13 Ağustos 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31922

TEBLİĞ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

FAİZSİZ BANKACILIK İLKE VE STANDARTLARINA UYUMA İLİŞKİN

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 14/9/2019 tarihli ve 30888 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Kalkınma ve yatırım bankaları, 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen danışma komitesi tesis etme yükümlülüğünü, Birlik tarafından uygun görülen kuruluşlardan hizmet alımı yapmak suretiyle de yerine getirebilir. Dışarıdan hizmet alınması durumunda bu Tebliğin danışma komitesine ilişkin 4 üncü, beşinci fıkrası hariç 5 inci, 6 ncı, 7 nci, 8 inci ve 12 nci maddeleri ile 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi hükümleri kıyasen uygulanır.”

“(5) Danışma komitesi üyeliğine ilişkin olarak 5 inci maddenin beşinci fıkrasında yer alan, bir kişinin en fazla iki bankanın danışma komitesinde görev alabilmesine ilişkin hüküm kalkınma ve yatırım bankalarının danışma komitelerindeki üyelikler hakkında uygulanmaz.”

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.