretiyle serbest kullanımına alması durumunda bu bedelin anlaşmadaki bloke süresinin sonunda, üye iş yeri anlaşmasıyla bloke süresi belirlenmemiş olması durumunda ise serbest kullanımına geçtiği gün ETAHS’nin tasarrufuna girdiği,

kabul edilir.

(5) ETAHS’nin, hukuka aykırı faaliyetlerin önlenmesi ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi amaçlarla ETHS’ye yapacağı ödemeleri ertelemesi veya askıya alması durumunda ikinci fıkranın (a) bendi uygulanmaz.

(6) Büyük ve çok büyük ölçekli ETAHS, ETHS’nin ticari ilişkilerini, alternatif kanallardan aynı ya da farklı fiyattan mal veya hizmet sunmasını ya da reklam yapmasını kısıtlayamaz, herhangi bir kişiden mal veya hizmet teminine zorlayamaz. Buna imkân sağlayan herhangi bir hükme aracılık sözleşmesinde yer veremez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakkı İhlali

Fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlaline yönelik şikâyet başvurusu

MADDE 12- (1) Fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlaline yönelik şikâyet başvurusu dâhili iletişim sistemi, noter veya KEP aracılığıyla aşağıda belirtilen hususları içerecek şekilde ETAHS’ye yapılır:

a) Türk Patent ve Marka Kurumunca düzenlenen hak sahipliğini gösterir tescil belgesi veya Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen bandrol formu ya da 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki meslek birlikleri bakımından faaliyet belgesi.

b) Şikâyette bulunanın gerçek kişi olması halinde adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, adres bilgileri, e-posta adresi ve varsa KEP adresi; tüzel kişi olması halinde unvanı, adres bilgileri, e-posta adresi, varsa KEP adresi ve vekil sıfatıyla şikâyette bulunulması halinde vekalet verenin ve vekilin anılan bilgileri ile vekilin temsile yetkili olduğunu gösterir belge.

c) Şikâyet konusu ürünün fikri ve sınai mülkiyet hakkını ihlal ettiğine dair gerekçe ve deliller.

ç) Şikâyete konu ürünü gösterir internet adresi.

d) Şikâyet başvurusu kapsamında sunulan bilgi ve belgelerin gerçeğe aykırı olması durumunda başvuru sahibinin doğacak zararlardan sorumlu olduğuna dair beyanı.

(2) ETAHS, birinci fıkrada belirtilen hususları içermeyen başvuruları işleme almaz ve başvuru sahibini eksiklikler konusunda bilgilendirir.

(3) ETAHS, şikâyet başvurusunun kendisine ulaşmasından itibaren kırk sekiz saati geçmemek üzere gecikmeksizin şikâyete konu ürünü yayımdan kaldırarak durumu ETHS’ye ve hak sahibine bildirir. ETHS’ye yapılan bildirimde şikâyet başvurusuna itiraz yöntemleri belirtilir.

(4) Bu madde kapsamındaki bildirim ve bilgilendirmeler dâhili iletişim sistemi üzerinden yapılabilir.

Şikâyet başvurusuna itiraz

MADDE 13- (1) Fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlaline yönelik şikâyet başvurularına itiraz;

a) İtirazda bulunanın adı, soyadı veya unvanı ile yetkili temsilci veya vekil sıfatıyla itirazda bulunulması halinde bunların ad ve soyadları ile temsile yetkili olduklarını gösterir belgeyi,

b) İtirazın gerekçeleri, yayımdan kaldırılan ürünün şikâyette bulunanın fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmediğine dair belge ve delilleri,

c) Ürünün orijinal olduğunu ispatlamaya elverişli fatura veya fatura yerine geçen belgeler, kendisinden başlayarak geriye doğru fikri ve sınai mülkiyet hakkı sahibini veya hak sahibinin verdiği yetkiyle ürünü piyasaya sunmuş kişileri gösterir sözleşme, sair belge ve delilleri,

ç) Başvuru sahibinin, itiraz başvurusu kapsamında sunulan bilgi ve belgelerin gerçeğe aykırı olması durumunda doğacak zararlardan sorumlu olduğuna dair beyanını,

içerecek şekilde dâhili iletişim sistemi, noter veya KEP aracılığıyla ürünü yayımdan kaldırılan ETHS tarafından ETAHS’ye yapılır.

(2) ETAHS, birinci fıkrada belirtilen hususları içermeyen itiraz başvurularını işleme almaz ve başvuru sahibini eksiklikler konusunda bilgilendirir.

Şikâyet başvurusunun sonuçlandırılması

MADDE 14- (1) ETHS’nin itirazında haklı olduğunun 13 üncü madde kapsamında sunulan bilgi ve belgelerden açıkça anlaşılması halinde ETAHS, şikâyete konu ürünü itiraz başvurusunun kendisine ulaşmasından itibaren en geç yirmi dört saat içinde yeniden yayımlar ve durumu hak sahibi ile ETHS’ye gecikmeksizin bildirir.

(2) ETAHS, fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlalini ispatlayıcı yeni belgeler sunulmadıkça, aynı ürün ve iddiaya ilişkin şikâyet başvurularını işleme almaz ve bu durumu başvuru sahibine bildirir.

(3) ETAHS tarafından yapılacak inceleme yalnızca ETHS’den temin edilen bilgi ve belgelerin incelenmesi ile sınırlıdır.

