20.01.2024 tarih ve 32435 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile İEP faydalanma şartlarında değişikliğe gidildi.
 

1- Yönetmelikte yapılan değişiklikle açılan program süresinin 3 (üç) katı olan zorunlu istihdam yükümlülüğü 2 (iki) katına, İEP için asgari istihdam etme taahhüdü de en az %70’ten %60’a indirildi.

İstihdam yükümlülüğü program süresinin ¼’ü sonunda programa devam eden katılımcıların %60’ı üzerinden hesaplanmaktadır. Bu şekilde belirlenen kursiyerler yüz yirmi günden az olmamak üzere fiili kurs gününün en az iki katı kadar süre ile istihdam edilmek durumundadır.

Örnek: İşveren tarafından %60 istihdam taahhüdü verilerek 15 kişinin başladığı 90 günlük program düzenlenmiştir. Programın tamamlanmasının ardından il müdürlüğü tarafından yapılan kontrolde programın fiili dörtte birlik süresinin tamamlandığı günü izleyen gün olan (90/4=22,5 yukarı yuvarlanması gerektiğinden 23.fiili günün sonunda) 24.fiili gün itibarıyla programa 12 kişinin devam ettiği görülmüştür. Bu durumda işverenin istihdam etmesi gereken asgari kişi sayısı 12*60/100=7,2 yukarı yuvarlanması gerektiğinden 8 kişidir.
 

2- Programa katılma şartlarında değişiklik yapıldı.

İşveren; 5510/4/a kapsamında en az 5 çalışanı bulunan ve İŞKUR’a kayıtlı işverenler İEP ten yararlanabilirler.

Katılımcılardan ise;

a) Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
b) Son 1 aylık dönemde işsiz olmak,

·        Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen son 1 aylık prim ve hizmet belgelerine kayıtlı sigortalılar dışında olmak, bu süre içinde 1 gün dahi olsa uzun vadeli sigorta kolları kapsamında prim ödenmemiş olması gerekir.

·        SGK’ ya “19-Mevsim Bitimi” , “20-Kampanya Bitimi” ve “30- Vize Süresinin Bitimi” işten çıkış koduyla işten çıkışları yapılan kişiler de işten çıkış kodları değiştirilmediği sürece programa katılamayacaklardır.

·        Tarımsal faaliyette bulunanlar, isteğe bağlı sigortalılar ile işsizlik ödeneği alanlar hariç kişiler adına programa başlama tarihinden itibaren kısa vadeli sigorta kolları kapsamında sigorta primi yatırılmaması gerekmektedir.

c) 15 yaşını tamamlamış ve Genel Müdürlük tarafından belirlenecek üst yaş sınırını aşmamış olmak,
d) İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak,
e) Emekli olmamak,
f) Programa başladığı tarihten önceki bir yıl içerisinde program düzenlenecek işverene ait vergi numarası altında yer alan işyerlerinde sigortalı olmamak,
g) İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak,

şartları aranır.

(2) İşsizlik ödeneği alan kişiler de katılımcı olabilirler. Ancak bu kişiler işsizlik ödeneği aldıkları süre boyunca işten ayrılma bildirgesinin tarafı olan işyerinin bağlı olduğu vergi numarası altında yer alan işyerlerinde düzenlenen programda katılımcı olamazlar.
(3) 4857 sayılı Kanun kapsamında, çalışma yaşı ve çalıştırma yasağına ilişkin özel düzenlemeler çerçevesinde çalıştırılmaları yasaklananlar programlara katılamazlar. Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde ilgili mevzuatın öngördüğü düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla program düzenlenebilecektir.
“(4) Programdan;

·        Askerlik, tutukluluk, hamilelik, doğum, hastalık, işe giriş ve programa devamı engelleyebilecek ikametgâh değişikliği gibi nedenler ile bu Yönetmelikte belirlenen devamsızlık süresini aşmaları sebebiyle ayrılmak durumunda kalanlar,

·        Durumları programı takibe elverişli olmadığı için programla ilişiği işverenin teklifi ve il müdürlüğünün onayı ile kesilenler,

·        Devam ederken programın iptal edilmesinden dolayı mezun olamayanlar, dışında mazeretleri il müdürlüğü tarafından uygun görülmeden ayrılanlar, yirmi dört ay boyunca kurs veya programlardan yararlanamaz.
 

3. Deprem bölgesindeki kurs ve programlara katılımı kolaylaştırıcı yeni düzenlemeler yapıldı.

Yönetmeliğe eklenen geçici 3. madde ile;

6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen illerden Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep (sadece İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde) illerinde 31/12/2024 tarihine kadar uygulanacak kurs/programlarda katılımcıların en az yüzde otuzunun altmış günden az olmamak üzere en az kurs/program süresi kadar istihdam edileceğinin taahhüt edilmesi ile

Adana, Diyarbakır, Gaziantep (İslahiye ve Nurdağı ilçeleri hariç), Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa illerinde 31/12/2024 tarihine kadar uygulanacak kurs/programlarda katılımcıların en az yüzde kırkının altmış günden az olmamak üzere fiili kurs/program gününün en az bir buçuk katı kadar süreyle istihdam edileceğinin taahhüt edilmesi zorunlu hale gelmiştir.
 

4. İş-Kur tarafından kursiyerlere yapılan ödemeler

- İşbaşı eğitim programına katılan vatandaşlara, programa fiilen katıldıkları gün üzerinden cep harçlığı ödenmektedir.

Kursiyer günlük ödeme (Tam)

653,92 TL

Lise ve altı örgün eğitime devam eden öğrenci günlük ödeme (kıst)

490,44 TL

Diğer öğrenci günlük ödeme

653,92 TL

İşsizlik maaşı alan günlük ödeme

326,96 TL

Geleceğin mesleklerinde günlük ödeme

719,31 TL

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep
(Sadece İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde)

850,11 TL

-Buna ilaveten katılımcıların İş Kazası ve Meslek Hast. Sigortası Primi ve Genel Sağlık Sigortası Prim Giderleri İŞKUR tarafından karşılanmaktadır.
 

5. Başvuru yeri ve zamanı

İşbaşı eğitim programlarına başvuru şartlarını sağlayanlar 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerinden ve İŞKUR E-Şube üzerinden başvuruda bulunabilmektedirler.

Not: Daha fazla bilgi ve destek için bizlere başvurulabilirsiniz.


Söz konusu Yönetmelik'e ulaşmak için tıklayınız...


Saygılarımızla.

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Erkan Baykuş

Editör: Hakan UYSAL