Bağımsız denetçi ve bağımsız denetim kuruluşlarının, denetledikleri işletmeye İHS 4400 kapsamında hangi koşullarda hizmet verebileceği konusunun açıklığa kavuşturulması amacıyla 8/2/2023 tarihli Kurul toplantısında aşağıdaki Kurul Kararı alınmıştır.

Denetçi ve denetim kuruluşunun, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 397 ilâ 406’ncı maddeleri kapsamında bağımsız denetçi olarak görev aldığı şirketlere, aşağıdaki koşulların tamamının karşılanması durumunda, denetlenen finansal bilgiler esas alınarak yapılan bildirim veya raporlamaya yönelik işlerde, İHS 4400 kapsamında hizmet sunabileceğine karar verilmiştir:

*   İşin ilgili mevzuat hükümlerinden kaynaklanması,

*   İlgili mevzuat hükmünde işin açık bir şekilde İHS 4400’e göre yürütüleceğinin belirtilmesi veya işin niteliği gereği bu Standardın uygulanmasının uygun olması ve

*   Bağımsız Denetim Yönetmeliği ve Etik Kurallara göre, oluşabilecek bağımsızlık tehditlerinin değerlendirilerek bir tehdit görüldüğünde bunları ortadan kaldırmak veya kabul edilebilir bir düzeye indirmek için gerekli önlemlerin alınması.

Kararın uygulanmasına ilişkin tereddütleri gidermeye Kurum yetkilidir.

Tüm bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetçilere önemle duyurulur.