Vergi barışı olarak da bilinen 7440 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 12 Mart 2023 tarihli ve 32130 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu kanun ile;

– Vergiler ve cezaları, ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zammı ve faizi yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,

– Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı cezası) tamamının silinmesi ve vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı cezası) tamamının silinmesi,

– Sosyal güvenlik primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, Sosyal Güvenlik Destek Primi, isteğe bağlı sigorta primleri ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zamları,

– Gümrük vergileri ve buna ilişkin idari para cezaları,

– Ödenmemiş Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) aslı ile bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,

– Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,

– Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde, ceza asıllarından %25 indirim yapılması,

– Öğrenim ve katkı kredisi alacaklarının asıllarına vade tarihleri ile 9 Kasım 2022 tarihleri arasında gecikme zammı, Yİ-ÜFE tutarı, katsayı tutarı gibi alacaklar hesaplanmadan ödeme imkanı,

– İdari para cezaları,

– Yargı kararı kesinleşmiş ama tebliğ edilmemiş alacaklar,

– Ecrimisil borçları,

– Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payları,

– Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOP) alacakları,

– İdari para cezaları ile su, atık su, katı atık ücreti alacakları, büyükşehir belediyelerinin katı atık ücreti alacakları ile büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacaklar,

– İl özel idareleri, YİKOB'lar, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile %50'sine sahip oldukları şirket taşınmazlarının satış, irtifak, kiralama nedenli kullanım bedelleri ve hasılat payları,

– Milli Emlak'ın izin, tahsis, irtifak ve kiralama vb belirtilen alacakları,

– Yukarıda sayılanlar dışında kalan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında tahsil dairesine takip için intikal etmiş olan asli ve feri amme alacaklarının ödenmesi, gibi birçok hususta imkan ve kolaylıklar getirilmiştir. Yeniden yapılandırmaya konu olacak alacakların vadesi 31 Aralık 2022 olarak belirlenmiş olup, bu imkanlardan faydalanmak için 31 Mayıs 2023 tarihine kadar başvuru yapılması gerekmektedir. Cumhurbaşkanı, başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini 1 aya kadar uzatmaya yetkilidir.

KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR

Kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılmasında genel olarak ödenecek ve silinecek kamu alacakları aşağıdaki şekilde olacaktır.

Yapılandırılan borç, peşin ya da taksitler halinde ödenebilir. Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi halinde; katsayı uygulanmaz ve feri alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların %90'ının tahsilinden vazgeçilir. Taksitle ödenmek istenmesi halinde, borçluların başvuru sırasında 12, 18, 24, 36 ve 48 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Diğer taraftan yapılandırılan borcun/taksitlerin kredi kartı ile ödenmesi mümkün olduğu gibi mahsuben ödenmesi de olanaklıdır. Mükellefler, örneğin KDV iade alacaklarının taksitlere mahsup edilmesini talep edebilirler, bu durum da mutlaka vadeden önce müracaat edip istenilen belgelerin tamamlanması gerekmektedir.

Yapılandırılan ve taksite bağlanan borcun ilk 2 taksitinin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında üçten fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde bu kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir.

Uygulama Örneği: 26.06.2021 vadeli 37.250,00 TL Gelir (Stopaj) Vergisi süresinde ödenmemiştir. Bu kanunun yayımı tarihine kadar 14.670,61 TL gecikme zammı hesaplanmıştır. Kanunun yayımı tarihi itibarıyla toplam borç tutarı 51.920,61 TL'dir.

Bu kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunulması halinde, vergi aslına uygulanan gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacaktır. Yİ-ÜFE tutarı, 31.10.2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) TÜİK'in her ay için belirlediği aylık değişim oranları, 01.11.2016 tarihinden itibaren kanunun yayımlandığı Mart 2023 dahil geçen süreye her ay için aylık %0.75 oranı esas alınmak suretiyle hesaplanacaktır. Buna göre, gecikme zammının hesaplandığı süre, gecikme zammı tutarı, gecikme zammı yerine uygulanacak toplam Yİ-ÜFE oranı ve Yİ-ÜFE tutarı aşağıdaki şekilde olacaktır.

Yukarıda belirtilen şekilde hesaplanan toplam 42.958,56 TL tutarın kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi halinde, toplam 14.670,61 TL tutarındaki alacağın tahsilinden vazgeçilecektir.

Sözcü | Nedim TÜRKMEN