Garanti, bir işten doğacak zarar ve ziyanı ödemek üzere gösterilen karşılık, güvence, teminat olarak tanımlanabilmektedir.

Ülkemizde ise akdi ilişki 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanununda yapılan düzenleme ile garanti kavramının hukuki alt yapısı oluşturulmuştur.

Bu konuda Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Garanti Belgesi Uygulaması Esaslarına Dair Yönetmelikle, garanti kapsamında yapılan satışlar sonrasında yerine getirilecek yükümlülüklere yer verilmektedir.

Garanti sonrası yerine getirilmek zorunda olan yükümlülükler ise;

•        Ücretsiz tamir yükümlülüğü,

•        Diğer yükümlülüktür.

Ücretsiz tamir yükümlülüğünde, satıcının malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarında dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli gibi adlarla hiçbir ücret talep etmeksizin onarımı yapmak veya yaptırmakla yükümlü bulunmaktadır.

Diğer yükümlülüklerde ise, Onarım için gereken azami sürenin aşılması veya arızanın giderilmesinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi gibi durumlarda tüketicinin ürünün ücretsiz değiştirilmesini, bedelin iadesinin veya ayıp oranında bedele indirim talep etme hakkı bulunmaktadır.

Garanti kapsamında satışı yapılan ürünün garanti süresi içerisinde yapılacak tamir, bakım ve değiştirme işlemleri garanti veren kuruluşlar tarafından bir sarfiyat olup malın maliyetini oluşturan bir unsur olarak malın ilk satış bedelinde dahil edilmektedir. Diğer bir ifade ile malın satışı sırasında bedelin içerisinde alınmış olan muhtemel giderler üzerinden KDV hesaplanmış ve ödenmiş olmaktadır.

Garanti kapsamında yapılan tamir, bakım, onarım ve değişim işlemi yeni bir mal teslimi ve hizmet ifası olarak değerlendirilmediğinden katma değer vergisine tabi olmayacaktır.

Bu nedenle satıcılar veya yetkili servisler tarafından garanti kapsamında yapılan ve bedel ödenmeyen teslim ve hizmetler için nihai tüketiciler adına fatura düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.