(4) İlgililerin genel hükümlere göre adli ve idari mercilere başvurma hakları saklıdır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Aracılık Sözleşmesi

Aracılık sözleşmesinin asgari unsurları

MADDE 15- (1) ETAHS ile ETHS arasındaki ticari ilişkinin koşulları yazılı şekilde veya elektronik ortamda yapılan aracılık sözleşmesiyle belirlenir. Aracılık sözleşmesi asgari olarak;

a) ETHS’ye sunulan aracılık hizmeti bilgilerini,

b) Aracılık hizmetinin kısıtlanmasını, askıya alınmasını veya sonlandırılmasını gerektiren durumlar ile bunlara ilişkin süreçleri,

c) ETHS’den talep edilen hizmet bedellerine ve bu bedellerin hangi durum ve şartlarda farklılaşacağına veya güncelleneceğine ilişkin bilgileri,

ç) Mal veya hizmetlerin sıralanmasında ya da alıcıya tavsiye edilmesinde kullanılan parametreleri, birden çok parametre varsa bunlar arasındaki öncelik sıralamasını ve sıralamayı etkilemek amacıyla doğrudan veya dolaylı bir bedel ödenmesi halinde bu durumun sıralama üzerindeki etkilerini,

d) ETHS’ye yapılacak ödemelerin süresini,

e) Dâhili iletişim sistemine erişim ve bu sistemin işleyişi ile ilgili bilgileri,

f) Aracılık sözleşmesinin ETHS tarafından kolayca erişilebilir şekilde dâhili iletişim sisteminde saklanacağına ilişkin bilgiyi,

g) 6502 sayılı Kanun kapsamında belirlenen cayma hakkı süresinin üzerinde bir süre belirlenmesi halinde buna ilişkin bilgiyi,

ğ) Fikri ve sınai mülkiyet hakkının sahipliğinin ispatı ile bu hakkın kullanımına ve hak ihlaline ilişkin alınan önlemlere dair bilgileri,

h) Aracılık hizmetinin sunulması sırasında ETHS’nin faaliyetleri dolayısıyla elde edilen verilere, sözleşme ilişkisinin sona ermesinin ardından ETHS’nin erişiminin olup olmayacağına ve erişimin ne kadar süreyle sağlanacağına ilişkin bilgiyi,

içerir.

(2) Orta, büyük ve çok büyük ölçekli ETAHS tarafından yapılacak aracılık sözleşmesinde birinci fıkrada yer alan bilgilere ek olarak aşağıdaki hususlara yer verilir:

a) 21 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan bilgileri ETHS’nin bedelsiz ve etkin şekilde taşımasına ve aracılık sözleşmesinin süresi içinde bu verilere erişim sağlamasına teknik imkân sunacağına ilişkin bilgi.

b) ETHS’nin veriye erişim ve veri taşıma taleplerinin alıcı bilgileri anonimleştirilerek on beş gün içinde karşılanacağına ilişkin bilgi.

(3) ETAHS, birinci fıkranın (ç) bendi uygulanırken arama sonuçlarının manipüle edilmesi yoluyla alıcının aldatılmasına ya da zararına neden olacak algoritmalara veya herhangi bir bilgiye aracılık sözleşmesinde yer vermek zorunda değildir.

Aracılık sözleşmesi hükümlerinin ETAHS tarafından değiştirilmesi

MADDE 16- (1) ETAHS, aracılık sözleşmesi değişikliğine ilişkin bildirimi dâhili iletişim sistemi ve ayrıca onaylanmış elektronik iletişim adresi üzerinden ETHS’ye yapar.

(2) ETAHS tarafından daha uzun bir süre belirlenmemiş olması durumunda sözleşme değişiklikleri bildirim tarihinden itibaren on beş günlük sürenin sonunda uygulamaya konulur. Bu süre, ETHS tarafından teknik geliştirme yapılmasını gerektiren haller ile komisyon oranlarının ve diğer hizmet bedellerinin artırılması, aracılık hizmetinin kısıtlanması, askıya alınması veya sonlandırılması, ETHS’ye yeni cezai şart getirilmesi, hak ve menfaat dengesinin ETHS aleyhine bozulması gibi sonuçlar doğuran hallerde otuz gündür.

(3) ETHS, otuz günlük sürenin sonunda uygulamaya konulacak sözleşme değişikliklerinde, bu sürenin sona ermesinden önce dâhili iletişim sistemi üzerinden bildirimde bulunarak aracılık sözleşmesini tazminatsız feshedebilir. Fesih, fesih bildiriminin yapıldığı tarihten itibaren sonuç doğurur.

Aracılık hizmetinin kısıtlanması, askıya alınması ve sonlandırılması

MADDE 17- (1) ETAHS, aracılık sözleşmesinde yer verilen nesnel ölçütler hariç olmak üzere aracılık hizmetini kısıtlayamaz, askıya alamaz veya sonlandıramaz.

(2) ETAHS, aracılık sözleşmesinde belirtilen aracılık hizmetinin kısıtlanması, askıya alınması veya sonlandırılmasını gerektiren durumların varlığı halinde gerekçelerini açık ve anlaşılır şekilde belirterek ETHS’den açıklama talep eder ve açıklamasını sunması için ETHS’ye en az üç iş günü süre verir.

(3) ETHS’nin açıklamalarının yetersiz olması veya ETHS tarafından açıklama sunulmaması halinde ETAHS, aracılık hizmetini kısıtlayabilir, askıya alabilir veya sonlandırabilir. Bu durumda kararını, ETHS’nin açıklamasının kendisine ulaştığı tarihten itibaren yedi iş günü içinde veya açıklama sunulmaması halinde açıklama için verilen üç iş gününün sonunda ETHS’ye bildirir.

(4) Sonlandırmaya ilişkin bildirimin yapıldığı tarihte aracılık sözleşmesi feshedilmiş sayılır.

(5) Aracılık hizmetinin kısıtlanması, askıya alınması veya sonlandırılması durumunda ETHS, aracılık sözleşmesine ve hukuka uygun olması kaydıyla yalnızca mevcut siparişlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütür.

(6) ETAHS’nin kısıtlama veya askıya alma kararını kaldırması ya da aracılık hizmetine son verdiği ETHS ile yeniden aracılık sözleşmesi yapması halinde, ETHS’nin daha önce erişim sağladığı elektronik ticaret pazar yerine ilişkin bilgilere yeniden erişim sağlamasına gecikmeksizin imkân tanır.

(7) Mevzuattan kaynaklanan sebeplerle veya kamu düzenini ilgilendiren, gecikmesinde sakınca bulunan ya da dolandırıcılık, veri ihlali veya diğer siber güvenlik risklerini içeren durumlarda aracılık hizmeti derhal kısıtlanabilir, askıya alınabilir veya sonlandırılabilir. Kısıtlama, askıya alma ve sonlandırmanın gerekçesi ETHS’ye gecikmeksizin bildirilir.

