İş insanları ve meslek mensuplarınca bilindiği gibi Tür­kiye’de yıllardır yapılan yatırımlara indirimli kurumlar vergisi uygulaması yapılmaktadır. Söz konusu uygulama 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesi ve geçici 9’uncu maddesinde düzenlenmiş olup 2019 yılına kadar uygulanabilirdi. Daha sonra Cumhurbaşkanlığının yazımızda belirtilen kararı ile uygulama süresi 2022 so­nuna kadar uzatılmıştır.

Özellikle imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15-37) kodundaki yatırımlar için Kurumlar Vergisi Kanunu 32/A maddesinde

2/b) Cumhurbaşkanı, her bir il grubu, stratejik yatırım­lar veya (a) bendinde belirtilen yerler için yatırıma katkı oranını % 55’i, yatırım tutarı 50 milyon Türk Lirası’nı aşan büyük ölçekli yatırımlarda ise % 65’i geçmemek üzere be­lirlemeye, kurumlar vergisi oranını % 90’a kadar indirimli uygulatmaya,

c) Yatırıma başlanan tarihten itibaren bu maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, toplam yatırıma katkı tutarının %50’sini ve gerçekleştirilen yatı­rım harcaması tutarını geçmemek üzere; yatırım döne­minde kurumun diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli kurumlar vergisi oranı uygulatmak suretiyle yatı­rıma katkı tuta­rını kısmen kullandırmaya, bu oranı her bir il grubu, bölge­sel, büyük öl­çekli, stratejik ve öncelikli yatırım­lar ile konusu, sektörü ve niteliği itibarıyla proje bazında desteklenme­sine karar verilen yatırımlar için sıfıra kadar indirmeye veya %100’e kadar artırmaya, yetkili kılınmıştır.

Cumhurbaşkanı bu yetkisini geçici 9. Maddede aşağı­daki şekilde kullanmıştır:

“GEÇİCİ MADDE 9- Mükelleflerin 2017,2018 ve 2019 takvim yıllarında gerçekleştirdikleri imalat sanayiine yö­nelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harca­maları için, bu Kanunun 32/A maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde “%55”, “%65” ve “%90” şeklinde yer alan ka­nuni oranlar sırasıyla “%70”, “%80” ve “%100” şeklinde ve (c) bendinde “%50” şeklinde yer alan kanuni oran ise “%100” şeklinde uygulanır.”

Söz konusu geçici maddenin süresi sona ermek üzere iken, 30 Aralık 2019 tarihli ve 30994 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe giren 1950 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Kararın 2’nci mad­desi uyarınca ise; 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Ba­kanlar Kurulu Kararı ile daha önceki kararlara is tinaden imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2020-31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen yatırım har­camaları için bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi deste ğinde uy­gulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek sure­tiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm böl­gelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer fa aliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere, teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanacaktır.

Şeklinde bir kararla süreyi uzatmıştır.

BUGÜNKÜ DURUM:

Bu yazının yazıldığı tarih olan 27 Nisan 2023 tarihine kadar herhangi bir uygulama süresi uzatımı kararı çıkma­mıştır.

2023 yılı ilk kurumlar vergisi beyannamesi verilmesi sü­resi gelmiştir.

Bilindiği gibi bu sene 6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde büyük bir deprem ile her şey alt üst olmuş ve binlerce kaybın yanında milyarlarca lira tutarında zarar da mey­dana gelmiştir. Bu sebeple söz konusu uygulamanın uza­tılacağını zannetmiyorum. Ama yatırımcı ve iş insanları açısından uzatılmasının yararlı olacağını da zannediyo­rum.

İnşallah yanılırım da yukarıdaki geçici madde Cumhur­başkanı yetkisi ile en az 5 (beş) yıl daha uzatılır. Ülkemizin yatırıma ihtiyacı var. Yine bu deprem felaketinin zararla­rını atlatabilmek için de yatırım şarttır diye düşünüyorum.

Karar bu haliyle kalırsa yatırımcılar tarafından indirimli kurumlar vergisi hesabında, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde “%55”, “%65” ve “%90” şeklinde yer alan yatırıma katkı oranları bu oranlarda uygulanacak, (c) bendinde “%50” şeklinde yer alan vergi indirim oranı da bölgelere göre en çok %80 olarak uygulanabilecektir. Diğer bir ifade ile belirtmek istersem teşvik belgesinde belirtilen oranlar uygula­nacaktır.

Bu yazıyı yazarken çekinerek yazıyorum. Okurlarımızı ve meslektaşlarımızı yanlış yöne sevk etmek istemem, ya­zımda belirttiğim ikazlarımı göz önüne alınız ve eğer yeni bir düzenleme yapılmazsa hesaplarınızı teşvik belgesin­deki oranlara göre yapınız tavsiyesinde bulunuyorum.

EkoHaber | Cevdet AKÇAKOCA