Katma Değer Vergisi Kanunun 32. Maddesi 7104 Sayılı Kanunla değiştirilmiş olup, buna göre; vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen Katma Değer Vergisi, işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar talep edilmesi şartıyla Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade olunur. Söz konusu düzenleme kapsamında 31.12.2023 yılı sonuna kadar talep edilmeyen 2021 yılına ilişkin KDV iade alacakları zamanaşımına uğrayacaktır.

Tam istisna kapsamındaki iade talepleri

KDV Kanunu’nun 32. maddesine göre; iade talebinin iade hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar yapılması gerekmektedir. İade tutarının beyannamede gösterilmesi yeterli olmayıp, aynı süre içinde iade talebi için gerekli belgelerle birlikte iade başvurusunun da yapılması gerekmektedir.

Bu düzenlemeler çerçevesinde, 2021 yılında tam istisna kapsamında iade hakkı doğuran işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, iade için gerekli tüm belgeler ile standart iade talep dilekçelerinin en geç 31.12.2023 tarihine kadar vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.

İndirimli orana tabi işlemlerden doğan iade talepleri

KDV Kanunu’nun 32. maddesine göre; Cumhurbaşkanı tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup indirim yoluyla giderilemeyen ve tutarı Cumhurbaşkanınca tespit edilecek sınırı aşan verginin iadesinin en geç izleyen yıl talep edilmesi gerekmektedir.

Buna göre, 2022 yılı indirimli oran kapsamında teslimlerinden doğan KDV iade alacaklarının 2023 Kasım dönemi beyannamesinde beyan edilmesi ve “Standart İade Talep Dilekçesi”nin 31.12.2023 tarihine kadar vergi dairesi sistemine girilmesi hak kaybını önleyecektir. Ayrıca, 2022 yılına ilişkin olarak 2023 yılının Ocak-Kasım dönemleri arasında verilen KDV beyannamelerinde düzeltme yapılmak istenmesi halinde en geç 31.12.2023 tarihine kadar düzeltme beyannamesi verilmesi gerekmektedir.

Kısmi tevkifat uygulanan işlemlerden doğan iade talepleri

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 9. maddesi kapsamında kısmi tevkifat uygulanan işlemlere ilişkin iade talepleri, tevkifata tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar standart iade talep dilekçesiyle birlikte Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle vergi dairelerine başvurmaları zorunludur. Buna göre; 2021 yılında kısmi tevkifat kapsamında iade hakkı doğuran işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, iade için gerekli tüm belgeler ile standart iade talep dilekçelerinin en geç 31.12.2023 tarihine kadar vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.

2018 yılı iade talepleri

7104 sayılı kanun ile tam istisna ve tevkifata tabi işlemler ile ilgili yapılan düzenlemeler 2019 ve sonrası yılları kapsadığı için, 2018 yılına ilişkin iade talepleri değişiklik öncesi düzenlemelere göre düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde yapılabilecektir. Dolayısıyla, 2018 yılına ilişkin tam istisna ve tevkifata tabi işlemlerden doğan KDV iade alacakları ile indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade alacakları 31.12.2023 tarihine kadar talep edilebilmektedir.