(8) Bu madde kapsamında ETAHS’nin bildirimleri, dâhili iletişim sistemi üzerinden ve ayrıca onaylanmış elektronik iletişim adreslerinden biri vasıtasıyla, ETHS’nin açıklaması ise dâhili iletişim sistemi üzerinden yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

Yükümlülükler

Dâhili iletişim sistemi

MADDE 18- (1) ETAHS, ETHS tarafından yapılan başvuruları dâhili iletişim sistemi üzerinden alır. Bu Yönetmelikte aksi belirtilmedikçe, ETHS tarafından sistem üzerinden yapılan başvurular, başvurunun alındığı tarihten itibaren on beş gün içinde sonuçlandırılır ve sonuç sistem üzerinden ETHS’ye bildirilir.

(2) ETAHS, sözleşmeye taraf olan ETHS’nin kolayca erişebileceği şekilde aracılık sözleşmesini dâhili iletişim sisteminde saklar.

(3) ETAHS, dâhili iletişim sisteminde yer alan bilgilerin Bakanlıkça görevlendirilen personel tarafından görüntülenebilmesine yönelik teknik imkân sunar.

ETAHS’nin markalı ürününün satışı

MADDE 19- (1) ETAHS, üreticisinin kim olduğuna bakılmaksızın kendisinin veya ekonomik bütünlük içinde bulunduğu kişilerin markasını taşıyan ya da marka kullanım hakkını haiz olduğu malları, aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret pazar yerlerinde satışa sunamaz veya bu malların satışına aracılık edemez.

(2) Birinci fıkrada belirtilen malların farklı elektronik ticaret ortamlarında satışa sunulması halinde bu ortamlar arasında erişim imkânı sunamaz ve birbirinin tanıtımını yapamaz.

(3) Birinci fıkra;

a) Toplam satış hasılatının yarısından fazlasını elektronik ticaret dışındaki satışlarından elde eden kişilerin markasını taşıyan veya marka kullanım hakkını haiz olduğu mallar,

b) Dergi ve gazete gibi süreli yayınlar ile donanım ve yazılımları münhasıran elektronik kitapların dijital kopyalarının okunması, dinlenmesi ve kullanılmasına imkân sağlayan cihazlar,

hakkında uygulanmaz.

Çevrim içi arama motorlarında tanıtım ve erişim imkânı

MADDE 20- (1) ETAHS veya ETHS, yazılı şekilde ya da elektronik ortamda önceden olumlu irade beyanlarını almadan ekonomik bütünlük içinde bulunmadığı kişilerin ETBİS’e kayıtlı alan adlarının münhasıran ana unsurunu oluşturan tescilli markalarından oluşan anahtar kelimelere reklam vererek çevrim içi arama motorlarında pazarlama ve tanıtım faaliyetinde bulunamaz.

(2) Birinci fıkrada belirtilen ihlale ilişkin şikâyet başvurusu, hak sahibi ETAHS veya ETHS tarafından Bakanlığın KEP adresine aşağıdaki belgelerle birlikte yapılır:

a) ETBİS’e kayıtlı alan adının ana unsurunu oluşturan tescilli markaya ait marka tescil belgesi.

b) 18/1/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanununun 198/A maddesi kapsamında hizmet veren Türkiye Noterler Birliği Bilişim Sistemi üzerinden düzenlenen ihlali kanıtlayıcı belgeleri gösterir e-tespit tutanağının noter onaylı sureti.

(3) İkinci fıkranın (b) bendi kapsamında mobil veya benzeri arayüzler için Türkiye Noterler Birliği Bilişim Sistemi üzerinden tespit sağlanamaması halinde ihlale ilişkin kanıtlayıcı belgelerin noter onaylı sureti şikâyet başvurusuna eklenir.

(4) İhlalin tespiti halinde Bakanlık, ilgili ETAHS veya ETHS’ye ihlalin sona erdirilmesine yönelik bildirimde bulunur.

(5) Bakanlıkça yapılan bildirimin kendilerine ulaşmasını izleyen yirmi dört saat içinde ETAHS ve ETHS ihlali ortadan kaldırmak ve Bakanlığa bu konuda bilgi vermekle yükümlüdür.

(6) Orta, büyük ve çok büyük ölçekli ETAHS ve orta, büyük ve çok büyük ölçekli ETHS, net işlem hacmine dâhil edilen elektronik ticaret ortamları hariç olmak üzere, kendine veya ekonomik bütünlük içinde bulunduğu kişilere ait elektronik ticaret ortamları arasında erişim imkânı sunamaz ve bu ortamlarda birbirinin tanıtımını yapamaz.

Veri kullanımı ve paylaşımı

MADDE 21- (1) Orta, büyük ve çok büyük ölçekli ETAHS aşağıdaki hususlara uymakla yükümlüdür:

a) Kamuya açık veriler hariç olmak üzere, ETHS veya alıcıdan elde ettiği verileri, yalnızca aracılık hizmetinin sunulması ve geliştirilmesi amacıyla kullanır.

b) Aracılık hizmetinden elde ettiği verileri, kendisinin ETHS olduğu durumda veya ekonomik bütünlük içinde bulunduğu ETHS’ler üzerinden diğer ETHS’lerle rekabet ederken kullanamaz.

c) ETHS’nin aşağıdaki verileri bedelsiz ve etkin şekilde taşımasına ve aracılık sözleşmesinin süresi içinde bu verilere erişim sağlamasına teknik imkân sunar:

1) ETHS tarafından satışa sunulan ürünlerin satış ve iade verileri, özellikleri, açıklamaları ve görselleri; bu ürünlere ilişkin soru, cevap ve değerlendirmeleri.

2) ETAHS tarafından elde ediliyor olması halinde; dönemsel, özel gün, kategori ve ürün bazlı en çok tercih edilen ürün verileri, alıcıların cinsiyet, yaş grubu, il ve ilçe dağılımı ile satın alma gün ve saat verileri, ETHS’nin performansına ilişkin değerlendirme puanı.

