18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7143 sayılı Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 81’inci maddesinin birinci fıkrasına (k) bendi eklenmiş ve “Genç Girişimci Teşviki” uygulaması mevzuatımıza girmiştir.
Yasa metninde özetle;

ilk defa 5510 sayılı Kanunun 4/1-b (1) maddesi kapsamında vergi mükellefi olan 18-29 yaş aralığındaki sigortalılardan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalananların sigorta primlerinin 1 yıl süre ile prime esas kazanç alt sınırı üzerinden Hazine tarafından karşılanacağı hüküm altına alınmıştır.
Genç Girişimci Teşvikinin uygulanmasına ilişkin detaylı bilgiler ve örnekler ise SGK tarafından  yayımlanan 2018/28 sayılı Genelge ile açıklanmıştır.

Gerek yasa metninde gerekse genelge hükmünde teşvikten faydalanmak isteyen sigortalılar yönünden herhangi bir talep şartına yer verilmemekle birlikte, üniteler nezdinde farklı uygulamaların bulunduğu, bazı ünitelerde kazanç istisnası belgesi ile birlikte dilekçe de talep edildiği, bazı ünitelerde yalnızca kazanç istisnası belgesinin başvuru için yeterli kabul edildiği anlaşılmaktadır.
“Genç Girişimci Teşviki” uygulamasının temel kaynağı olan yasa metninde, teşvikten yararlanma şartlarını yerine getiren sigortalıların başkaca bir şarta bakılmaksızın teşvikten faydalandırılması ve primlerin Hazine tarafından karşılanması gerektiği ifade edilmektedir.

Yasanın emredici nitelikteki bu hüküm göz önüne alındığında “Genç Girişimci Teşviki” uygulamasından faydalanmak isteyen sigortalıların kazanç istisnası belgesini Kuruma ibraz etmeleri yeterli olup bu kişilerden ayrıca dilekçe talep edilmesine gerek bulunmamaktadır.

İsa KARAKAŞ