Bilindiği gibi, Anayasa mahkemesi tarafından haksız çıkma zammı konusunda amme borçlusu mükellefler lehine önemli bir karar verilmiş bulunmaktadır. Söz konusu karara göre kendisine ödeme emri tebliğ edilen gerçek ve tüzel kişiler ödeme emrinin iptali için vergi mahkemesinde açtıkları davaları kaybetmeleri halinde ödeme emri içeriğinde yer alan amme alacağının üzerinden %10 haksız çıkma zammı ödemekte idiler. (6183 sayılı Yasa mad. 58)

Söz konusu yargı kararı sonrasında vergi daireleri tarafından kullanılan ödeme emirlerinin üzerinde değişiklik yapılarak, söz konusu %10 haksız çıkma zammı ilgili kısımların ödeme emrinin ön ve arka yüzlerinde değiştirilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

Ödeme emirleri amme borçlusu gerçek veya tüzel kişilere, ikincil amme borçlularına, sorumluluk nedeni ile Mali Müşavirlere, yine sorumluluk dolayısıyla Yeminli Mali müşavirlere de mükellefleri ile ilgili yaptıkları tasdikler ve imzaladıkları belgelerle ilgili ödeme emri tebligatı gerçekleştirilmektedir. Ödeme emirleri söz konusu amme borçlularına veya ikincil amme borçlularına, şirket ortaklarına vergi daireleri tarafından elektronik ortamda tebligatlar e-mail adreslerine tebliğ edilmektedir. Söz konusu e-mail adreslerinin zaman zaman mükellefler tarafından kontrol edilmesinde yarar vardır. Çünkü ödeme emrine karşı hak arama sırasında veya iptal davası açılması sırasında söz konusu 15 günlük süre çok önem taşımaktadır. 15 günlük sürenin geçirilmesi halinde dava açma olanağı bulunmamaktadır. Ödeme emri ile ilgili bir başka husus ise, vergi ve ceza ihbarnamelerine karşı hata düzeltme talebi yapılmakta iken; ödeme emrine karşı ise hata düzeltme talebi yapılması mümkün görülmemektedir. (VUK mad. 116) [1]

Sonuç olarak, 6183 sayılı Kanunun 51. Mad. düzenlenen haksız çıkma %10 zam konusunda Anayasa mahkemesi tarafından verilen karar karşısında ödeme emirleri üzerinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından düzenleme yapılarak, ödeme emirleri yeni bir hal almış olacaktır. [2]

------------------

[1] Bkz: Ödeme Emri, ALPASLAN Mustafa, E. Kaya Bükülmez, Av. Nazlı Gaye ALPASLAN, İzmir, Mart-2020, Sayfa: 75

[2] Anayasa Mahkemesi, 02.08.2022 tarih 31911 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 21.04.2022 tarih 2021/119 Esas, 2022/48 karar sayılı kararı ile haksız çıkma zammını düzenleyen 6183 sayılı kanunun 58. Maddesinin 5. Fıkrasının Anayasaya aykırı olduğu gerekçesi ile iptaline karar vermiştir.

HukukiHaber | Dr. Mustafa ALPASLAN