3) ETAHS tarafından ETHS’nin ürünü için verilen ve elektronik ticaret pazar yerinde yer alan ürünleri ayırt etmeye yarayan tekilleştirilmiş numarayı.

(2) Birinci fıkranın (c) bendi kapsamında taşınan veriler, kaynak verinin ilk olarak oluşturulduğu elektronik ticaret pazar yerinin unvan veya markasına yer verilerek yayımlanır.

(3) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen değerlendirme puanının taşınmasında ETAHS, kendi sisteminde farklı bir derecelendirme yapıyor olsa dahi performans değerlendirme puanını beşli bareme uygun hale getirmekle ve beşli baremdeki tam sayıyı takiben virgül ve iki haneye yer vermekle yükümlüdür.

(4) ETHS’ye birinci fıkranın (c) bendi kapsamında veri taşıma imkânı sunan orta, büyük ve çok büyük ölçekli ETAHS, ETHS’ye ait verilerin taşınabilmesi ve depolanabilmesi için uygulama programlama arayüzü oluşturur.

(5) ETHS’nin veriye erişim ve veri taşıma talepleri ETAHS tarafından on beş gün içinde ve alıcı bilgileri anonimleştirilerek karşılanır.

Pay devri bildirim yükümlülüğü

MADDE 22- (1) Orta, büyük ve çok büyük ölçekli ETAHS ile orta, büyük ve çok büyük ölçekli ETHS aşağıdaki hususlara uymakla yükümlüdür:

a) 6362 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca borsada kayden izlenen paylar hariç olmak üzere, şirket ortaklarının şirket içi yüzde beş ve katlarına ulaşan pay devir veya edinimlerini, bu oranlara ulaşılmasını sağlayan devrin veya edinimin pay defterine işlendiği tarihten itibaren bir ay içinde ETBİS’e bildirir.

b) Şirket kurması, kurulmuş şirketin paylarını devralması veya bu payları devretmesi hâlinde, kuruluşta kuruluşun ticaret siciline tescilinden, devirde ise devrin pay defterine işlendiği tarihten itibaren bir ay içinde bu işlemleri ETBİS’e bildirir.

Bağımsız denetim

MADDE 23- (1) Orta, büyük ve çok büyük ölçekli ETAHS ile orta, büyük ve çok büyük ölçekli ETHS aşağıdaki hususlara uymakla yükümlüdür:

a) Sermaye Piyasası Kurulunca 6362 sayılı Kanuna göre yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşuna bir önceki takvim yılına ilişkin denetim yaptırır ve denetim raporunu her takvim yılının nisan ayı içinde Bakanlığa gönderir.

b) Bağımsız denetim raporunda asgari olarak; ETAHS’nin veya ETHS’nin faaliyetlerine, yönetim ve organizasyon yapısına, mevcut pay sahipleri ve bunların pay oranları ile iştiraklerine ve iştirakleri nezdindeki pay oranlarına, ekonomik bütünlük içinde bulunduğu kişi bilgilerine, tescilli marka bilgisi ile ETAHS veya ETHS’ye ait elektronik ticaret ortam bilgilerine, finansal tablolarını içerecek şekilde finansal durumuna, 30 uncu ve 31 inci maddelerde belirtilen yükümlülüklere uyumuna yer verilir.

c) Bağımsız denetim raporunda (b) bendinde sayılanlara ek olarak büyük ve çok büyük ölçekli ETAHS’nin ya da büyük ve çok büyük ölçekli ETHS’nin 28 inci ve 29 uncu maddelerde belirtilen yükümlülüklere uyumuna, bu eşiklerin altında kalanların ise reklam ve indirim harcamalarına yer verilir.

Mevzuata uygunluk raporu

MADDE 24- (1) Orta, büyük ve çok büyük ölçekli ETAHS, ETHS tarafından sağlanan içerikle ilgili olarak Kanuna, 6502 sayılı Kanuna, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa, 5846 sayılı Kanuna, 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa ve bu Kanunlara dayanılarak yürürlüğe konulan düzenlemelere aykırı hususları tespit etmek amacıyla her yıl inceleme yapar ve bu incelemeye ilişkin rapor hazırlayarak izleyen takvim yılının nisan ayı içinde Bakanlığa sunar. Bu raporda, aykırılığın konusu ve ilgili mevzuatı, bunlara ilişkin tespit yöntemleri ile alınan tedbirlere yer verir.

Ödeme hizmeti

MADDE 25- (1) Çok büyük ölçekli ETAHS elektronik ticaret pazar yerlerinde, çok büyük ölçekli ETHS ise elektronik ticaret ortamlarında aşağıdaki hususlara uymakla yükümlüdür:

a) 23/2/2006 tarihli ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu kapsamında kredi kartıyla yapılan kredili ödeme işlemleri ile diğer ödeme işlemleri hariç olmak üzere, ekonomik bütünlük içinde bulunduğu bankaların ya da 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketlerin, kredi verme işlemleri dâhil sundukları her türlü hizmetin gerçekleştirilmesine ilişkin faaliyette bulunmasına imkân sağlayamaz.

b) Ekonomik bütünlük içinde bulunduğu 6493 sayılı Kanun kapsamındaki elektronik para kuruluşlarınca ihraç edilen elektronik paraların kabulüne ilişkin faaliyette bulunulmasına imkân sağlayamaz.

c) 6493 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendi ile 18 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca 6493 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan araçlarla ilgili hizmetler sunamaz veya ekonomik bütünlük içinde bulunduğu kişilerce bu hizmetlerin sunulmasına imkân sağlayamaz. Bu hüküm, alıcıların elektronik ticaret pazar yeri üzerinden yönlendirilmesiyle 22/8/2020 tarihli ve 31221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren yenileme merkezleri tarafından yapılan satın alma işlemleri karşılığında ETAHS tarafından alıcılara sağlanan puan, kupon, hediye çeki ve benzeri imkânlar hakkında uygulanmaz.

(2) Birinci fıkra, ETAHS’nin net işlem hacmine dâhil edilen ETAHS’ler ile bunların ekonomik bütünlüğü içinde bulunup elektronik ticaret pazar yerinde faaliyet gösteren ETHS’ler hakkında da uygulanır.

