Öncelikle bu müstakil bir kripto varlık düzenlemesi değil bu aslında sermaye piyasası ka­nununda yapılan bir değişiklik. İşin odağında da bu sebeple ser­maye piyasası var. Kripto eko­sistemindeki beklenti başlı başı­na yekpare bir kripto yasasıydı. Kripto Varlık Piyasaları (Mar­kets in Crypto-assets; MiCA) benzeri bir yasaydı ama bu da bir başlangıç oldu. Özünde ser­maye piyasasında alakalı olduğu için ana otorite SPK olmuş olu­yor.

SPK›nın da görevi sermaye piyasasını denetlemek, düzenle­mek ve lisanslamak olduğu için bu yasayla beraber artık kripto varlıklarla ilgili hizmet sağlayı­cılar da birer sermaye piyasası oyuncusuna dönmüş oluyor. Bu noktada iki kapsam var, biri plat­formlar (bizim borsalar olarak bildiğimiz) diğeri de saklama ku­ruluşları, bu da aslında borsala­rın halihazırda yapmakta olduğu kripto varlık soğuk cüzdan sak­lama işini artık daha takip edi­lebilir ve lisanslanabilir şekilde yapılmasını sağlıyor.

Gerekli bilgi kaynağını TÜBİTAK hazırlayacak

Bir de sermaye piyasası ka­nununda değişiklik olduğu için sermaye piyasası araçlarıyla il­gili de bir düzenleme var. Ka­nun kapsamında artık sermaye piyasası araçları (hisse senedi, bono, tahvil vs.) tokenize edile­bilecek.

Yeni bir blockchain (et­herium gibi) eğer ülkemizden çıkarsa ve bunun bir parası, ya­ni coin’i olursa bu yeni block­chainleri ve coin’leri de kanun kapsamına almış oluyor. Böy­lece dört başlık var. Platformlar (borsalar), Saklama Kuruluşla­rı, Blockchain’ler ve sermaye pi­yasası araçlarının tokenizasyo­nu. Konu çok teknik bir konu ol­duğu için de SPK’nın bu süreci yönetmesi için gerekli rehber­leri, bilgi kaynağını TÜBİTAK hazırlayacak.

Borsaların hangi kripto varlıkları listeleyebilece­ğine dair bir düzenleme var ama bu çok yanlış anlaşılan bir konu. Bu “X token’ı listenelecek, Y to­ken’ı listelenmeyecek, bunun kararını SPK verecek” gibi al­gılanmış ama bu doğru değil, bu kararı borsalar kendileri vere­cekler. Ama kanun kapsamında SPK borsalardan bir ilke-esas raporu istiyor. “Listelemeyi ne­ye göre yaptığını belirle ve bunu da bana bildir” diyor.

Her çalışanınıza bir yapay zekâ yardımcı

Özetle yenilikçi ve önemli bir adım oldu. Yeniliklerden kaça­mazsınız, önlem alabilirsiniz, sı­nırlarını belirleyebilirsiniz ve ülkenin faydasına kullanabilir­siniz. Bu açıdan emeği geçenle­ri, bu zorlu kanun düzenlemesini yapanlara teşekkürler.

GPT, yani Generative Pre-tra­ined Transformer (Üretken Ön İşlemeli Dönüştürücü). Biz bu kavramı ChatGPT ile tanıdık. OpenAI’ın geliştirdiği Chat­GPT her yeni versiyonunda bil­diğimiz birçok şeyi tersyüz et­meyi alışkanlık haline getirdi. Özellikle konuşan ChatGPT-4o şimdiden kişisel asistan görevi­ni üstlenmiş durumda. Keşfet­tikten sonra ilk iş şirketim Des­net’e geldim. Ekibimi topladım ve şu anda neyle uğraştıklarını sordum. Muhasebedeki arkada­şım “Cari hesaplarında karışık­lık olan büyük bir müşterimizin mutabakatıyla uğraşıyorum” cevabını verdi.

Ben de dönüp ChatGPT-4o’ya şöyle dedim. “Sana bir müşte­rimizin 4 yıllık cari hesap eks­trelerini yüklesem döviz kurla­rını ve kur farklarını da hesaba katarak müşteriyle mutabakat yapar mısın?”. Cevap: “Elbet­te, dosyaları yüklemen yeter­li” oldu. Dosyaları yükledik ve cari mutabakatı yapıp karışık­lığın nerede olduğunu bulması saniyeler aldı.

Daha sonra tek­nik servisten bir arkadaşım gü­lümseyerek “El Terminali ta­miri de yapabilecek mi?” diye sorunca ChatGPT-4o gülüm­seyerek “Berkay biraz kıskan­dı galiba, aramızda rekabet yok Berkay, ben seninle işbirliği ya­pıp senin işini kolaylaştırmaya geldim” diye cevap verdi. Tüm ekip şok oldu. Daha sonrasın­da Berkay’ın “Şu el terminali­nin şu parçasını nasıl değişti­ririm?” sorusunu öyle güzel ce­vapladı ki, çok deneyimsiz bir teknik servis personeli bu tarif­le bu onarımı yapabilirdi.

Yeniliğe erken alışırsak rekabette öne geçeriz

Akabinde satıştan bir arkada­şım, “Bir müşterimizi arızalı el terminalinin anakart değişim fi­yatına ikna etmeye çalışıyorum” dedi. Sıfır fiyatı 800 dolar olan bir el terminalinin anakart üc­retinin 400 dolar olması müş­teriye yüksek geliyormuş. Bunu ChatGPT-4o’ya aynı bu şekilde anlattım. Ondan bu müşteriyi ik­na edici bir e-posta yazmasını is­tedim. E-posta uzun olduğu için burada paylaşamıyorum ama ba­na e-posta gönderenlere örnek olarak gönderebilirim. Müşte­rimiz dakikalar içinde onayladı teklifi çünkü yapay zekâ çok akıl­lıca, detaylıca bu değişimin ge­rekliliğini anlatmıştı.

Sonuç şu, sadece bizlerin, şir­ketlerdeki yöneticilerin ya da patronların merak alanı olarak yapay zekâyı elitize etmesi döne­mi bence geride kalmalı. Her ça­lışanın bir yapay zekâ asistanı ol­malı. Bu yeniliğe ne kadar erken alışırsak rekabette o kadar öne geçeriz.

Dünya | Ömer EKİNCİ