T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

Sayı:E-40392771-130[1-2021-120-27]-132012

22.12.2023

Konu:Hava araçlarının tadil, bakım onarımında KDV uygulaması

İlgi:… tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda;

-Şirketinizin … yılında kurularak 522304-Havaalanı İşletmeciliği (UÇAK Pisti İşletme, Yolcu Terminali ve Havayolu Şirketlerinin Kendi Bilet Satış Hizmetleri Dahil; Havaalanı Yer Hizmetleri ve Bilet Acentelerinin Faaliyetleri Hariç) Nace Kodunda faaliyet gösterdiğini, … yılından itibaren faaliyet alanına 853215-Ticari Sertifika Veren Havacılık, Yelkencilik, Gemicilik, vb. Kursların Faaliyetleri Nace Kodunun eklendiği,

-Şirketinizin pilotaj eğitim kursları için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden onaylı eğitim organizasyonu yetki belgesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünden özel eğitim kurumu ruhsatları ile belgelendirildiği, bu faaliyetleri icra etmek üzere envanterinizde kayıtlı 25 (yirmibeş) adet eğitim uçağı bulunduğu,

-Bu uçakların tadil-bakım ve onarımı hizmetlerinin, faaliyet gösterdiğiniz havalimanında mukim, kurumlar vergisi mükellefi ve SHGM tarafından ruhsatlandırılmış … tarafından yapıldığı, hava araçlarınıza her 50-100-200-500-1.000-1.500-2.000 uçuş saatlerinde periyodik olarak ulusal ve uluslararası otoritelerce belirlenen standartlar çerçevesinde istisnasız olarak rutin tadil-bakım ve onarım yapıldığı, belirtilen saatlerde bakımı yapılmayan uçakların uçamadığı, bakımlar sonrasında gerekli kontrol yapılarak tekrar uçuşa verildikleri, yıllık 25.000-30.000 saat arası uçuş planlandığı, uçak başına düşen ortalama uçuşun 1.200 saat olduğu, bu saatler baz alındığında bir uçağınıza yılda 24 adet 50 saat bakımı, 12 adet 100 saat bakımı, 6 adet 200 saat bakımı yapıldığı

belirtilerek;

- Yapılan uçuş planının ve işin sürekliliği gereği yapılacak olan bakımların projelendirilmesinin çok mümkün olmadığı, onarımlarda servis formu, mühendis raporu ile yapılacak bu bakımların yıllık plan çerçevesinde envanterde kayıtlı olan tüm uçaklar için tescil (Kuyruk No) belirtilmeksizin alınacak bakım hizmetleriyle ilgili olarak 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun (13/a) maddesi gereğince istisna belgesi alınıp alınmayacağı,

- Şirketinize verilen tadil, onarım ve bakım hizmetinin gereği olarak kullanılan malzeme ve parçalar da dahil hizmet bedeli üzerinden düzenlenen (işçilik dahil/malzemeli işçilik) faturalarda 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 13/a maddesi kapsamında KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı,

- Hasarlı, bozuk veya bakım süresi gelmiş ünitelerin/parçaların yerine tamir süresince … 'nin elindeki çalışır durumda bulunan ünitelerin/parçaların tarafınıza verilmesinin tadil, bakım ve onarım hizmetinin bir unsuru olup olmadığı; hizmet unsuru ise buna ilişkin bedelin de söz konusu tadil, bakım ve onarım hizmet bedeli içinde değerlendirilip değerlendirilemeyeceği,

- Bakım hizmeti sonrası sökülen malzemelerin bertaraf edilmesiyle ilgili alınan hizmetlerin "bakım" kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği,

- … 'nin dışarıdan hizmet alıp size yansıttığı faturaların "bakım" kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği

hususlarında görüş talep edilmiştir.

3065 sayılı KDV Kanununun 13/a maddesinde, faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri, bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetlerin KDV'den istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin "Araç ve Tesislerin Tadil, Onarım ve Bakım Hizmetlerinde İstisna" başlıklı (II/B-1.2.) bölümünde;

"Araçların tadil, onarım ve bakımını istisna kapsamında yaptırmak isteyen mükellefler tarafından tadil, onarım ve bakım yapılacak araçlar için hazırlanan proje kapsamındaki hizmetlere ilişkin liste elektronik ortamda sisteme girilir. Birden fazla araç için tadil, onarım ve bakım yaptıracak mükelleflerin takvim yılı aşılmamak kaydıyla kendilerince belirlenen bir dönemdeki istisna kapsamındaki hizmet alımları için tek bir proje hazırlayarak elektronik ortamda sisteme girmeleri de mümkündür. Mükellefler bu hizmetlere ilişkin listeyi elektronik ortamda sisteme girdikten sonra vergi dairesine istisna belgesi almak için başvuruda bulunurlar.

Vergi dairesi tarafından durumu, iştigal konusu, aracın mahiyeti göz önüne alınarak yapılan değerlendirme sonucunda şartları taşıyan mükelleflere, elektronik olarak sisteme girilen hizmetlerle sınırlı olmak üzere istisna belgesi verilir (EK:6B).

Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin alıcı tarafından onaylanmış bir örneği mükellef tarafından hizmeti sunanlara verilir. Bu belge hizmeti sunanlar tarafından 213 sayılı Kanunun muhafaza ve ibraz hükümlerine uygun olarak saklanır.

Söz konusu istisna belgesi, tadil, onarım ve bakım işine ilişkin proje kapsamındaki hizmetlere ilişkin liste esas alınarak ve sadece bu kapsamdaki tadil, bakım, onarım işleriyle sınırlı olarak uygulanmak üzere verilir. Dolayısıyla istisna belgesinin ekinde, istisnalı olarak alınacak hizmetin niteliği, miktarı ve tutarı gibi belirleyici unsurlar yer alır. Söz konusu istisna belgesi kapsamında hizmette bulunan mükellef, istisna belgesinin ilgili hizmete ilişkin bölümünü fatura tarihi, numarası, mal veya hizmet miktarı ve tutarını belirtmek suretiyle onaylar ve bir örneğini alır. Hizmet gerçekleştikçe alıcı ve satıcı alım/satım bilgilerini projeye uygun olarak sisteme girerler.

Satıcı mükellefin iade talebi bu istisna belgesi ve elektronik sisteme yapılan alış ve satış girişleri esas alınmak suretiyle, iade için gerekli diğer belgeler de aranarak sonuçlandırılır.

Projenin sonradan revize edilmesi, güncellenmesi veya ek proje düzenlenmesi halinde proje kapsamındaki mal ve hizmetlere ilişkin liste de elektronik ortamda revize edilir. Revize sonrası istisna kapsamına giren alışlarda istisnadan faydalanılabilmesi için istisna belgesinin de revize edilmesi gerekir.

İstisna belgesi projede öngörülen süreyle sınırlı olarak verilir. Projedeki sürenin revize edilmesi durumunda, istisna belgesindeki süre de revize edilir.

Aynı satıcıdan yapılan birden fazla hizmet alımına ilişkin harcamaların proje maliyetinin binde 5'ine kadar olan kısmı tek satır olarak girilebilir. Bu şekilde birden fazla satır yazılabilir. Ancak, bu satır tutarlarının toplamının proje maliyetinin yüzde 10'unu aşmaması gerekir. Bu durumda da hizmetin cinsi, miktarı, tutarı gibi hususlar, bu kapsamdaki alışları anlaşılır bir şekilde açıklayacak detayda yazılır. Bu alımlara ilişkin fatura tarih ve numarasının listede yer alması gerektiği tabiidir.

İstisna kapsamındaki işlemlerin ayrı bir projeye bağlanmasının zor olduğu durumlarda ve/veya küçük çaplı bakım onarımlarda servis formu, mühendis raporu proje olarak değerlendirilmek suretiyle işlem yapılabilir. Hizmet listesinin sisteme girişi ve istisna belgesi için başvuru fatura düzenleme süresi içinde kalmak kaydıyla bu form veya rapor ile daha sonra da yapılabilir. İstisna belgesi bu başvuruya istinaden düzenlenir.

İstisna kapsamında hizmet alanlar, istisna belgesinin bittiği tarih itibarıyla belgeyi vergi dairesine ibraz ederek kapattırmak zorundadır. Vergi dairesi istisna belgesinde yer alan hizmet bölümlerinin satıcılar tarafından doldurulup doldurulmadığını ve faturalarla uyumunu kontrol ederek istisna belgesini kapatır.

Örnek: İşletmesinde kullandığı yatın motorunda meydana gelen arızanın tamiri için istisna belgesi alan yat işletmeciliği ile uğraşan mükellef (A), söz konusu arızayı istisna belgesinin bir örneğini vererek (C) firmasına tamir ettirmiştir. Bu tamir işlemi dolayısıyla, tamiratı yapan (C) KDV hesaplamayacaktır. Tamiratı yapan firmanın bu tamir işlemi dolayısıyla satın alacağı her türlü malzeme KDV'ye tabidir.

Öte yandan (A)'nın söz konusu tamir işlemini bizzat kendisinin yapması halinde de bu amaçla satın alacağı her türlü malzeme (yedek parça dahil) KDV'ye tabi olacaktır."

açıklamalarına yer verilmiştir.

Söz konusu istisna düzenlemesinin amacı, ülkenin deniz ve hava ticaret filosu ile demiryolu ulaşım sisteminin geliştirilmesinin teşviki ve dış rekabete tahammül edebilecek duruma getirilmesidir.

Buna göre, söz konusu istisna düzenlemesinin amacı da dikkate alındığında, envanterinizde kayıtlı 25 (yirmibeş) adet eğitim uçağına verilen tadil, onarım ve bakım hizmetlerinin, 3065 sayılı KDV Kanununun 13/a maddesi kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmayıp genel hükümlere göre KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.