Posta ve taşımacılık hizmetleri

MADDE 26- (1) Çok büyük ölçekli ETAHS, aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret pazar yerlerindeki satışlar, kendisinin ETHS olarak yaptığı satışları ile elektronik ticaret dışındaki satışları hariç olmak üzere, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu kapsamında eşya taşımacılığı, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 27/8/2022 tarihli ve 31936 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan giren Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği kapsamında taşıma işleri organizatörlüğü ve 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu kapsamında posta hizmet sağlayıcılığı faaliyetlerinde bulunamaz.

(2) Ekonomik bütünlük içinde bulunan ETAHS’lerin net işlem hacimleri ile işlem sayıları toplamının çok büyük ölçekli ETAHS için öngörülen eşiklerin üzerinde olması hâlinde, bu ETAHS’lerin her biri hakkında birinci fıkra uygulanır.

İlan hizmeti

MADDE 27- (1) Çok büyük ölçekli ETAHS ve çok büyük ölçekli ETHS, mal veya hizmet ilanlarının yayımlanmasına elektronik ortam sağlaması hâlinde, aynı ortamda mal veya hizmet teminine yönelik sözleşme yapılmasına ya da sipariş verilmesine imkân sağlayamaz. Bu hizmetlerin, kendisi veya ekonomik bütünlük içinde bulunduğu kişiler tarafından farklı elektronik ortamlarda verilmesi hâlinde bu ortamlar arasında erişim imkânı sunamaz ve birbirinin tanıtımını yapamaz.

(2) Birinci fıkra, Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren yenileme merkezlerine sunulan listeleme ve erişim hizmetleri hakkında uygulanmaz.

YEDİNCİ BÖLÜM

Reklam ve İndirim Bütçesi

Reklam bütçesi

MADDE 28- (1) Yazılı, işitsel ve görsel medya, dijital mecra, sosyal medya veya açık ya da kapalı alanlarda veya tanınmış kişi gibi iletişime elverişli her türlü araç kullanılarak yapılan; mal ve hizmetlerin çevrim içi veya çevrim dışı mecralarda tanıtılması, görünürlüğünün artırılması ya da erişiminin kolaylaştırılması, alıcıların satın alma veya kiralama kararlarının etkilenmesi, söz konusu mal ve hizmetlere erişimin kolaylaştırılması amacıyla gerçek veya tüzel kişilere doğrudan ya da dolaylı ekonomik menfaat sağlanması gibi sponsorluk faaliyetleri dahil tanıtım ve pazarlama iletişimi bu Yönetmeliğin uygulanmasında reklam kabul edilir.

(2) ETAHS ve ETHS tarafından birinci fıkra kapsamında yapılan harcamalar, Kanunun ek 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinin uygulanmasında reklam harcamasıdır.

(3) Büyük ve çok büyük ölçekli ETAHS, net işlem hacminin aynı takvim yılına ilişkin on iki aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi değişim oranı uygulanmış tutarının otuz milyar Türk liralık kısmı için bu tutarın yüzde ikisine, otuz milyar Türk lirasının üzerindeki kısmı için ise bu tutarın binde üçüne kadar reklam harcamasını izleyen takvim yılında yapabilir.

(4) Üçüncü fıkraya göre hesaplanan tutar, net işlem hacmine dâhil edilen ETAHS’ler ile bunların ekonomik bütünlüğü içinde bulunup elektronik ticaret pazar yerinde faaliyet gösteren ETHS’lerin yıllık toplam reklam bütçesini oluşturur. Bu bütçe, ETAHS ve ETHS’ler arasında net işlem hacmine katkıları oranında paylaştırılır.

(5) Dördüncü fıkraya göre paylaştırılan reklam bütçeleri, bir takvim yılının üçer aylık dönemlerinde en fazla dörtte biri oranında kullanılabilir.

(6) Büyük ve çok büyük ölçekli ETHS, net işlem hacminin aynı takvim yılına ilişkin on iki aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi değişim oranı uygulanmış tutarının otuz milyar Türk liralık kısmı için bu tutarın yüzde ikisine, otuz milyar Türk lirasının üzerindeki kısmı için ise bu tutarın binde üçüne kadar reklam harcamasını izleyen takvim yılında yapabilir. Buna göre hesaplanan tutar, ETHS’nin yıllık toplam reklam bütçesidir. Bu bütçe, bir takvim yılının üçer aylık dönemlerinde en fazla dörtte biri oranında kullanılabilir.

(7) Büyük ve çok büyük ölçekli ETAHS’nin ya da büyük ve çok büyük ölçekli ETHS’nin ekonomik bütünlüğü içinde bulunup bu eşiklerin altında kalan ve ETAHS’nin net işlem hacmine dâhil edilmeyen ETHS, ETAHS ve ekonomik bütünlük içinde bulunup mal veya hizmet ilanlarının yayımlanmasına elektronik ortam sağlayanların her birinin reklam bütçesi, Kanunun ek 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendine göre hesaplanan reklam bütçesinin yüzde yirmisinden fazla olamaz.

(8) Üçüncü ve altıncı fıkralara göre hesaplanan reklam bütçelerinin yüzde yirmi beşine kadar yapılan sponsorluk harcamaları bu bütçelere dâhil edilmez.

(9) ETAHS’nin, aracılık hizmeti sunduğu ETHS’lere veya üçüncü kişilere, kendi lehine sonuç doğuracak şekilde reklam yaptırmak suretiyle reklam bütçesini aşması durumunda, ETAHS tarafından Bakanlığı yanıltmaya yönelik iş ve işlemlerle reklam harcaması yapıldığı kabul edilir.

(10) ETAHS, reklam harcamalarını tek düzen hesap planında “Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri” ana hesabının altında “Reklam Giderleri” hesabı kullanılarak muhasebeleştirir.

(11) Bir takvim yılına ilişkin reklam bütçesinin kullanılmayan kısmı izleyen dönemlere veya yıllara devredilemez.

