Basit usulde vergilendirilen yani beyanname vermeyen ve dolayısıyla kazançları üzerinden hiç vergi ödemeyen esnaf sayısı ise 833 bin 417’dir.

Beyanname veren gelir vergisi mükellefi sayısı toplam 2 milyon 478 bin 134,Katma Değer Vergisi (KDV) mükellefi sayısı 3 milyon 552 bin 298 , Kurumlar mükellefi sayısı ise 1 milyon 143 bin 344’tür. Kurumlar Vergisinin toplam vergi tahsilatı içindeki payı yaklaşık %19 civarındadır.

Kurumlar Vergisi Beyan Rehberi

Gelir İdaresi Başkanlığı her yıl olduğu gibi bu yıl da mükelleflerin yararlanmaları   için Kurumlar Vergisi Beyan Rehberi hazırlamış ve duyurmuştur.

Mükelleflerin 2023 hesap döneminde elde ettikleri kurum kazançlarının vergilendirilmesine yönelik olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Kurumlar Vergisi Beyan Rehberine GİB sitesinden ulaşılabilir.

Bu yazımızda ayrıntılara girmeden bilinmesi gereken ana  hususlara kısaca değineceğiz.

Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Zamanı

KVK’nın 21/1’inci maddesine göre kurumlar vergisi en geç, beyannamenin verilebileceği son gün olan 30 Nisan 2024 gününde ödenmek zorundadır. Kurumlar vergisinde taksit uygulaması yoktur.

Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Gönderilme Şekli

Tüm kurumlar vergisi mükellefleri beyannameleri elektronik ortamda göndermek zorundadırlar. Aktif toplamı veya net satışları belli hadlerin üzerinde olduğu için beyannamelerini SMMM’lere imzalatmak zorunluluğu bulunmayan mükellefler doğrudan kendileri, hadlerden ikisinin birden altında kaldığı için beyannamelerini SM veya SMMM’lere imzalatmak zorunda olanlar ise, prensip itibariyle aracılık yetkisi verilen meslek mensupları aracılığı ile e- beyannamelerini gönderebileceklerdir.

YMM’lerle tam tasdik sözleşmesi düzenleyen kurumlar vergisi mükellefleri, e- beyannamelerini hiçbir hadde ve sınırlamaya tabi olmaksızın bizzat kendileri gönderebilirler.

Beyannameye Eklenecek Belgeler

1.Beyannameye Eklenecek Mali Tablolar

Bilindiği gibi kurumlar vergisi beyannamesine ayrıntılı bilanço ve gelir tablosunun dipnotlu ve karşılaştırmalı olarak eklenmesi bütün mükellefler

için zorunludur. Ek mali tabloların eklenmesi ise aktif toplamı ve net satışların tutarına bağlıdır.

Buna göre;

2023 yılı sonuçlarına göre, hem aktif toplamı 133.187.700 TL’nin hem de net satışları 295.970.000 TL’nin altında kalan mükellefler, 2024 yılında verecekleri (2023 yılı) beyannamelerine hiçbir ek mali tablo  eklemeyeceklerdir.

Bu hâdlerden herhangi birini aşmış olanlar, 2023 yılında verecekleri beyannamelerine sadece Kâr Dağıtım Tablosu isimli ek malî tabloyu ekleyeceklerdir. Diğer ek mali tabloları eklemelerine gerek yoktur. Faaliyet sonuçları zarar olsa dahi kâr dağıtım tablolarının verilmesinde yarar vardır. Son dönemlerde vergi daireleri zararlı olup bu tabloyu vermeyen mükelleflere usulsüzlük cezası uygulamaktadırlar.

Bilânço ve Gelir Tablolarının ise beyannamelere, bütün mükellefler tarafından, eskiden olduğu gibi dipnotlu ve karşılaştırmalı olarak eklenmesi zorunludur.

555 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Gebel Tebliğ uyarınca, 2023 hesap dönemi sonuna ait bilançonun düzeltmeden önceki hali ile düzeltme sonrasında oluşan haline beyanname ekinde birlikte yer verilecektir.

2.Gerçek Faydalanıcı Bilgisi Bildirimi

529 sıra no’lu VUK Genel Tebliği ile gerçek faydalanıcı bilgisi bildirim  yükümlülüğü getirilmiştir.

Söz konusu tebliğ uyarınca; kurumlar vergisi mükellefleri, gerçek faydalanıcı bilgisini geçici vergi beyannameleri ve yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bildirmek zorundadır.

