Kurumlar vergisinin, finans sektörü için yüzde 20'den yüzde 25'e çıkarılması teklif edildi. AK Parti tarafından Meclis'e sunulan torba yasa teklifinde kurumlar vergisi oranı; bankalar, faktoring ve finansal kiralama şirketleri, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketlerinde yüzde 25’e çıkarılıyor. Yüzde 25 oranı 2022 yılı kazançları içinde geçerli olacak. 

Evim mağdurları olarak bilinen faizsiz modelle ev ve araba alan kişilerin alacaklarına yönelik çözüm getiren, muhtar maaşlarının asgari ücret seviyesine çekilmesi ile Vergi Usul Kanunda kaçakçılık suçunun zincirleme suç kapsamına alınmasını içeren Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu. Yasa teklifiyle Vergi Usul Kanunda yapılan değişiklikle vergi kaçakçılığı suçlarında etkin pişmanlık uygulaması getiriliyor.

39 maddelik yasa teklifine göre, imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade edilmesine imkan veren düzenleme, istisna uygulamasına çevrilerek, süresi 31 Aralık 2025 tarihine uzatılıyor. Bu kapsama turizme yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan inşaat işleri de alınıyor.

Yatırım fonlarından elde edilen kar payları ile katılma paylarının fona iadesi suretiyle elde edilen kazançlar ve bu payların dönem sonu değerlenmesinden kazanç oluşması halinde ise bu kazançlarda istisna kapsamında olacak.

Katma Değer Vergisi Kanununda yabancılara istisna kapsamında teslim edilen konut veya iş yerinin bir yıl içerisinde elden çıkarılması halinde istisnadan faydalanamayacağına ilişkin düzenlemede değişikliğe gidilerek elde tutma süresi 3 yıla çıkarılıyor.

Türkiye’de gerçekleştirdikleri Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirdikleri elektrik motorlu taşıt araçlarını Türkiye’de imal eden mükelleflere bu araçların geliştirilmesine dönük verilen ve yatırım teşvik kapsamında yer alan mühendislik hizmetleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar katma değer vergisinden istisna ediliyor.

Çevre , Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2022 ve 2023 yıllarında ihalesi yapılacak kamu konutlarının satışlarından elde edilen gelirler genel bütçeye gelir kaydedilecek.


Evim mağdurları için süreç nasıl işleyecek

Yasa teklifi ile sermaye şartını yerine getirmediği tasfiye olan şirketler nedeniyle mağdur olanlara için de düzenleme yapılıyor. Yasa teklifine göre; Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, tasfiyesine karar verilen ve tasfiyeleri Fon tarafından atanan tasfiye komisyonlarınca yürütülen tasarruf finansman şirketlerine ait tasarruf finansman sözleşmelerinden tasarruf döneminde olanlar, 6361 sayısı Kanuna intibak sürecinde olan veya intibak sürecini tamamlayarak faaliyet izni alan şirketlerden talebi bulunanlara devretmeye yetkiyi olacak. Devre konu tasarruf tutarı, tasfiye halinde olan şirket ile bir sözleşme kapsamında bir edinim sağlamak üzere herhangi bir finansman sağlanmadan bu şirkete yatırılan organizasyon bedeli , katılım bedeli hariç ödenen taksit tutarının toplamı olacak.

Ödenen tutarlar, devreden şirketin alacaklılar sıra cetveline tüm imtiyazlı alacaklılardan önce ancak devletin ve sosyal güvenlik kuruluşlarının alacaklarından sonra gelmek üzere Fon adına alacak kaydedilecek.

Sözleşme devirlerine ilişkin tasarruf tutarlarının tespitinde devreden şirketin kayıt ve belgeleri esas alınacak. Devir kapsamına, hukuki süreci devam edenler hariç olmak üzere, devreden şirketin tasarruf dönemindeki tüm tasarruf finansman sözleşmeleri dahil olacak.

Tasarruf finansman sözleşmesi devredilen müşteri tarafından devralan şirkete sözleşme fesih talebinde bulunulması halinde, ilgili tasarruf finansman sözleşmesi , devreden şirkete iade edilecek. İade edilen tasarruf finansman sözleşmesine ilişkin tasarruf tutarı tasfiye masası tarafından sıra cetveline tabi olmaksızın müşteriye nakden ve defaten ödenecek.

Sözleşmesini devralan şirkette devam ettirmek isteyen müşterinin tasarruf tutarı devralan şirketin talebi üzerine tasfiye masası tarafından devralan şirkete nakden veya defaten ödenecek. Devralan şirkete ödenecek tutar müşterinin devreden şirkete ödemiş olduğu tutarla sınırlı olacak.

Devam etmek isteyenler yeni tasarruf finansman sözleşmesi imzalayacak

Devralan şirkette sözleşmesini devam ettirmek isteyen müşteri ile devralan şirket arasında yeni tasarruf finansman sözleşmesi imzalanacak. Yeni sözleşmede, müşterinin devreden şirkete eski sözleşme kapsamında ödemiş olduğu tasarruf tutarı peşinat kabul edilecek. Tasfiye başlangıç tarihinden, yeni sözleşme tarihine kadar geçen süre yeni sözleşme süresinden düşülecek. Yeni sözleşmede sözleşme bedelinin artırılması durumunda, artış tutarına karşılık gelen kısma ilişkin organizasyon bedelinin yarısı devralan şirket tarafından müşteriden tahsil edilecek.
Tasfiye başlangıç tarihinden yeni tasarruf finansman sözleşmesinin imzalandığı tarihe kadar geçen sünede müşteri tarafından ödenmeyen taksitler için tasarruf finansman sözleşmesindeki gecikme ve temerrüt uygulanmayacak.

Devralan şirket ile yeni tasarruf finansman sözleşmesi imzalayan müşterilere tahsisat yapılabilmesi için yeni sözleşmenin imzalandığı tarihte sözleşme tutarının yüzde 40 kadar tasarruf yapmış olması ve tasarruf ödemesi yapılan sürenin toplam sözleşme süresinin beşte ikisine ulaşması şartı aranacak.

Sözleşmeler damga vergisinden muaf olacak. Tasarruf finansman şirketlerine devir ile ilgili düzenlemeler 1 yıl süreyle uygulanacak.

Dünya | Canan SAKARYA