İndirim bütçesi

MADDE 29- (1) ETAHS’nin alıcı ve ETHS’ler, ETHS’nin ise alıcılar adına katlandığı maliyetler, bunlara sağlanan promosyon, ödül, puan, kupon, hediye çeki ve benzeri imkânlar ile diğer ekonomik menfaatler indirim bütçesi içinde değerlendirilir. Bu kapsamda, aşağıda belirtilenlerin her durumda indirim olduğu kabul edilir:

a) Kullanıldığı yerden bağımsız olarak, alıcı veya ETHS’ye sağlanan promosyon, ödül, kupon, hediye çeki, indirim kodu ve ücretsiz ürünlerin maddi değeri.

b) Ödeme iadeleri hariç olmak üzere, alıcının bir ödeme hizmeti sağlayıcısı nezdindeki ödeme hesabına, ön ödemeli kartına, elektronik ticaret ortamındaki hesabına yatırılan veya bir ödeme hizmeti sağlayıcısı vasıtasıyla yapılan ödeme tutarı.

c) Taksitli satışlarda ETAHS veya ETHS’nin anlaşmalı olduğu ödeme hizmeti sağlayıcısı vasıtasıyla alıcıya uygulanacak vade farkı bedeline ETAHS’nin katlanması halinde katlanılan vade farkı bedeli.

ç) Sosyal medya veya diğer mecralar üzerinden bir aracı vasıtasıyla veya ETAHS tarafından alıcıyla paylaşılan indirim kodu üzerinden sağlanan indirim tutarı.

d) Çoklu satın alma işlemlerinde sağlanan indirim tutarı.

e) Bir malın satın alınması karşılığında ücretsiz sunulan ürünlerin maddi değeri.

f) Ücretsiz kargo sağlanması halinde kargo bedeli.

g) Bir takvim yılında kargo ve lojistik işletmecilerine gönderim bedeli olarak ödenen toplam tutarın, ETHS’ye daha düşük yansıtıldığı hallerde iki tutar arasındaki fark.

ğ) Mal ve hizmet kategorisi veya ETHS'nin işlem tutarı ve sayısı gibi ölçütler çerçevesinde belirlenen gruplar düzeyinde komisyon ve diğer hizmet bedellerinde yapılan genel indirimler veya deprem, yangın ve sel gibi afetlerde dayanışma ve yardımlaşma amacıyla ETHS olarak faaliyet gösterilen durumlarda komisyon ve diğer hizmet bedellerinde yapılan indirimler hariç olmak üzere, bulunduğu gruba göre ETHS'den tahsil edilmesi gerekirken tahsil edilmeyen hizmet bedelleri.

(2) Büyük ve çok büyük ölçekli ETAHS aşağıdaki hususlara uymakla yükümlüdür:

a) Net işlem hacminin aynı takvim yılına ilişkin on iki aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi değişim oranı uygulanmış tutarının otuz milyar Türk liralık kısmı için bu tutarın yüzde ikisine, otuz milyar Türk lirasının üzerindeki kısmı için ise bu tutarın binde üçüne kadar indirim imkanını izleyen takvim yılında sunabilir.

b) (a) bendine göre hesaplanan tutar, ETAHS ve ekonomik bütünlük içinde bulunduğu kişiler tarafından elektronik ticaret pazar yerindeki alıcı ve ETHS’lere yapılabilecek toplam indirim bütçesini oluşturur.

c) Toplam indirim bütçesi, takvim yılının üçer aylık dönemlerinde en fazla dörtte biri oranında kullanılabilir.

(3) Büyük ve çok büyük ölçekli ETHS aşağıdaki hususlara uymakla yükümlüdür:

a) Net işlem hacminin aynı takvim yılına ilişkin on iki aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi değişim oranı uygulanmış tutarının otuz milyar Türk liralık kısmı için bu tutarın yüzde ikisine, otuz milyar Türk lirasının üzerindeki kısmı için ise bu tutarın binde üçüne kadar indirim imkanını izleyen takvim yılında sunabilir.

b) (a) bendine göre hesaplanan tutar, ETHS tarafından elektronik ticaret ortamındaki alıcılara yapılabilecek toplam indirim bütçesini oluşturur.

c) (a) bendine göre hesaplanan tutar, her bir takvim yılının üçer aylık dönemlerinde en fazla dörtte biri oranında kullanılabilir.

(4) Büyük ve çok büyük ölçekli ETAHS’nin ya da büyük ve çok büyük ölçekli ETHS’nin ekonomik bütünlüğü içinde bulunup bu eşiklerin altında kalan ve ETAHS’nin net işlem hacmine dâhil edilmeyen ETHS, ETAHS ve ekonomik bütünlük içinde bulunup mal veya hizmet ilanlarının yayımlanmasına elektronik ortam sağlayanların her birinin indirim bütçesi, Kanunun ek 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendine göre hesaplanan indirim bütçesinin yüzde yirmisinden fazla olamaz.

(5) ETAHS’nin bu madde kapsamındaki indirimleri, tek düzen hesap planında “Satış İskontoları” hesabının altında “Elektronik Ticaret İndirimleri” hesabı kullanılarak muhasebeleştirilir.

(6) Bir takvim yılına ilişkin indirim bütçesinin kullanılmayan kısmı izleyen dönemlere veya yıllara devredilemez.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Elektronik Ticaret Lisansı

Elektronik ticaret lisansı başvuru süreci

MADDE 30- (1) Bir takvim yılındaki net işlem hacmi on milyar Türk lirasının ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı yüz bin adedin üzerinde olan ETAHS, büyük ölçekli ve çok büyük ölçekli ETAHS ile orta, büyük ve çok büyük ölçekli olup toplam satış hasılatının yarısından fazlasını elektronik ticaret satışlarından elde eden ETHS, faaliyetine devam edebilmek için Bakanlıktan lisans almak ve lisansını yenilemek zorundadır.

(2) Lisans alma başvurusu, hadlerin aşıldığı yılı izleyen takvim yılının, lisans yenileme başvurusu ise eşikler aşıldığı sürece her takvim yılının mart ayı içinde ETBİS üzerinden yapılır.

(3) Lisans ücreti Bakanlığın internet sitesinde ilan edilen hesap numarasına peşin olarak yatırılır. Tahsil edilen tutarlar genel bütçeye gelir kaydedilir.

