T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Bilindiği üzere, Kurumumuz sorumluluğunda kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımına sunulan Hizmet Takip Programı (HİTAP) ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılan kamu görevlilerinin hizmet, intibak gibi bilgilerinin elektronik ortama aktarılması ve bu sigortalıların emeklilik işlemlerinin bu bilgiler ile elektronik ortamda gönderilen diğer bilgi ve belgeler esas alınarak gerçekleştirilmesi uygulamasına geçilmiştir.

Diğer taraftan, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin ek 6 ncı maddesinin on üçüncü fıkrası ile de Kurumumuz tarafından belirlenecek tarihten sonra kâğıt ortamında gönderilecek emeklilik bilgi ve belgelerine göre işlem yapılmayacağı hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 10.09.2022 tarihli ve 31949 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 09.09.2022 tarihli ve 2022/14 sayılı Kamu Görevlilerinin Emeklilik İşlemleri konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamu görevlilerinin emeklilik belgelerinin HİTAP üzerinden gönderilmesine ilişkin esaslar belirlenmiştir.

Söz konusu Genelgeye göre, 5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) bendi kapsamındaki sigortalıları çalıştıran kamu kurum ve kuruluşlarının, gerekli kurumsal ve teknik altyapı hazırlıklarını en geç iki ay içerisinde tamamlayarak personeline ait bilgileri HİTAP’a eksiksiz ve güncel biçimde aktarması, Kurumumuzca ayrıca talep edildiği durumlar hariç olmak üzere, anılan sigortalıların emeklilik işlemlerine ilişkin başvuru, onay ve diğer tüm bilgi ve belgelerin 15.11.2022 tarihinden itibaren posta yolu ile gönderim yapılmaksızın yalnızca HİTAP üzerinden Kurumumuza gönderilmesi ve ilgililerin emeklilik işlemlerinin de bu bilgi ve belgeler esas alınarak Kurumumuzca gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Buna göre, 15.11.2022 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) bendi kapsamında sigortalı sayılanların emeklilik işlemleri HİTAP’ta yer alan bilgiler ile anılan program üzerinden Kurumumuza gönderilen emekliye sevk onayı ve diğer emeklilik belgeleri esas alınarak gerçekleştirilecektir. Ayrıca talep edilen durumlar hariç olmak üzere bu tarihten sonra kağıt ortamında posta yoluyla ya da Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) gibi herhangi bir kanaldan Kurumumuza gönderilen bilgi ve belgelere göre işlem yapılmayacaktır.

Emekliye ayrılacak kamu görevlilerinin emeklilik işlemlerinin kısa sürede ve hatasız sonuçlandırılması için konuya gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve ilgili birimlerin buna göre bilgilendirilmesi hususu,

Önemle duyurulur.

Kaynak: SGK