2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı'nda, 2023 yılı için 500 milyar dolarlık ihracat hedefi belirlenmiştir. Bu hedefe ulaşmak ve çok az sayıda olan ihracatçı sayısını artırmak için harekete geçildi. Tam mükellef gerçek kişileri ihracat yapmaya teşvik etmek amacıyla “mikro ihracat” olarak adlandırılan mal ihracatından elde edilen kazançların yarısının yıllık beyannamede bildirilen gelirden indirilmesine imkan tanıyan “indirim” kuralına yer verildi.

Gümrük Kanunu'nda, küçük işletmelerin brüt 300 kilogram ve 15.000 Euro‘ya kadar yapacakları ihracat işlemlerinin, hızlı kargo firmaları ya da posta idaresi tarafından gönderinin ihracatçı işletmenin tesisinden alınması ve ihracat beyanı verilebilmesine olanak sağlanmıştır. Bugün sizlere, mikro ihracata tanınan vergi indirimini kısaca anlatmaya çalışacağım.

İNDİRİM ŞARTLARI

Gelir Vergisi Kanunu'nun “Diğer İndirimler” başlıklı 89. maddesine 7256 sayılı Kanun ile 01.01.2021 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 17 Kasım 2020'de aşağıdaki bent eklenmiştir:

“16. Tam mükellef gerçek kişilerin, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 225'inci maddesi kapsamında dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirdikleri mal ihracatı kapsamında elde ettikleri kazancın %50'si…''

Kanun ile yapılan düzenleme ve 314 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile yapılan açıklamalara göre mükellefler indirimden aşağıdaki şartlarla yararlanabilecektir:

– Tam mükellef gerçek kişi olmak,

– İhracat miktarının brüt 300 kilogram ve değerinin 15.000 Euro'yu aşmamak,

– İşçi çalıştırma sayısını tutturmak,

– Döviz cinsi hasılatları Türk Lirası'na çevirmek,

– Mikro ihracat dışında başka şekillerde ihracat gelirlerinin olması indirimden yararlanmaya engel olmayacak,

– Azami ihracat tutarı ve istihdam şartlarına riayet,

– Vergiye tabi gelirin bulunması durumunda indirim konusu yapılabilecek, zarar bildirilmiş olması durumunda indirim konusu yapılamayacak ve indirim konusu yapılamayan tutarlar gelecek yıllara devretmeyecek,

– İndirimden geçici vergi dönemlerinde yararlanılacak ve kur farkları indirim tutarında dikkate alınmayacak.

BİLGİLENDİRME VE REHBERLİK ŞART

Mikro ihracat, küçük çapta ihracat yapmak isteyen ihracatçılar için bir teşvik unsuru olarak tanımlanmıştır. Bu kapsamda gümrük müşaviri aracılığıyla gümrük beyannamesi düzenlemek, gümrük müşaviri ile anlaşma yapmak, ihracatçı birliğine üye olmak, aidat ödemek gibi maliyet kalemlerinin olmaması nedeniyle ihracat yapmanın maliyetini düşüren ve bürokratik işlemler nedeniyle ortaya çıkan zaman ve emek kaybını ortadan kaldıran bir ihracat şeklidir. Numune ve modellerin hızlı bir şekilde yurtdışı alıcılara gönderiminin büyük önem arz ettiği küçük imalatçılar için; üretilen ürünün düşük maliyetli ve daha az bürokratik işlemle hızlı bir şekilde ihraç edilmesine olanak tanınması, ihracatı teşvik eden bir unsur olmaktadır.

Hem ihracat kolaylaştırılmış hem de ihracat kazancının yarısının gelirlerden indirimine olanak tanınarak ciddi bir vergi avantajı sağlanmış. Ülkemizde işgücüne katılma oranı ve mükellef sayısı nüfusa göre çok düşük. Bu paketi düşük oranlı kredi desteği ile güçlendirip, özellikle üniversite mezunu işsizlerin ihracatçı olması kolayca sağlanabilir. Bu konuda ciddi bir bilgilendirme ve rehberlik yapılmasına ihtiyaç var.

Sözcü | Nedim TÜRKMEN