ÖZET

  1. “Kamu iktisadi teşebbüsleri (kamu iktisadi kuruluşları, iktisadi devlet teşekkülleri), 1 Mart 2024 tarihinden itibaren Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında (sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen ve faturası Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenlenen sağlık hizmetleri hariç) 5/10 oranında KDV tevkifatı yapmakla sorumlu tutulmuştur.
  2. 1 Mart 2024 tarihinden itibaren kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlem, KDV dahil bedeli 6.900 TL’yi aşmadığı takdirde, KDV tevkifatına tabi tutulmayacaktır. Bu tutar, izleyen yıllarda işlemin yapıldığı yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesine göre belirlenen fatura düzenleme sınırına göre belirlenecektir.
  3. Mahsuben İade Taleplerinde, vergi dairesinin eksik bulduğu hususların 30 gün içerisinde yerine getirilmemesi durumunda, 30 günden sonra uygulanan gecikme zammı, bu talebe ilişkin vergi dairelerinde yapılan işlemler sırasında geçen süreler için uygulanmayacaktır.
  4. 31 Aralık 2023 tarihinden 31 Aralık 2028 tarihine uzatılan geçici KDV istisnalarına ilişkin süre değişiklikleri, Tebliğe işlenmiştir.
  5. 7491 sayılı BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’la yapılan değişiklikle, sorumlu sıfatıyla verilen KDV beyannamelerinin beyanname verme zamanı vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi birinci gününe, sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV’nin ödeme tarihi vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi üçüncü gününe, çekilmiş ayrıca; vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV’nin indirimi ödeme şartına bağlanmıştı. Tebliğde bu düzenlemeye ilişkin düzeltme değişiklikler yer almıştır.

Diğer taraftan 10/2/2024 tarih ve VUK-164/2024-2 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 1 Şubat 2024 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak üzere, vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından vergilendirme dönemini takip beden ayın 21 inci günü akşamına kadar verilip beyanname verecekleri ayın 23 üncü günü akşamına kadar ödenmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, ilgili vergilendirme dönemini takip eden ayın 25 inci günü sonuna kadar değiştirilmiştir.

Yazının Devamını Okumak İçin Tıklayın.....