(4) Lisans ücretinin ödendiğine dair belge, lisans alma veya yenileme başvurusu sırasında ETBİS’e yüklenir.

Elektronik ticaret lisansı başvurusunun sonuçlandırılması

MADDE 31- (1) Lisans alma ve yenileme başvurusu on beş gün içinde sonuçlandırılır. Lisans başvurusunda bulunan ETAHS ve ETHS bu süre içinde elektronik ticaret faaliyetine devam edebilir. Lisans ücretinin ödendiğine dair belgenin Bakanlığa sunulması halinde başka bir şart aranmaksızın lisans verilir veya yenilenir.

(2) Elektronik ticaret lisansı, ETAHS ve ETHS’ye ait bölümde ETBİS üzerinden yayımlanır.

(3) ETAHS’nin bir takvim yılında gerçekleşen net işlem hacminin;

a) On milyar Türk lirası ile yirmi milyar Türk lirası arasında olması hâlinde on milyar Türk lirasını aşan kısmının on binde üçü,

b) Yirmi milyar Türk lirası ile otuz milyar Türk lirası arasında olması hâlinde (a) bendine göre hesaplanan tutara ilave olarak, yirmi milyar Türk lirasını aşan kısmının binde beşi,

c) Otuz milyar Türk lirası ile kırk milyar Türk lirası arasında olması hâlinde (a) ve (b) bentlerine göre hesaplanan tutarlara ilave olarak, otuz milyar Türk lirasını aşan kısmının yüzde biri,

ç) Kırk milyar Türk lirası ile elli milyar Türk lirası arasında olması hâlinde (a), (b) ve (c) bentlerine göre hesaplanan tutarlara ilave olarak, kırk milyar Türk lirasını aşan kısmının yüzde beşi,

d) Elli milyar Türk lirası ile elli beş milyar Türk lirası arasında olması hâlinde (a), (b), (c) ve (ç) bentlerine göre hesaplanan tutarlara ilave olarak, elli milyar Türk lirasını aşan kısmının yüzde onu,

e) Elli beş milyar Türk lirası ile altmış milyar Türk lirası arasında olması hâlinde (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerine göre hesaplanan tutarlara ilave olarak, elli beş milyar Türk lirasını aşan kısmının yüzde on beşi,

f) Altmış milyar Türk lirası ile altmış beş milyar Türk lirası arasında olması hâlinde (a), (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerine göre hesaplanan tutarlara ilave olarak, altmış milyar Türk lirasını aşan kısmının yüzde yirmisi,

g) Altmış beş milyar Türk lirasının üzerinde olması hâlinde (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerine göre hesaplanan tutarlara ilave olarak, altmış beş milyar Türk lirasını aşan kısmının yüzde yirmi beşi,

oranında lisans ücreti ödenir.

(4) Bu maddedeki eşiklerin aşılıp aşılmadığının tespitinde, ETAHS ile ekonomik bütünlük içinde bulunan ETAHS’lerin net işlem hacimleri ve işlem sayıları dikkate alınır. Net işlem hacimleri ve işlem sayıları toplamının, on milyar Türk lirasının ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı yüz bin adedin üzerinde olması halinde, bu ETAHS’lerin her biri lisans alma ve yenileme başvurusunda bulunur. Lisans ücreti, ETAHS’lerden, bunların elektronik ticaret pazar yerlerinde bir önceki takvim yılında gerçekleşen net işlem hacimleri oranında tahsil edilir.

(5) Bu maddede belirtilen parasal eşikler her yıl ETBİS verileri kullanılarak hesaplanan elektronik ticaret hacminin yıllık değişim oranına göre artırılır. Artırımın yapıldığı tarihten önceki takvim yılına ilişkin net işlem hacmine uygulanacak bu eşikler ile elektronik ticaret hacminin yıllık değişim oranı en geç şubat ayı içinde Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.

(6) Lisans ücretinin hesaplanmasında, ETAHS ve ekonomik bütünlük içinde bulunduğu ETAHS’lerin elektronik ticaret pazar yerleri üzerinden yurt dışına yapılan satışlar ile ETHS’nin kendine ait elektronik ticaret ortamları üzerinden yurt dışına yaptığı satışlar hesaba dâhil edilmez.

(7) Bu madde, münhasıran ETAHS’nin markasını taşıyan ürünlerin bayilik ve acentelik gibi sözleşmeler kapsamında satışa sunulduğu elektronik ticaret pazar yerleri hakkında uygulanmaz.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Denetim ve Çeşitli Hükümler

Denetim

MADDE 32- (1) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamında denetim yapmaya ve denetim sonuçlarını açıklamaya yetkilidir.

(2) Bakanlıkça denetimle görevlendirilen personel, bu Yönetmelik kapsamında Bakanlık yetkisine giren hususlarla ilgili her türlü bilgi, belge ve defterler ile elektronik kayıtları istemeye, bunları incelemeye ve örneklerini almaya, ilgililerden yazılı ve sözlü bilgi almaya yetkilidir. İlgililer istenilen bilgi, belge ve defterler ile elektronik kayıtlarını, bunların örneklerini noksansız ve gerçeğe uygun olarak vermek, yazılı ve sözlü bilgi taleplerini karşılamak ve gerekli yardım ve kolaylığı göstermekle yükümlüdür.

 (3) Bakanlık, denetim sırasında çözümü özel uzmanlık veya teknik bilgi gerektiren durumlarda bilirkişi görevlendirebilir.

Çeşitli hükümler

MADDE 33- (1) Bu Yönetmelik kapsamında net işlem hacmi, işlem sayısı ve toplam satış hasılatının hesaplanması ile 28 inci ve 29 uncu maddelere göre hesaplanan tutarların kullanılmasında yurt dışına yönelik işlemler dikkate alınmaz.

