Kamunun bilişim alanındaki en cefakâr çalışanlarındandır, programcı ve çözümleyici kadrosundaki personel. En cefakâr diyorum, çünkü iş görev tanımlarına göre mühendise eşdeğer olarak çalıştırılmalarına, bir çoğunun üniversitelerin bilgisayar/elektrik, elektronik mühendisliği bölümlerinden mezun olmalarına ve bilişim alanındaki diğer kadro ve unvanlardaki personel ile aynı projede görev almalarına rağmen, bilişim personeline verilen onlarca farklı kadro arasındaki ücret skalasının en altında yer alırlar.

Diğer kadro ve unvanlardaki bilişim personelleri ile sırt sırta çalışmalarına rağmen, diğer bilişim personelleri ile aynı yazılım projelerini birlikte götürmelerine rağmen ücret ve özlük hakları açısından diğer bilişim personellerinin çok gerisinde kalmışlardır. 3600 ek gösterge çalışmaları sırasında özlük haklarının düzeltilmesini beklerken 7417 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeler sonrasında 2800 ek göstergede bırakılmaları, daha da çok yaralamıştır bu arkadaşları.

7417 sayılı Kanun ile teknik hizmetler sınıfının;

  • (a) bendinde yer alan ve ek gösterge değeri 3600 olan yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, şehir plancısı ve bölge plancısı unvanlı personelin ek göstergeleri 4.200’e
  • (b) bendinde yer alan ve ek gösterge değeri 3000 olan jeolog, hidrojeolog, hidrolog, jeomorfolog, jeofizikçi, fizikçi, matematikçi, istatistikçi, yöneylemci, matematiksel iktisatçı, ekonomici, kimyager unvanını almış olanlarla teknik yüksek öğretmen okulu mezunlarının ek göstergeleri 3600’e çıkartılırken
  • (c) bendinde yer alan programcı ve çözümleyicilerinin ek göstergeleri ise 2200’den 2800’den çıkartılmıştır.

Ayrıca, 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6. dönem toplu sözleşme’nin 22. maddesi ile Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda belirtilen bazı zam ve tazminatlar dışında sözkonusu kararın diğer bölümlerinde belirlenmiş olan zam ve tazminatlar, programcı ve çözümleyici personele ödenmemektedir.

666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eşit işe eşit ücret prensibinin esas alındığı bir çalışma döneminde, programcı ve çözümleyici kadrosundaki personelin ek göstergelerinin diğer teknik hizmetler sınıfındaki personel gibi 3600’e yükseltilmesi; diğer bilişim personelinin yararlandığı zam ve tazminatlardan programcı ve çözümleyici personelin de yararlanmaları en tabi hakları. Özellikle programcı ve çözümleyici kadrolarındaki personelin büyük çoğunluğunun bilgisayar mühendisi olmasına rağmen, diğer mühendisler 4200 ek gösterge alırken, bu arkadaşların 2800 ek göstergede kalmaları 666 sayılı KHK’ya da uygun olmamış bence.

Ne diyelim, umarım yıllardır verdikleri bu haklı mücadeleyi kazanırlar, umarım ek göstergeleri 3600’e yükseltilip, teknik hizmetler sınıfına verilen tüm zam ve tazminatlardan en kısa süre süre için de onlar da yararlanırlar.

EV HİZMETLERİNDE KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIKLARI

Evin günlük temizliğini ve yemeğini yapmak üzere bir gündelikçi kadın tuttum. Haftada beş gün gelecek ve günde iki saat çalışacak. Ne kadar prim öderim, sigortasını nasıl yapacağım? Neslihan K.

Sosyal güvenlik mevzuatını düzenleyen 5510 sayılı Kanunun Ek-9. maddesine göre ev hizmetlerinde aynı işveren yanında ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı;

  • 10 gün veya üzerinde olan sigortalılar için işverenlerince emeklilik + GSS + iş kazası ve meslek hastalığı + işsizlik sigortası üzerinden brüt ücretinin % 37,5’i oranında
  • 9 gün veya altında çalışanlar için ise sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası üzerinden brüt asgari ücretin % 2’si oranında

prim ödenmesi gerekiyor.

Kanuna göre ev hizmetlisinin kısmi süreli çalışıyor olması halinde ay içindeki çalışma süresinin 7,5’e bölünmesi sonrası bulunan sayı tam sayıya çevrildikten sonra, sonuç 9 veya altında çıkmış ise yalnızca iş kazası ve meslek hastalığı primi; 10 gün veya üzerinde çıkmış ise tüm sigorta kollarından prim ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Bu bakımdan okurumuz Neslihan Hanımın çalıştıracağı ev hizmetlisi için 30 gün çeken ayda 22 X 2 / 7,5= 6 gün, 31 gün çeken ayda 23 X 2/ 7,5 =7 gün iş kazası ve meslek hastalığı primi ödemesi gerekmekle birlikte, günlük ödenecek primin 2022 rakamlarıyla yalnızca 4,31 TL olduğu dikkate alındığında, 30 gün çeken ve 31 gün çeken aylar için ayrı ayrı başvuru yapılmaması amacıyla ev hizmetlisinin prim gün sayısının 7 gün olarak beyan edilmesi yerinde olacaktır.

Diğer taraftan, ev hizmetlilerinde çalıştırılacak sigortalılarla ilgili Tebliğ’de “10 günden az çalışmanın tespitinde günlük 7,5 saatin altındaki çalışmalar 1 gün olarak kabul edilecektir.” şeklinde bir açıklama yapılmış olmakla birlikte, bu açıklamanın ev hizmetlerine ay içinde 10 günden az süreyle gidenlere yönelik yapıldığı değerlendirilmektedir.

Karar | Eyüp Sabri DEMİRCİ