Söz konusu beyannameler aracılığıyla yapılacak bildirimde; gerçek faydalanıcıların adı, soyadı, vatandaşlıkları, kimlik numaraları ve adresleri, varsa telefon, faks ve elektronik posta bilgileri ile gerçek faydalanıcılığın sebebini bildirilecektir.

Buna göre; kurumlar vergisi mükellefleri kurumlar vergisi beyannamesi ekindeki “”GERÇEK FAYDALANICIYA İLİŞKİN BİLGİLER” kulakçığını doldurmak suretiyle söz konusu bildirimi yapacaklardır.

Gerçek Faydalanıcı Bilgisi Bildirimiyle ilgili detaylı açıklamalarımız 2021/088

sayılı sirkülerimizde yapılmıştır.

3.Beyannameye Eklenecek Diğer Belgeler/Ekler veya Doldurulacak Tablolar

Kurumlar vergisi beyannamesine mali tabloların yanı sıra aşağıda belirtilen belgelerin eklenmesi veya tabloların doldurulması gerekir:

Ayrıntılı bilanço (enflasyon düzeltmesi öncesi ve sonrası olmak üzere iki ayrı bilanço) ve ayrıntılı gelir tablosu veya işletme hesabı özeti,

Kesinti yoluyla ödenen vergilere ilişkin belgeler,

Gerçek faydalanıcıya ilişkin bilgiler,

Serbest bölgelerde elde edilen kazançlar,

Teknogirişim ve teknokent sermaye desteği,

Yabancı ülkelerde ödenen vergilere ilişkin belgeler,

Dar mükellef ortağı bulunan kurumların bu ortakların adları, unvanları ve ikamet adreslerine ait bildirim,

Muhasebe sistemi genel tebliğleri uyarınca temel mali tabloların (bilanço, gelir tablosu) yanı sıra diğer mali tabloları düzenlemek mecburiyetinde olan mükelleflerce düzenlenen kâr dağıtım tablosu,

Kurum ortaklarına ve yönetim kurulu üyelerine ilişkin bildirim,

Transfer fiyatlandırması, kontrol edilen yabancı kurum ve örtülü sermayeye ilişkin bilgiler,

Yurt dışı mukimi kişi veya kurumlara verilen eğitim ve sağlık hizmetlerine ilişkin form,

Teknokentlerden elde edilen kazançlara ilişkin bilgiler,

Ar-Ge ve tasarım indirimi bilgileri,

KKEG bilgileri,

İndirimli kurumlar vergisi tablosu,

Nakdi sermaye artışı indirimi bilgileri,

Sınai mülkiyet hakkı istisnası bilgileri,

Dar mükellef ulaştırma kurumu hasılat defteri,

Yabancı para pozisyonuna ilişkin bilgiler,

6491 sayılı Kanun 12/5 mad. kapsamında itfa payları tablosu,

G.V.K. 113 üncü madde kapsamında hasılat esaslı kazanç tablosu,

KVK 5/1-a maddesine göre yurt içi iştirak kazancı istisnasına ilişkin bilgiler,

KVK 5/1-b maddesine göre yurt dışı iştirak kazancı istisnasına ilişkin bilgiler,

KVK 5/1-c maddesine göre yurt dışı iştirak satış kazancı istisnasına ilişkin bilgiler,

KVK 5/1-g maddesine göre şube kazancı istisnasına ilişkin bilgiler

4.Beyannameyi İmzalayan SM veya SMMM’nin Kimlik Bilgileri

Beyannamelerini 3568 sayılı Kanuna ilişin 4 no.lu Tebliğ gereğince SM veya SMMM’lere imzalatanlar, kurumlar vergisi beyannamesinin ilgili bölümüne beyannameyi imzalayan meslek mensubunun kimlik bilgilerini yazacak ve beyannameyi meslek mensubuna imzalatıp kaşeleteceklerdir. E-beyannameler açısından ilgili bölüme, SM/SMMM’ye ait kimlik belgilerinin yazılması yeterlidir.

5.Beyanname ve Eklerini Tasdik Eden YMM’nin Kimlik Bilgileri

Beyannamelerini 3568 sayılı Kanuna ilişkin 18 no.lu Tebliğ uyarınca YMM’lere tasdik ettiren mükellefler, beyannamenin ilgili bölümüne beyanname ve eklerini tasdik eden YMM’nin kimlik bilgilerini yazacaklardır. Mühür ve imza için ayrılan bölümler ise YMM’ler tarafından mühürlenip imzalanacaktır. E-beyannamelerin ilgili bölümüne, YMM’ye ait kimlik belgilerinin yazılması yeterlidir.

Olay | Fatih Acar