13 Aralık 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 32042

YÖNETMELİK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 25/8/2011 tarihli ve 28036 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (r) bendinde yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı” ibaresi “Ticaret Bakanlığı” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“y) Kimlik Doğrulama Yönetmeliği: 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektöründe Başvuru Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma Süreci Hakkında Yönetmeliği,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“a) Gerçek kişiler için Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen geçerli resmî belgelerle veya elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile ya da Kimlik Doğrulama Yönetmeliği hükümlerine göre,”

“Başvurunun elektronik ortamda yapılması halinde KEPHS; başvuru sahibi tüzel kişiler tarafından işlem yetkilisi olarak belirlenen gerçek kişilerin kimlik bilgilerini Kimlik Doğrulama Yönetmeliği hükümlerine göre doğrulayarak alır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve ikinci fıkrasında yer alan  “güvenli elektronik imza ile” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Kimlik Doğrulama Yönetmeliği hükümlerine göre” ibaresi, üçüncü fıkrasına “güvenli elektronik imzalı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ya da Kimlik Doğrulama Yönetmeliği hükümlerine göre” ibaresi eklenmiştir.

“Başvurunun Kimlik Doğrulama Yönetmeliği hükümlerine göre alınması halinde başvuru sahibi ile imzalanacak sözleşme veya taahhütname Kimlik Doğrulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi uyarınca oluşturulan işlem belgesi içerisine derç edilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) KEPHS; kullanıma kapatılma veya kullanıma kapatılan KEP hesabını yeniden açma taleplerini; hesap sahibinin, işlem yetkilisinin veya sözleşme ya da taahhütname ile kapatma talebinde bulunma yetkisi verilenlerin kimlik bilgilerini elektronik ortamda Kimlik Doğrulama Yönetmeliği hükümlerine göre doğrulayarak da alabilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin “Başvuruda Sunulacak Bilgi ve Belgeler” başlıklı ekine 8 numaralı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiş ve aynı ekin 2 numaralı maddesinde yer alan “şirketin imza sirküleri, ticaret sicil belgesi” ibaresi “sicil tasdiknamesi” olarak değiştirilmiştir.

“9) Kimlik Doğrulama Yönetmeliği hükümlerine göre hizmet sunulması halinde bu Yönetmelik ile istenilen bilgi ve belgeler.”

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.