Son 7 yılda, yapılandırma ve af içeren düzenlemelerin yer aldığı 6. Kanun olan 7440 sayılı Kanun ile ilgili başvurular devam ediyor. Köşemde; bu kanunun en çok başvuru yapılan “matrah ve vergi artırımına“ ilişkin hükümlerine yer vermiştim.

Bugün, kanun ile matrah artırımı yapması engellenen mükellefleri tanıyacağız.

SAHTE FATURA DÜZENLEYİCİLERİ, AKARYAKITTA OTOMASYON SİSTEMİNE MÜDAHALE EDENLER, FETÖ/PDY, KARA PARA AKLAYANLAR, TERÖR SUÇUNDAN HÜKÜM GİYENLER

Kanunun yürürlüğe girdiği 12 Mart 2023 tarihi itibarıyla;

– Haklarında 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarının herhangi birinde, 213 sayılı Kanunun 359'uncu maddesinin (b) fıkrasında yer alan defter, kayıt ve belgeleri yok etme veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyma veya hiç yaprak koymama veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleme fiilleri ile aynı Kanunun 359'uncu maddesinin (ç) fıkrasında yer alan fiillerin (otomasyon sistemine müdahale ederek satış hasılatını beyan dışı bırakanlar) işlendiğine yönelik hakkında tespit yapılan mükelleflerin,

– Terör suçundan hüküm giyenlerin,

– Haklarında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle adli makamlar, genel kolluk kuvvetleri veya Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında vergi incelemesi yapılması, terörün finansmanı suçu veya aklama suçu kapsamında inceleme ve araştırma yapılması talep edilenlerin, matrah ve vergi artırımı hükümlerinden yararlanmaları kanun ile engellenmiştir.

Bununla birlikte, kanunun yürürlüğe girdiği 12.03.2023 tarihi itibarıyla haklarında, 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarının herhangi birine ilişkin olarak 213 sayılı Kanunun 359'uncu maddesinin (b) fıkrasında yer alan defter, kayıt ve belgeleri yok etme veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyma veya hiç yaprak koymama veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleme fiillerinden ya da aynı Kanunun 359 uncu maddesinin (ç) fıkrasında yer alan fiillerden hareketle yapılan vergi incelemesi devam edenlerin, bu maddede belirtilen süre ve öngörülen şekilde matrah veya vergi artırımında bulunmaları durumunda, söz konusu vergi incelemesinin tamamlanmasına kadar bu maddenin kapsadığı dönemlerin tamamı için yapılan artırımlar sonucu tahakkuk işlemleri bekletilecektir.

Bekleme süresinin sonunda matrah artırımı hükümlerinin uygulanabilmesi için;

1. Kanunda belirtilen süre ve öngörülen şekilde matrah veya vergi artırımında bulunulmuş olması,

2. Söz konusu vergi incelemesi kapsamında kanunun yayımı tarihini izleyen ayın başından itibaren on iki ay içerisinde [31.03.2024 tarihine kadar (bu tarih dâhil)] 2018, 2019, 2020,2021 ve 2022 yıllarının herhangi birinde bu fiillerin varlığının tespit edilmemesi,

3. Matrah artırımı yapılmasına engel bir durumun olmadığını tespit eden ve kendilerine tebliğ edilen rapor veya yazıya istinaden, Kanunda öngörülen süre ve şekilde yaptıkları matrah veya vergi artırımı sonucunda hesaplanan vergileri, tebligatı izleyen aydan başlamak üzere matrah ve vergi artırımı sırasında yaptıkları tercihe göre, matrah ve vergi artırımı dolayısıyla verilen beyannamelere ait damga vergisini ise ilk taksit ödeme süresi içinde ödemeleri ve kanunda öngörülen diğer şartları yerine getirmeleri gerekmektedir.

Matrah ve vergi artırımına ilişkin bütün yasal düzenlemelerde yukarıdaki sınırlamalar mevcut olmasına rağmen; kapsam dışına alınan bu grupların ne sayısına ne de işlemlerin parasal büyüklüğüne ilişkin paylaşılan herhangi bir veri olmadığı için, düzenlemenin etkinliğini maalesef değerlendiremiyoruz.

Sözcü | Nedim TÜRKMEN