Bilindiği gibi, 3 Ekim 2022 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kamuoyuna gıda sektöründe faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler hakkında 2021 yılı için imalat, toptan ve perakende alt faaliyet gruplarında geliştirilen sektör analitiğine göre inceleme sonuçlarını açıklamıştır.

Buna göre, Bakanlığın Risk Analizi Genel Müdürlüğünün veri analitiği çalışmaları sonucunda:

  1. Geliştirilen yeni risk senaryolarıyla beraber imalat sektöründe 56.888 adet mükellef,
  2. Toptan sektöründe ise 94.498 adet mükellef,
  3. Perakende sektöründe ise 221.206 adet mükellef, alternatif analize tabi tutulmuştur.

Yapılan detaylı ve kapsamlı çalışmalar sonucunda incelenen 372.592 adet mükelleften saptanan kriterlerin ihlali sonucunda toplam 106.821 adet mükellef riskli kabul edilmiş bulunmaktadır. Bugünlerde Bakanlık tarafından sektörün imalat, toptan ve perakende alt faaliyet gruplarında VDK müfettişleri tarafından incelemelerin başlatılması olasıdır.

Sonuç olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı ekonominin gidişatına göre yapacağı risk analizi çalışmaları kapsamında vergisel mükellefiyetlerini kısmen veya tamamen yerine getirmeyen mükellef gruplarının tespitine yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.

Özellikle gıda sektöründe şu günlerde önem arz eden üretici ve tüketici dengesini korumayı amaçlayan analiz çalışmalarıyla sektör paydaşlarının sürdürülebilir ve geliştirilebilir yapıda istikrarının esas alınması hedeflenmektedir. İlgili üretici ve tüketici dengesini bozan tespit edilebilecek mükelleflere ilişkin gerekli yaptırımlar ilgili bakanlıklar tarafından tatbik edilecektir.

Özellikle gıda sektöründe spekülasyona imkan veren ve vergi kayıp ve kaçağına neden olabilecek firmaların vergi incelemesi yoluyla piyasanın bir şekilde düzenlenmesi de ayrıca hedeflenmektedir. Faturasız alış ve satışların, irsaliyesiz mal sevkiyatlarının, düşük veya yüksek bedelle faturalandırma işlemlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu tarafından vergi incelemesine tabi tutulması söz konusudur. Gıda sektöründe belli alanlarda sahte fatura kullanımı söz konusu ise bu işlemlerin de denetlenmesi ve vergi incelemesine alınması her zaman mümkündür. Özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığının merkezde oluşturduğu Risk Analizi Genel Müdürlüğünün sektörel çalışmaları yukarıdaki şekilde kamuoyu ile paylaşılarak ilgili mükelleflerin dikkati çekilmek istenmektedir. Ayrıca, sektörde yapılacak vergi incelemesi sonucunda vergi kayıp ve kaçağı tespit edilerek sahte fatura kullanma veya düzenleme faaliyetleri ile ilgili tespit edilen hususlar kapsamında Cumhuriyet Savcılığı kanalıyla Asliye Ceza Mahkemelerinde VUK mad. 359 kapsamında dava açılabilecektir.

Av.Nazlı Gaye ALPASLAN