İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğünün 29.09.2014 tarih ve 39044742-KDV.28-2288 sayılı özelgesinde;

Kullanılmış ve hurda mahiyetindeki bilgisayar ve parçalarının tesliminde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı ile KDV tevkifatı uygulamasına ilişkin hususunda görüş talep edilmiştir.

Bilindiği üzere 3065 sayılı KDV Kanununun;

- 1/1 inci maddesinde; ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

-   9/1 inci maddesinde; mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği,

- 17/4-g maddesinde ise; metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam hurda ve atıkları tesliminin KDV den müstesna olduğu

hüküm altına alınmıştır.

Buna göre kullanılmış bilgisayar ve parçalarının teslimi söz konusu Kararname eki listelerde yer almadığından % 20 oranında KDV ye tabi olacaktır.

Diğer taraftan, bilgisayar ve parçalarının HURDA olarak teslimi KDV Kanununun 17/4-g maddesi gereğince KDV’den müstesnadır.

Ancak, bu malların teslimi ile ilgili olarak aynı Kanunun 18/1 inci maddesine göre istisnadan vazgeçilmesi halinde, hurda bilgisayar ve parçalarına söz konusu Kararname eki listelerde yer verilmediğinden, teslim bedeli üzerinden genel oranda (%20) KDV hesaplanacak ve bu şekilde hesaplanan KDV’nin 5/10'u, alıcılar tarafından tevkifata tabi tutulacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Editör: Hakan UYSAL