Gelir türlerinin safi tutarlar üzerinden vergilendirilmesini garanti altına alan ve vergi güvenlik müesseseleri olarak “Kontrol edilen yabancı kurum kazançları” düzenlemesi getirilmiştir.

Yurt içindeki gerçek kişi ya da kurumların yurt dışında kontrollerinde bulundurdukları işletmelerin karının, dağıtılmamış olsa da ortakların mukim olduğu ülkede ortaklara kar dağıtımı yapılmış gibi vergilendirilmesi olarak tanımlanmaktadır.

Kontrol edilen yabancı kurum uygulaması ile, iştirakler aracılığıyla yatırımlarını yurt dışında düşük vergi oranı uygulayan ülkelere yönlendiren mükelleflerin belli şartlar altında buradan elde ettikleri gelirlerin Türkiye’ye aktarılması beklenmeden vergilendirilmesi amaçlanmıştır.

Kurumlar Vergisi Kanununda; Tam mükellef gerçek kişi ve kurumların doğrudan veya dolaylı olarak ayrı ayrı ya da birlikte sermayesinin, kâr payının veya oy kullanma hakkının en az %50'sine sahip olmak suretiyle kontrol ettikleri yurt dışı iştiraklerinin kurum kazançları, dağıtılsın veya dağıtılmasın Türkiye’de kurumlar vergisine tabi tutulabilmesi için belirtilen şartların birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

-İştirakin toplam gayrisafi hasılatının %25 veya fazlasının faaliyet ile orantılı sermaye, organizasyon ve eleman istihdamı suretiyle yürütülen ticarî, ziraî veya serbest meslek faaliyeti dışındaki faiz, kâr payı, kira, lisans ücreti, menkul kıymet satış geliri gibi pasif nitelikli gelirlerden oluşması.

-Yurt dışındaki iştirakin ticarî bilânço kârı üzerinden %10'dan az oranda gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü taşıması.

-Yurt dışında kurulu iştirakin ilgili yıldaki toplam gayrisafî hasılatının 100.000 TL karşılığı yabancı parayı geçmesi gerekmektedir.

Tam mükellef kurumlar ile tam mükellef gerçek kişilerin de kontrol edilen yabancı kuruma ortak olmaları halinde, gerçek kişilerin elinde bulunan hisse senetleri ve iştirak hisseleri yurt dışında kurulu şirketin kontrol edilen yabancı kurum olup olmadığının tespitinde dikkate alınmaktadır. Gelir Vergisi Kanunu’nun 75’inci maddesine göre menkul sermaye iradı olarak değerlendirilmektedir.

Kontrol edilen yabancı kurum kazançları için tam mükellef gerçek ve tüzel kişiler tarafından elde etmiş sayılan kazançların vergilendirilmesi sağlanacaktır.

Bu şartları birlikte taşıyıp gelir elde etmiş sayılan gerçek kişiler mart ayında, tüzel kişiler ise nisan ayında beyan etmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.