(2) Orta, büyük ve çok büyük ölçekli ETAHS ile orta, büyük ve çok büyük ölçekli ETHS hakkında, 11 inci ve 20 nci maddelerin altıncı fıkraları, 21 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri, 22 nci madde, 28 inci ve 29 uncu maddeler bu niteliğin kazanıldığı yılı izleyen takvim yılı başından itibaren uygulanır. 15 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine, 21 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendine, aynı maddenin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarına, 23 ila 27 nci maddelere orta, büyük ve çok büyük ölçekli ETAHS ile orta, büyük ve çok büyük ölçekli ETHS niteliğinin kazanıldığı yılı izleyen takvim yılının ilk üç ayı içinde uyum sağlanır. Çok büyük ölçekli ETAHS niteliği kazanılıp kazanılmadığının tespitinde yüzde beşin altındaki had aşımları dikkate alınmaz. Herhangi bir takvim yılında hadlerin altında kalan ETAHS hakkında, bu durum devam ettiği sürece Kanunun ek 2 nci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları uygulanmaz.

(3) Orta, büyük ve çok büyük ölçekli ETAHS ile orta, büyük ve çok büyük ölçekli ETHS tanımında ve 28 inci maddenin üçüncü ve altıncı fıkraları ile 29 uncu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarının (a) bentlerinde yer alan parasal eşikler, ETBİS verileri kullanılarak her yıl hesaplanan elektronik ticaret hacminin yıllık değişim oranına göre artırılır. Artırımın yapıldığı tarihten önceki takvim yılına ilişkin net işlem hacmine uygulanacak bu eşikler ile elektronik ticaret hacminin yıllık değişim oranı en geç şubat ayı içinde Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.

(4) 5 inci maddenin altıncı fıkrası, 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası, 11 inci maddenin altıncı fıkrası, 15 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri, 19 ila 29 uncu maddeler ve 33 üncü maddenin dokuzuncu fıkrası münhasıran ETAHS’nin markasını taşıyan ürünlerin bayilik ve acentelik gibi sözleşmeler kapsamında satışa sunulduğu elektronik ticaret pazar yerleri hakkında uygulanmaz.

(5) 20 nci, 22 nci, 23 üncü, 25 inci, 27 nci, 28 inci, 29 uncu, 30 uncu ve 31 inci maddeler toplam satış hasılatının yarısından fazlasını elektronik ticaret dışındaki satışlardan elde eden ETHS’ler hakkında uygulanmaz.

(6) ETHS ve ETAHS, Kanun kapsamındaki iş ve işlemlerine ilişkin bilgi, belge, defter ve elektronik kayıtlarını, iş veya işlemin gerçekleştiği tarihten itibaren on yıl süreyle saklar ve bunları talebi halinde Bakanlığa sunar.

(7) Abonelik sözleşmesinin kamu hizmetlerinin tek noktadan sunulduğu ortak kamu elektronik platformu üzerinden kurulması halinde ispat yükü ve elektronik ticaret işlemlerine ilişkin elektronik kayıtların saklanması ve talep olması halinde bu kayıtların Bakanlığa sunulmasında yükümlülük ETHS’ye aittir.

(8) ETAHS, elektronik ticaret pazar yerlerinde satışına aracılık ettiği malların sipariş bilgilerinin ETHS’ye eş zamanlı iletilmesine ve stok bilgilerinin güncellenmesine yönelik ETHS ile gerekli entegrasyonu sağlamakla yükümlüdür.

(9) ETAHS, ETHS’nin 213 sayılı Kanun kapsamında düzenlemesi ve alıcının erişimine sunması gereken belgeye, satışın yapıldığı elektronik ticaret pazar yerinde yer verebilmesine imkân sağlar.

(10) Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklere, Bakanlığı yanıltmaya yönelik iş ve işlemlerle aykırı davranılması halinde Kanunun 12 nci maddesinin beşinci fıkrası uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 34- (1) 26/8/2015 tarihli ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak süreci

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 7/7/2022 tarihi itibarıyla;

a) Aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret pazar yerlerinde kendisinin veya ekonomik bütünlük içinde bulunduğu kişilerin markasını taşıyan veya kullanım hakkını haiz olduğu malları satışa sunan veya satışına aracılık eden elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar 19 uncu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında,

b) 5411 sayılı Kanun kapsamında banka veya 6493 sayılı Kanun kapsamında elektronik para kuruluşu olarak yetkilendirilen işletmelerin ekonomik bütünlük içinde bulunduğu ETAHS ve ETHS’ler 25 inci maddede,

c) 4925 sayılı Kanun kapsamında eşya taşımacılığı faaliyetinde bulunan işletmeler, 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği kapsamında taşıma işleri organizatörü veya 6475 sayılı Kanun kapsamında posta hizmet sağlayıcı olarak yetkilendirilen işletmelerin ekonomik bütünlük içinde bulunduğu ETAHS’ler 26 ncı maddenin birinci fıkrasında,

yer alan yükümlülüklere 1/1/2024 tarihine kadar uyum sağlar.

(2) 1/1/2023 tarihinden önce yapılan ve bu tarihten itibaren altı ay içinde bu Yönetmeliğe uygun hâle getirilmeyen aracılık sözleşmelerinin ilgili hükümleri geçersizdir.

(3) ETHS’nin ve ETAHS’nin 30 ve 31 inci maddeler kapsamındaki lisans alma yükümlülüğü 1/1/2025 tarihinden itibaren yerine getirilir.

(4) Bu Yönetmelikte dâhili iletişim sistemi üzerinden yapılması öngörülen işlemler 1/7/2023 tarihine kadar elektronik posta gibi teknik araçlarla yapılabilir.

(5) ETAHS, 1/1/2023 tarihinden önce aracılık hizmeti sunduğu ETHS’ler bakımından 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan doğrulama yükümlülüğünü 1/1/2024 tarihine kadar yerine getirir.

Yürürlük

MADDE 35- (1) Bu Yönetmeliğin;

a) 18 inci maddesi 1/7/2023 tarihinde,

b) 28 inci ve 29 uncu maddeleri 2022 takvim yılına ilişkin net işlem hacimlerine de uygulanmak üzere 1/1/2023 tarihinde,

c) 21 inci maddesi ile 31 inci maddesinin beşinci fıkrası 1/1/2024 tarihinde,

ç) Diğer hükümleri 1/1/2023 tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 36- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.