GİB İstanbul VD Başkanlığı Özelgesi

Tarih : 10.05.2022

Sayı : E-39044742-130[Özelge]-499740
 

KDVK Md. 9

KISMİ KDV TEVKİFATINDA SINIR UYGULAMASI

Yemek sepeti vb. firmalar ile yapılan anlaşmalara göre hizmete ilişkin düzenlenen faturalarda kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 2.000 TL’yi aşmadığı takdirde (günlük, haftalık, aylık olarak yapılan teslimlere ilişkin olarak) düzenlenen faturalarda hesaplanan KDV’nin tevkifata tabi olmayacağı hk.

Özelge talep formunda, Şirketinizin yemek sepeti vb. firmalarla yaptığı işlemlere istinaden tarafınıza faturalar düzenlendiği, kesilen faturaların 2.000 TL’nin altında olup olmadığına bakılmaksızın tevkifatlı olarak düzenlendiği belirtilerek düzenlenecek faturalarda tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

3065 sayılı KDV Kanunu’nun;

1/1. maddesinde, Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

9/1. maddesinde, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verildiği,

hüküm altına alınmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliği’nin (I/C-2.1.3.1) bölümünde kısmi tevkifat uygulayacak alıcılar, (I/C-2.1.3.2) bölümünde kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler, (I/C-2.1.3.3) bölümünde kısmi tevkifat uygulanacak teslimler belirtilmiştir.

Aynı Tebliğ’in “I/C-2.1.3.4.1. Tevkifat Uygulamasında Sınır” başlıklı bölümde;

“…

Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 2.000 TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmaz. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılır.

Tespit edilen tutarı aşan işlemlerde KDV tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılamaz, aynı işleme ait bedellerin toplamı dikkate alınarak bu sınırın aşılması halinde tevkifat yapılır.

Tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla, birden fazla fatura düzenlemek suretiyle bedelin parçalara bölündüğünün tespiti halinde vergi dairelerince, bütünlük arzettiği anlaşılan alımların toplamının yukarıda belirtilen sınırı aşıp aşmadığına bakılarak gerekli işlemler yapılır.”

açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre, yemek sepeti vb. firmalar ile yapılan anlaşmalara göre hizmete ilişkin düzenlenen faturalarda kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 2.000 TL’yi aşmadığı takdirde (günlük, haftalık, aylık olarak yapılan teslimlere ilişkin olarak) düzenlenen faturalarda hesaplanan KDV tevkifata tabi olmayacaktır.

Ancak, KDV dahil bedelin günlük verilen hizmetlerde günlük, haftalık verilen hizmetlerde haftalık, aylık verilen hizmetlerde aylık, 2.000 TL’den fazla olması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacağı tabiidir.