Günümüz ekonomik koşullarında sermaye şirketlerinin hisseleri mevcut hissedarları, aile üyeleri veya diğer kişi ve kuruluşlara satılmaktadır.

Anonim Şirketlerde;

  • Hisse senedi bastırılması veya Geçici İlmühaber çıkarılması konusunda yönetim kurulu kararı alınması,
  • Nama veya hamiline yazılı hisse senetlerinin matbaada bastırılması veya Geçici İlmühaber hazırlanması,
  • Bastırılan veya hazırlanan Geçici İlmühaberlerin ortaklara imza karşılığı teslim edilmesi,

Teslim edilen pay senetlerinin Pay Defterine işlenmesi gerekmektedir.
 

Hamiline yazılı pay senetlerinin devri sadece teslim ile (zilyetliğin devriyle) Nama yazılı pay senetleri ya da ilmühaberin devri ciro ve teslim ile mümkündür. Devir sözleşmesinin yapılması mümkün olup, noter huzurunda veya genel kurulda onaylanma ve tescil mecburiyeti bulunmamaktadır.

Limited Şirketlerde;

•       Pay devrinde alıcı ve satıcı arasında noter onaylı sözleşme yapılması,

•       Devir için genel kurul onayının bulunması,

•       Pay devir işleminin ticaret siciline tescil edilmesi gerekir.

Hamiline yazılı pay senetlerinin devri, pay senedinin teslimiyle devir (zilyetliğin devriyle) gerçekleşmektedir.

Nama yazılı pay senetlerinin devir işlemlerinde,

1-) Pay devrine ilişkin sözleşme düzenlenebilir. Noter onayı gerekmez.

2-) Pay senetlerini devir eden ile devir alan şirket yönetim kuruluna yazılı bildirimde bulunmalıdır.

3-) Pay devrine ilişkin yönetim kurulu tarafından onay için karar alınmalıdır.

4-) Ortaklar pay defterine kayıt yapılmalıdır.

5-) Yevmiye defteri sermaye hesabında isim değişikliği kaydı yapılmalıdır.

6-) Bedelin banka yoluyla satıcıya ödenmesi gerekmektedir.


7-) Payı devreden tüzel kişi ise mutlaka fatura (KDV’siz) düzenlenmelidir.

Tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç, menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar değer artış kazancı sayılmaktadır.

Uygulamada hisse senedi bastırılmamış veya geçici ilmühaber düzenlenmemiş hisse senetlerinin devrinde iki yıldan fazla elde tutulma durumu ispat edilemediğinden değer artış kazancına tabi tutulmaktadır.

Bir şirketin sahip olduğu basılı hisse senedi veya geçici ilmühabere bağlanmış anonim şirket hissesini 2 yıl içinde de olsa devretmesi halinde bu devir işlemi KDV’ye tabi değildir.

Maliye Bakanlığının 27.11.2006 tarih ve B.07.1.GİB.0.29/2924-232- 2824/093508 sayılı özelgesinde;

Bir şirket tarafından başka bir anonim şirketin hisselerine ilişkin hisse senetlerinin satılması Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre teslim sayıldığından ve bunların satın alan işletme tarafından aktife kaydedilmesi gerektiğinden, bunlar için borçlanılan bedelin SATIŞI YAPAN TARAFINDAN DÜZENLENECEK BİR FATURA İLE BELGELENDİRİLMESİ gerektiği,

Yönünde görüş bildirmiştir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.