T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları Gelir ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü

 

Sayı : E-62030549-125[6/2022]-1222362 21.10.2022

Konu: Şirketin geçmiş yıl karlarının sermayeye eklenmesi sonrası ortaklara verilecek bedelsiz hisse senetlerinden vergi kesintisi yapılıp yapılmayacağı
 

İlgi a) : 15.09.2022 tarih ve … sayılı özelge talep formu.

b) 30.09.2022 tarihli ve … sayılı yazımız.

c) 04.10.2022 tarih ve … sayılı özelge talep formu.

İlgi (a) ve ilgi (c)’de kayıtlı özelge talep formlarınızda;

  • Şirketinizin “570. Geçmiş Yıl Karları” hesabında yer alan tutardan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa (TTK) istinaden yasal yedekler ayrıldıktan sonra geriye kalan … TL’nin sermayeye eklenmesine karar verildiği,
  • Bu işlemin TTK’nin 462 nci maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda yapıldığı ve aynı maddenin birinci fıkrasının (3) numaralı bendine göre gerçek kişi ortaklarınıza bedelsiz hisse senedi verileceği

belirtilmiş olup, geçmiş yıl karlarının sermayeye ilave suretiyle ortaklara bedelsiz hisse senedi verme işleminin 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94/6-b-i maddesine istinaden kar dağıtımına bağlı olarak tevkifata tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmuştur.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde, ticaret şirketlerinin vergi sorumlusu sıfatıyla madde bentlerinde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaları gerektiği hüküm altına alınmış olup, aynı maddenin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b/i) alt bendinde, tam mükellef kurumlar tarafından, tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından (karın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.) %15 oranında (2009/14592 sayılı BKK ile 3/2/2009 tarihinden geçerli olmak üzere) vergi tevkifatı yapılacağı hükme bağlanmış olup, vergi kesintisi oranı 21/12/2021 tarihli ve 4936 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile %10 olarak belirlenmiştir.

Buna göre, şirketinizin geçmiş yıl karlarının sermayeye eklenmesi dolayısıyla gerçek kişi ortaklara bedelsiz hisse senedi verilmesi işleminin kar dağıtımı olarak değerlendirilmesi söz konusu olmayacağından, sermayeye eklenen bu tutarlar üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında tevkifat yapılmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.