4 Kasım 2023 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32359

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 19)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NO: 25)

MADDE 1- 30/4/2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 19)’ne 5/B maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Ödeme ve elektronik para kuruluşları tarafından yürütülen işlemlerde uzaktan kimlik tespiti

MADDE 5/C- (1) Ödeme ve elektronik para kuruluşları müşterileriyle sürekli iş ilişkisi tesisinde uzaktan kimlik tespitini, 1/12/2021 tarihli ve 31676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğde belirlenen yöntem ve tedbirler kapsamında gerçekleştirir.”

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.