Karar ile 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına eklenen Geçici 10 uncu madde uyarınca; prefabrik yapı ile konteynerlerin, 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile olağanüstü hal ilan edilen illerde kullanılmak üzere 31/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) afetzedeler ile Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin 1 inci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara tesliminde (kurulum ve montaj işleri dahil) KDV oranı %1 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Aşağıdaki Gibidir.
 

EMEKLİLİK SONRASI ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK SİGORTALILARIN SGK BİLDİRİM İŞLEMLERİ EMEKLİLİK SONRASI ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK SİGORTALILARIN SGK BİLDİRİM İŞLEMLERİ

14 Şubat 2023 SALI                              Resmî Gazete                Sayı : 32104 (Mükerrer)

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 6790

Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”m yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

14 Şubat 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
 

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ
ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 10- (1) Prefabrik yapı ile konteynerlerin, 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile olağanüstü hal ilan edilen illerde kullanılmak üzere 31/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) afetzedeler ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara tesliminde (kurulum ve montaj işleri dâhil), bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.”

MADDE 2- Bu Karar, yayımını izleyen gün yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.