İşçi çalıştıran tüm işyerleri, her ay SGK’ya prim ödemek zorunda. SGK sigorta primlerinin matrahını ise işverenlerin çalışanlarına yaptıkları ödemeler oluşturuyor. SGK, genel olarak çalışanlara yapılan ücret ödemelerini prime tabi tutarken, bazı ödemeleri ise tamamen prim kesintisinden istisna tutuyor. Bazı ödemeleri de kısmen prime tabi tutuyor. Kısmen SGK primine tabi tutulan yemek yardım paralarına ilişkin uygulama, 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren değiştirildi. Bu yazımızda değişen yemek yardımı uygulaması ile çalışmaları bitmek üzere olan ve tüm işyerlerini yakından ilgilendiren SGK’nın ‘beyaz bayrak’ uygulamasına yer verildi.

YEMEK BEDELİ İSTİSNASI YÜZDE 23.65
1 Ocak 2022 ila 31 Aralık 2022 tarihleri arasında primlerden istisna edilecek günlük yemek parası: 166.80 TL x %6 = 10.01 TL olarak belirlendi. Asgari ücretin 1 Temmuz 2022 itibarıyla değiştirilmesi ile birlikte bu tutar,
1 Temmuz 2022 ila 31 Aralık 2022 tarihleri arasında primlerden istisna edilecek günlük yemek parası: 215.70 TL x %6 = 12.94 TL olarak uygulanıyor.
 
Enflasyon oranının yükselmesi ile yemek bedeli istisnası çok düşük kalarak önemini yitirdi. Hal böyle olunca yapılan yasal değişik-likle birlikte yüzde 6’lık oran yüzde 23.65’e yükseltildi. Uygulamanın usul ve esaslarının SGK tarafından belirlenmesiyle birlikte 1 Aralık 2022’den geçerli olmak üzere yeni oran uygula-maya konuldu. Dolayısıyla bu aydan itibaren yemek parası adı altında yapılan ödemelerden prime esas kazanca dahil edilecek tutar;
‘Brüt günlük asgari ücret x %23.65 x (Ay içinde fiilen çalışılan gün sayısı) Yemek parası verilen gün sayısı = İstisna tutarı
Ödenen yemek parası - İstisna tutarı = Prime esas kazanca dahil edilecek yemek parası’ formülü vasıtasıyla hesaplanacak. Bu ay geçerli asgari ücret üzerinden yapılacak hesaplamalarda 1 Aralık 2022 ila 31 Aralık 2022 tarihleri arasında sigortalıların prime esas kazançların-dan istisna tutulacak yemek bedeli tutarı:
 
215.70 TL x %23.65 = 51.01 TL (günlük) olarak uygulanacak.                            
 
BEYAZ BAYRAKLILARIN AVANTAJLARI
SGK’nın; genel olarak düzenli bildirim yapan, primlerini düzenli ödeyen, kayıtlı işçi çalıştıran, işyerlerinde iş kazası yaşanmayan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren işverenlere ‘beyaz bayrak’ verilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar tamamlanınca artık işverenler beyaz bayraklı ve beyaz bayraksız olarak ikiye ayrılmış olacak. Dolayısıyla beyaz bayraklı işverenler teşvikler başta olmak üzere birçok avantajdan faydalanmış olacak.
 
Diğer yandan, ‘düzgün iş, örgütlü işyeri’ ilkesiyle sendikal örgütlenmeyi, kayıtlı çalışmayı ödüllendirmek üzere verilecek olan ‘beyaz bayrak’ ile tanımlanan işyerlerine; SGK ve İŞKUR iş/işlemlerinde öncelik tanınması ile sertifika verilmesi gibi avantajlar sağlanacak.
Beyaz bayrak ile tanımlanan işyerleri, her yıl yeniden değerlendirilerek ilgili kriterleri taşıyıp taşımadığı kontrol edilecek.
 
YEMEK UYGULAMASINDAN YARARLANMA ESASLARI
Sigortalılara yemek parası adı altında yapılan ödemelerin, işyerinde veya müştemilatında işveren tarafından yemek verilmemesi şartıyla fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak 16 yaşından büyükler için belirlenen günlük asgari ücretin yüzde 23.65’inin yemek verilecek gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktarı, prime esas kazançlardan istisna tutuluyor. Dolayısıyla işyerinde yemek verilmesi halinde bu istisnadan faydalanmak mümkün değil. İşçinin çalışmadığı hafta tatili ve diğer tatil günlerinde bu istisnadan faydalanıldığının SGK tarafından tespit edilmesi halinde idari para cezası uygulanıyor. Sigortalılara ay içinde yemek parası olarak nakit ödeme yapılmaksızın, çalıştıkları işyerinin dışında yemek üretimi yapan başka firma veya şahıslar tarafından (örneğin yemek kuponu karşılığında) gerek işyerinde, gerekse işyerinin dışında yemek verilmesi halinde, işverenlerce bu firma veya şahıslara fatura karşılığında yemek bedeli olarak ödenen fatura bedelleri prime esas kazanca dahil edilmeyecek.

İtoHaber | İsa KARAKAŞ