6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun banka ve sigorta muameleleri vergisinden (BSMV) istisna işlemleri düzenleyen 29’uncu maddesinin (z) bendinde göre;

6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz sanayi işletmelerince münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere alınan makine ve teçhizatın finansmanı için bu işletmeler tarafından kullanılan krediler dolayısıyla lehe alınan paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna edilmiştir.

Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 90 seri No’lu Gider Vergileri Genel Tebliği ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

İstisnadan yararlanabilmek için;

-Satın alınacak makine ve teçhizatın yeni (kullanılmamış) olması,

-Makine ve teçhizatın münhasıran imalat ve üretim işlerinde kullanılabilecek mahiyette olması gerekmektedir.

Sanayi sicil belgesine sahip firmalara hatırlatmak isteriz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.