8 Mart 2023 çarşamba                    Resmî Gazete                              Sayı : 32126

KARAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

GEMİ ADAMLARI İAŞE BEDELİ TESPİT KURULU KARARI

Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu, Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmeliğin 9 uncu maddesi gereğince, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Muhittin BİLGE Başkanlığında;

-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığını temsilen İş Başmüfettişi Osman Nejat GÜNERİ,

-Sağlık Bakanlığı’nı temsilen Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünden Daire Başkanı Dr. Bünyamin BİLGİÇ,

-Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nı temsilen Sanayi Genel Müdürlüğünden Şube Müdürü Erhan BAYRAK,

-En fazla gemi adamım bulunduran en üst işçi kuruluşundan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) adına Denizciler Sendikası Genel Başkanı İrfan METE ve Denizciler Sendikası Genel Sekreteri Eyüp KASAP,

-En fazla gemi işverenini bulunduran en üst işveren kuruluşundan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) adına Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Haşan YILMAZ ve Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikası Genel Sekreteri Zekeriya SANCI,

-İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası’nı temsilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep DÜZGİT’in

SGK ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARINI GÖSTERİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK SGK ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARINI GÖSTERİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

katılımlarıyla 23 Şubat 2023 Perşembe günü saat 14.00’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında toplanmıştır.

Halen uygulanmakta olan ve iaşe servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenecek 80,00 TL (SeksenTürkLirası) iaşe bedelinin, 13/09/2022 tarihli ve 31952 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandığı, bu miktarın aradan geçen zaman içinde gıda maddeleri fiyatlarında meydana gelen yükselmeler karşısında günün şartlarına göre yetersiz kaldığı, iaşe bedelinin yeniden tespitinin zorunlu bulunduğu ve bu durumun 20.12.1989 tarihli 20378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yurt çapında uygulanmak üzere tespitinin faydalı olacağı konusunda görüş birliğine varılmıştır.

Anılan Yönetmeliğin 7 nci maddesinde “... Ödenecek bedele esas; bir gemi adamının yaptığı göreve göre alması mecburi normal günlük gıdasını sağlayacak para miktarıdır.” şeklindeki hükmü göz önünde bulundurularak;

a)    Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı 2022 yılı 5 il merkezi (Antalya, İstanbul, İzmir, Samsun, Trabzon) tüketici fiyatları endeksine giren maddelerden Yönetmeliğe göre besin kompozisyonu için esas alınan maddelerin 2022 yılı fiyat aritmetik ortalaması,

b)     Hizmet akitleri ve toplu iş sözleşmeleriyle tespit edilerek gemi adamlarına verilen iaşe bedelleri ile uygulanmakta olan iaşe bedelleri,

c)    Yönetmeliğin 31 ve 32 nci maddeleri ile Ek-2 ve 3 sayılı cetvellerine göre hazırlanan beslenme listesine göre 4800 kaloriyi verecek gıda kompozisyonu,

esas alınarak bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere beher gemi adamına verilecek günlük nakdi iaşe bedelinin net 98 TL (DoksanSekizTürkLirası) olarak tespitine oy birliği ile karar verilmiştir. 23/02/2023