24/7/2012 tarihinde vefat eden eşiniz .... ... ve şahsınıza ait Bankası A.Ş. Edremit

Şubesinde bulanan kiralık kasanın 5/10/2012 tarihinde açılarak içeriğinin tespit edildiği belirtilerek kiralık kasada tespit edilen menkullerin veraset ve intikal vergisi beyannamesine dahil edilip edilmeyeceği ile ekli tutanakta belirtilen kalemlerden hangilerinin muaf tutulacağı hususunda Gelir İdaresi Başkanlığı Balıkesir Vergi Dairesi Başkanlığınca verilen 25.07.2013 tarih ve 46480499-160[2012/1125]-68 sayılı Özelgede, özetle;

“4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 220 nci maddesinin birinci bendinde, eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşyanın kişisel malı olduğu hükme bağlanmıştır. Bu maddenin gerekçesinde, eşlerin sadece kişisel kullanımına yarayan eşya kişisel mal sayılmakta ve eşlerin giysileri, saati, çantası, spor alet ve malzemeleri ile ziynet eşyasının da kişisel mal kapsamına girdiği belirtilmiştir. Dolayısıyla, olayda muris ile eşinin birlikte ortaklaşa kullandıkları kiralık kasada bulunan ziynet eşyasının aksine bir karine bulunmadığı sürece vefat edenin eşinin kişisel malı olduğunun kabul edilmesi gerekmektedir.

Buna göre, 24/7/2012 tarihinde vefat eden eş ile birlikte müşterek kullanılan kiralık kasanın açılması sonucu, kasadan çıkan ve kişisel kullanıma konu olan ziynet

 eşyalarının (22 ayar muhtelif bilezik, 14 ayar muhtelif takı) sağ kalan eşe ait olduğu kabul edilerek bu eşyaların veraset ve intikal vergisinin konusunu oluşturmadığından,  verginin matrahına dahil edilmemesi gerekmektedir.  Ancak, kasada bulunan kişisel kullanıma konu olmayan diğer altın ve dövizlerin ise

 eşlerin ortak malı olduğu kabul edilerek yarısının veraset ve intikal vergisi matrahına dahil edilmesi gerekecektir.” Açıklamasına yer verilmiştir. Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.