Mesleki Eğitim Kursları

Mesleki eğitim kursları; mesleği olmayanlara meslek edindirmek, mesleği olmakla birlikte mesleki becerilerini geliştirmek isteyenlerin istihdam edilebilirliğini artırmak amacıyla düzenlenmektedir.

Mesleki Eğitim Kurslarından Yararlanma Şartları

• Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

• 15 yaşını tamamlamış olmak,

• Mesleğin gereklerine uygun olarak belirlenen özel şartlara sahip olmak,

• Kurumca aynı meslekte düzenlenen kurs/programı tamamlamamış olmak,

• İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak,

• Emekli olmamak,

• Yüklenicinin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak,

• Kurslara katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak gerekmektedir.

• Mesleki eğitim kursları; günlük en az beş en fazla sekiz saat ve haftada altı günü geçmemek üzere en az otuz en fazla kırk beş saat düzenlenmektedir. Mesleki eğitim kurslarının toplam süresi yüz altmış fiili günü geçememektedir.

• Mesleki eğitim kurslarına katılan kursiyerlere, kurslara fiilen katıldıkları gün üzerinden ücret ödenmektedir.

• Mesleki eğitim kurslarına katılan kişilerden herhangi bir ücret alınmamakta olup, mesleki eğitim kursu süresince kurumumuz tarafından karşılanan giderlerin yanında, kursu başarıyla tamamlayan kişilere kurs sonunda Kurs Bitirme Belgesi/Sertifikası verilmektedir.

Başvuru Yeri ve Zamanı

Mesleki eğitim kurslarına başvuru şartlarını sağlayan tüm vatandaşlarımız, 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezleri’nden ve İŞKUR E-Şube üzerinden başvuruda bulunabilmektedirler.

İşbaşı Eğitim Programları

İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak  ve istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla işbaşı eğitim programı düzenlenmektedir.

İşbaşı Eğitim Programlarından Yararlanma Şartları

• İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak,

• 15 yaşını tamamlamış olmak,

• İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak,

• Emekli olmamak,

• Programa başladığı tarihten önceki bir yıl içerisinde program düzenlenecek işverene ait vergi numarası altında yer alan işyerlerinde sigortalı olmamak,

• Kurumca aynı meslekte düzenlenen kurs/programı tamamlamamış olmak,

• Programa katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak,

• İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak şartlarının sağlanması gerekmektedir.

Program günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilmektedir.Program süresi bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerleri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 aydır.
İşbaşı eğitim programına katılan vatandaşlara, programa fiilen katıldıkları gün üzerinden ücret ödenmektedir. İşbaşı eğitim programlarına başvuru şartlarını sağlayan tüm vatandaşlarımız, 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerinden ve İŞKUR E-Şube üzerinden başvuruda bulunabilmektedirler.

20 Ocak Tarihli Yeni Yönetmelik İle İşveren Lehine getirilen Önemli Değişiklikler

20 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile, İŞKUR tarafından finanse edilen mesleki eğitim kursları ile işbaşı eğitim programı uygulamalarında işveren lehine bazı değişikliklere gidilmiştir. Buna göre;

• Gerek mesleki eğitim kursları gerekse işbaşı eğitim programlarından yararlanan işverenler için, istihdam edilmesi gereken katılımcı sayısı %70’ten %60’a düşürülmüştür. Yine işverence istihdam edilmesi gereken süre, program süresinin üç katından iki katına düşürülmüştür.  

• Programlara devamsızlık durumlarıyla ilgili mazeret gerekçeleri genişletilerek, programdan yararlanma imkanı kolaylaştırılmıştır. 

• Daha önce istihdam taahhüdün yerine getirilmemesi nedeniyle hakkında programdan yararlanamama yönünde yaptırım uygulanan işverenin; son bir yılda yaptırım uygulanmasına neden olan programlara başlayan toplam katılımcı sayısının en az yüzde altmışını altmış günden az olmamak üzere, düzenlenen fiili program süresinin en az iki katı kadar süreyle aynı veya yakın meslekte istihdam ettiğini belgelemesi halinde, mali yaptırımlar saklı kalmak koşuluyla uygulanan yaptırım ve yasaklılık kaldırılacak ve söz konusu işveren yeni program başvurusu yapabilecektir.

Kaynak: Olay | Fatih ACAR